ต้นทุน พัฒนาเว็บไซต์ คือ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 342 Average: 5]

ต้นทุนพัฒนาเว็บไซต์

ต้นทุน พัฒนาเว็บไซต์ คือ ( Website development cost )

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่321การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน–ต้นทุนเว็บไซต์ค าแถลงการณ์การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยการตีความมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่32เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2559(SICInterpretation32:IntangibleAssets–WebSiteCosts(Boundvolume2017Consolidatedwithoutearlyapplication))การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการปรับปรุงจากฉบับปี2559โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่322การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์กาหนดไว้ในย่อหน้าที่7ถึง10การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน–ต้นทุนเว็บไซต์อ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่3(ปรับปรุง2560)เรื่องการรวมธุรกิจ(เมื่อมีการประกาศใช้)มาตรฐานการบัญชีฉบับที่1(ปรับปรุง2560)เรื่องการน าเสนองบการเงิน(เมื่อมีการประกาศใช้)มาตรฐานการบัญชีฉบับที่2(ปรับปรุง2560)เรื่องสินค้าคงเหลือ(เมื่อมีการประกาศใช้)มาตรฐานการบัญชีฉบับที่11(ปรับปรุง2560)เรื่องสัญญาก่อสร้าง(เมื่อมีการประกาศใช้)มาตรฐานการบัญชีฉบับที่16(ปรับปรุง2560)เรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์(เมื่อมีการประกาศใช้)มาตรฐานการบัญชีฉบับที่17(ปรับปรุง2560)เรื่องสัญญาเช่า(เมื่อมีการประกาศใช้)มาตรฐานการบัญชีฉบับที่36(ปรับปรุง2560)เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์(เมื่อมีการประกาศใช้)มาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)ประเด็น1กิจการอาจมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการพัฒนาและการดาเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ของตนเองเพื่อใช้ภายในและภายนอกกิจการเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นสาหรับการใช้ภายนอกอาจใช้ในหลายวัตถุประสงค์เช่นเพื่อส่งเสริมการขายและโฆษณาสินค้าและบริการของกิจการเพื่อให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อขายสินค้าและบริการส่วนเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นสาหรับการใช้ภายในอาจใช้ในการเก็บนโยบายของกิจการและรายละเอียดของลูกค้าและใช้ในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ2ขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์สามารถอธิบายได้ดังนี้2.1การวางแผน–รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการก าหนดวัตถุประสงค์และคุณสมบัติของระบบการประเมินทางเลือกและการเลือกทางเลือกที่เหมาะสม2.2การพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพื้นฐาน–รวมถึงการจดชื่อโดเมนการจัดซื้อและการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ปฏิบัติการการติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและการทดสอบการใช้งานของระบบ2.3การพัฒนาการออกแบบรูปภาพรวมถึงการออกแบบการแสดงผลบนหน้าเว็บ2.4การพัฒนาเนื้อหารวมถึงการสร้างการซื้อการจัดเตรียมและการใส่ข้อมูลทั้งในรูปของข้อความหรือรูปภาพเข้าสู่เว็บไซต์ก่อนที่การพัฒนาเว็บไซต์จะเสร็จสิ้นข้อมูลเหล่านี้

