ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่

ต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่
[Total: 105 Average: 5]

ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจในไทยได้หรือไม่

ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจในไทยได้หรือไม่ ?

ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่เพื่อประกอยธุรกิจในไทยได้ สำหรับคนต่างด้าวดังต่อไปนี้ ห้ามประกอบธุรกิจในประเทศ คือ
1. คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฏหมายว่า สัญชาติหรือตามกฏหมายอื่น
2. คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฏหมายอื่น
การที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้หรือไม่นั้น ต้องคำนึงถึงผลดีและผลเสียอะไรบ้าง เช่น ความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค ขนาดของกิจการ การจ้างแรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top