ดอกเบี้ยรอนำส่งของกิจการ

ดอกเบี้ยรอนำส่ง กิจการต้องบันทึกบัญชี?

Click to rate this post! [Total: 110 Average: 5] ในหน้า …

ดอกเบี้ยรอนำส่ง กิจการต้องบันทึกบัญชี? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 110 Average: 5]

ดอกเบี้ยรอนำส่งของกิจการ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรคะ

ดอกเบี้ยรอนำส่งของกิจการ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรคะ

ดอกเบี้ยรอนำส่ง ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

เดบิท ดอกเบี้ยรอนำส่ง
เครดิต เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์

“ดอกเบี้ยรอนำส่ง” คือคำว่า “Interest payable” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งอ้างถึงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้เป็นดอกเบี้ยตามสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ในอนาคต ดอกเบี้ยรอนำส่งนี้สามารถมีทั้งในบัญชีเงินฝาก, สัญญากู้ยืม, หรือหนี้อื่น ๆ ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอนาคตตามกำหนดหรือระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลง ปกติแล้ว, ดอกเบี้ยรอนำส่งจะถูกคิดเป็นร้อยละหนึ่งต่อปี (annual interest rate) ของยอดหรือเงินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

การจ่ายดอกเบี้ยรอนำส่งนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการเงินในธุรกิจหรือการเงินส่วนบุคคล และควรถูกจ่ายตามเวลาที่กำหนดเพื่อประโยชน์ของทั้งฝ่ายลงทุนและลูกหนี้

การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรอนำส่งที่ต้องจ่ายหรือรับนั้นจะขึ้นอยู่กับฝ่ายที่รับหรือจ่ายดอกเบี้ยและรูปแบบของการบันทึกบัญชีขององค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่มีขั้นตอนทั่วไปที่สามารถเป็นได้เป็นดังนี้

  1. ระบุบัญชี สร้างบัญชีที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยรอนำส่งในระบบบัญชีของคุณ โดยมักจะใช้บัญชีที่มีชื่อว่า “ดอกเบี้ยรอนำส่ง” หรือ “Interest Payable” หรือชื่อใด ๆ ที่เหมาะสมกับระบบบัญชีของคุณ

  2. บันทึกการรับหรือจ่ายดอกเบี้ย เมื่อมีการรับหรือจ่ายดอกเบี้ยรอนำส่งตามข้อตกลงหรือสัญญาที่กำหนดไว้ ให้บันทึกข้อมูลดังนี้

    • สำหรับการรับดอกเบี้ยรอนำส่ง เพิ่มยอดเงินดอกเบี้ยรอนำส่งในบัญชีดอกเบี้ยรอนำส่ง
    • สำหรับการจ่ายดอกเบี้ยรอนำส่ง ลดยอดเงินดอกเบี้ยรอนำส่งในบัญชีดอกเบี้ยรอนำส่ง
  3. บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม อาทิเช่น วันที่ทำธุรกรรม, รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินที่เกี่ยวข้อง, และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความสำคัญ

  4. ตรวจสอบและตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลในสมุดรายวัน และทำการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ารายการดอกเบี้ยรอนำส่งถูกต้อง

  5. สรุปรายการ สรุปรายการดอกเบี้ยรอนำส่งในรายงานการเงินและในงบการเงินประจำรอบ

  6. การตรวจสอบการเงิน ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเงินโดยอนุกรมหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก, ให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายหรือรับดอกเบี้ยรอนำส่งเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรอนำส่งจะช่วยให้คุณติดตามการจ่ายหรือรับดอกเบี้ยตามกำหนดและรักษาความถูกต้องในบัญชีของคุณ แนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหรือแนวทางการบัญชีขององค์กรของคุณและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการบัญชีหากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรอนำส่งในกรณีของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

12 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนจ้าง บริษัทรับทำบัญชี?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ค่าจ้างทำบัญชี - pantip อัตราค่าจ้าง นักบัญชี การทําบัญชีบริษัท excel

การส่งออก ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย อยาก ทํา ธุรกิจส่งออก เริ่ม ต้น อย่างไร ธุรกิจส่งออก มีอะไรบ้าง ไทยส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ธุรกิจส่งออกอาหารแปรรูป รายชื่อบริษัท ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ มีอะไรบ้าง สินค้าไทยส่งออกต่างประเทศอะไรบ้าง ธุรกิจส่งออกต่างประเทศ มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

สินเชื่อ ธุรกิจจำหน่ายเงิน กำไรต่างประเทศ

รายได้จากต่างประเทศ นิติบุคคล เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย บริษัทใดไม่ต้องเสียภาษีเมื่อถึงรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี กํา ไร จากการขาย กองทุนรวม ภาษี กิจการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องเสียภาษีในอัตรา ร้อย ละ เท่าไร อัตรา ภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับ ฐาน ภาษี เงิน กำไร สุทธิ กรณี บริษัท ทั่วไป คือ ขอ ใด มาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ข้อใดคือฐานเงินได้บางประเภทที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใกล้ฉัน ออนไลน์

ลาซาด้า Lazada #5 ภาษี รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของในลาซาด้าแบบไม่สต๊อกของ อยากขายของใน lazada ต้องทำอย่างไร ขายของในลาซาด้า ได้เงินยังไง ขายของในลาซาด้า เสียค่าอะไรบ้าง ขายของในลาซาด้า ขายของใน ลาซา ด้า ดี ไหม วิธีขายของในลาซาด้าให้ขายดี ขายของในลาซาด้า หักกี่เปอร์เซ็นต์

วิธีการตลาดสินค้าออนไลน์ รายได้ ความเสี่ยง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top