3 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากบริษัทหรือนิตุบุคคลไปกู้เงิน

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
[Total: 110 Average: 5]

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากบริษัทหรือนิตุบุคคลไปกู้เงินจากบุคคลอื่นแล้วนำมาให้กู้ยืมต่อ ?

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากบริษัทหรือนิตุบุคคลไปกู้เงินจากบุคคลอื่นแล้วนำมาให้กู้ยืมต่อ อัตราดอกเบี้ยต้องไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เมื่อต้องมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม นิติบุคคลต้องนำดอกเบี้ยไปเสียภาษีอากรด้วย ดังนี้
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยคำนวณจากรายรับก่อนหักรายจ่ายในอัตรา 3.3 % ยื่นแบบ ภ.ธ.40 การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการให้กู้ยืมดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษ๊ธุรกิจเฉพาะ
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นำดอกเบี้ยดังดล่าวมาถือเป็นรายได้เพื่อนำไปหักรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล การนำดอกเบี้ยดังกล่าวต้องนำไปปรับปรุงเป็นรายได้ในแบบ ภ.ง.ด.50 ด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top