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่323อาจเก็บอยู่ในฐานข้อมูลที่อยู่ภายในเว็บไซต์หรือเชื่อมต่อไปยังภายนอกหรือพัฒนาไว้ภายในหน้าเว็บเอง3เมื่อการพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสิ้นและเข้าสู่ขั้นตอนของการด าเนินงานกิจการจะบ ารุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างพื้นฐานการออกแบบรูปภาพและเนื้อหาของเว็บไซต์4ประเด็นในการบันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการพัฒนาและการด าเนินงานส าหรับเว็บไซต์ที่กิจการมีไว้เพื่อการใช้งานภายในหรือภายนอกได้แก่4.1เว็บไซต์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)หรือไม่และ4.2วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมสาหรับรายจ่ายดังกล่าว5การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ใช้กับรายจ่ายในการซื้อการพัฒนาและการด าเนินงานที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเว็บไซต์(เช่นเครื่องแม่ข่ายส าหรับระบบเว็บเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการทดสอบเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการให้บริการและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)รายจ่ายดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่16(ปรับปรุง2560)เรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์(เมื่อมีการประกาศใช้)นอกจากนั้นเมื่อกิจการมีรายจ่ายค่าบริการรับฝากเว็บไซต์ของกิจการที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายจ่ายดังกล่าวต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่88ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1(ปรับปรุง2560)เรื่องการน าเสนองบการเงิน(เมื่อมีการประกาศใช้)และกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง2558)6มาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)ไม่ใช้กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการถือไว้เพื่อขายในการดาเนินงานตามปกติ(ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่2(ปรับปรุง2560)เรื่องสินค้าคงเหลือ(เมื่อมีการประกาศใช้)และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่11(ปรับปรุง2560)เรื่องสัญญาก่อสร้าง(เมื่อมีการประกาศใช้))หรือสัญญาเช่าที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่17(ปรับปรุง2560)เรื่องสัญญาเช่า(เมื่อมีการประกาศใช้)ดังนั้นการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ใช้กับรายจ่ายในการพัฒนาหรือการด าเนินงานของเว็บไซต์(หรือเว็บไซต์ซอฟต์แวร์)เพื่อขายให้กับกิจการอื่นเมื่อการเช่าเว็บไซต์เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หากการเช่าเว็บไซต์เป็นสัญญาเช่าการเงินผู้เช่าต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หลังจากการรับรู้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเมื่อเริ่มแรกมติ7เว็บไซต์ของกิจการที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นเองและเพื่อใช้สาหรับภายในหรือภายนอกถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่พัฒนาขึ้นภายในซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)8กิจการต้องรับรู้เว็บไซต์ที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นเองเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตามข้อกาหนดทั่วไปในย่อหน้าที่21ส าหรับการรับรู้รายการและวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกและขั้นตอน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่324การพัฒนาในย่อหน้าที่57ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)กิจการสามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดที่แสดงว่าเว็บไซต์ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่57.4ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)ได้เช่นเมื่อเว็บไซต์สามารถก่อให้เกิดรายได้ซึ่งรวมถึงรายได้โดยตรงที่เกิดจากการสั่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์หากกิจการไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเว็บไซต์ที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นเองเพื่อส่งเสริมการขายหรือเพื่อโฆษณานั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตค่อนข้างแน่ผลก็คือกิจการต้องรับรู้รายจ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น9กิจการต้องรับรู้รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการพัฒนาและด าเนินการเว็บไซต์ของกิจการตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)กิจการต้องประเมินลักษณะของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ทาให้เกิดรายจ่ายขึ้น(เช่นการฝึกอบรมพนักงานและการบ ารุงรักษาเว็บไซต์)และขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์หรือหลังการพัฒนาเพื่อกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมตัวอย่างเช่น9.1ขั้นตอนการวางแผนมีลักษณะคล้ายคลึงกับขั้นตอนการวิจัยในย่อหน้าที่54ถึง56ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)รายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น9.2ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพื้นฐานขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบรูปภาพและขั้นตอนการพัฒนาเนื้อหาในส่วนที่เป็นการพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเพื่อโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการเองซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับขั้นตอนการพัฒนาในย่อหน้าที่57ถึง64ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)หากรายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้สามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงและจาเป็นในการสร้างผลิตหรือเตรียมความพร้อมเว็บไซต์ที่จะให้สามารถทางานในลักษณะที่ผู้บริหารตั้งใจไว้รายจ่ายนั้นต้องรวมเป็นต้นทุนของเว็บไซต์และรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่8ของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตัวอย่างเช่นรายจ่ายในการซื้อหรือสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์โดยเฉพาะ(ยกเว้นเนื้อหาเพื่อโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการเอง)หรือรายจ่ายเพื่อให้ได้สิทธิในการใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์(เช่นค่าธรรมเนียมในการได้มาซึ่งใบอนุญาตในการผลิตซ ้า)ต้องรวมเป็นต้นทุนในการพัฒนาเมื่อเข้าเงื่อนไขดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่71ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)กิจการต้องไม่รับรู้รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับรู้เมื่อเริ่มแรกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินงวดก่อนเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในภายหลัง(เช่นต้นทุนของลิขสิทธิ์ที่ได้ตัดจาหน่ายทั้งจ านวนและเนื้อหาได้แสดงบนเว็บไซต์ในเวลาต่อมา)9.3รายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนาเนื้อหาในส่วนที่เป็นการพัฒนาเพื่อโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการเอง(เช่นภาพถ่ายดิจิตอลของสินค้า)ต้องรับรู้เป็น

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่325ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่69.3ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)ตัวอย่างเช่นในการรับรู้รายจ่ายส าหรับการบริการแบบมืออาชีพในการถ่ายภาพดิจิตอลของสินค้าของกิจการเองและเพื่อปรับปรุงการแสดงสินค้ากิจการต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจากมืออาชีพดังกล่าวในกระบวนการไม่ใช่เมื่อภาพถ่ายดิจิตอลได้แสดงบนเว็บไซต์9.4ขั้นตอนการด าเนินงานเริ่มเมื่อการพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์รายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นเว้นแต่รายจ่ายนั้นเข้าเงื่อนไขการรับรู้รายการตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่18ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)10กิจการต้องวัดมูลค่าของเว็บไซต์ที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้ข้อกาหนดในย่อหน้าที่8ของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกโดยถือปฏิบัติตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่72ถึง87ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)การประมาณอายุการให้ประโยชน์ที่ดีที่สุดของเว็บไซต์ควรเป็นระยะเวลาที่สั้นวันถือปฏิบัติการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปโดยให้ใช้ข้อกาหนดในการปฏิบัติช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2560)เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เมื่อมีการประกาศใช้)ในการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ดังนั้นเมื่อเว็บไซต์ไม่เข้าเงื่อนไขในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ได้เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ไว้กิจการต้องตัดบัญชีสินทรัพย์ดังกล่าวในวันที่การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อกิจการมีเว็บไซต์และรายจ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์เข้าเงื่อนไขในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ไม่ยังเคยรับรู้เป็นสินทรัพย์มาก่อนกิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวในวันที่การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในกรณีที่กิจการมีเว็บไซต์และรายจ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์เข้าเงื่อนไขในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ไว้โดยวัดมูลค่าณวันเริ่มแรกด้วยราคาทุนให้ถือว่าจานวนเงินที่ได้รับรู้เมื่อเริ่มแรกเป็นจานวนที่ได้กาหนดอย่างเหมาะสม

ต้นทุนพัฒนาเว็บไซต์
ต้นทุนพัฒนาเว็บไซต์

Leave a Comment

Scroll to Top