ต้นทุนพัฒนาเว็บไซต์

รับทำบัญชี.COM | ต้นทุนพัฒนาเว็บไซต์ปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ต้นทุนพัฒนาเว็บไซต์

ต้นทุนพัฒนาเว็บไซต์ คือ ( Website development cost )

ต้นทุนในการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับขอบเขตและความซับซ้อนของโครงการเว็บไซต์นั้น ๆ รวมถึงตำแหน่งที่คุณใช้ในการพัฒนา (เช่น สร้างเองหรือจ้างบริษัทพัฒนาเว็บ) และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อต้นทุน เช่น ความสำเร็จในการจัดการโครงการ และปัจจัยทางทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับโครงการนั้น ๆ ดังนั้นข้อมูลด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องต้นทุนพัฒนาเว็บไซต์

 1. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การเริ่มต้นที่มีต้นทุนต่ำมักเกี่ยวข้องกับการใช้เทมเพลตเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการสร้างเว็บไซต์แบบกั้นหลังบ้าน (custom development) โดยทั่วไป, ต้นทุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ประมาณซื้อเทมเพลตอาจอยู่ระหว่าง $500 – $5,000 แต่การสร้างเว็บไซต์แบบกั้นหลังบ้านอาจมีต้นทุนตั้งแต่ $5,000 ขึ้นไป หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการ.

 2. โดเมนเนมและการโฮสต์ (Domain Name and Hosting) คุณจะต้องซื้อโดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์) และบริการโฮสต์เว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณสามารถใช้งานได้ ราคาของโดเมนเนมมีความแปรปรวนแต่ละโดเมน และบริการโฮสต์เว็บไซต์อาจมีราคาตั้งแต่ไม่กี่ดอลลาร์ต่อเดือนไปจนถึงหลายร้อยดอลลาร์ต่อเดือน เทียบตามความต้องการของคุณ.

 3. ค่าทำเนียบและธีม หากคุณต้องการธีมที่มีความเฉพาะตัวหรือการออกแบบเฉพาะตัว, ค่าทำเนียบและธีมอาจมีต้นทุนเพิ่มเติม หากคุณใช้เทมเพลตเว็บไซต์, บางครั้งมันอาจรวมในค่าออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์.

 4. การจัดการเนื้อหา ค่าใช้จ่ายในการสร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ เช่น การจ้างนักเขียน, การถ่ายภาพ, การสร้างวิดีโอ หรือการจ้างผู้ที่เชี่ยวชาญในเนื้อหาที่คุณต้องการ.

 5. การพัฒนาความปลอดภัย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ เช่น SSL Certificate สำหรับการเข้ารหัสการสื่อสาร, การป้องกันการบุกรุก, การสำรองข้อมูล, และการดูแลรักษาระบบ.

 6. การจัดการโครงการ การจ้างผู้จัดการโครงการหรือทีมพัฒนาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่มันสามารถช่วยให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ตรงตามเวลาและงบประมาณ.

 7. การบำรุงรักษาและอัพเดท หลังจากเว็บไซต์เริ่มใช้งาน, คุณจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาและอัพเดทเว็บไซต์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดเวลา.

 8. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโปรโมตเว็บไซต์ เช่น การตลาดออนไลน์, โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย, หรือการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต.

 9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีพิเศษ เช่น การจ้างคนเขียนโค้ดเพิ่มเติม, บริการของบริษัทที่จัดการโดเมนเนม, หรือค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ.

สรุปคือ, ต้นทุนในการพัฒนาเว็บไซต์มีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการและความต้องการของคุณ. เพื่อรับข้อเสนอราคาที่แน่นอน, ควรปรึกษากับบริษัทพัฒนาเว็บไซต์หรือผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนโครงการและประมาณการต้นทุนของเว็บไซต์ของคุณ.

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ที่ ๔๘/๒๕๖๒ เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น มาตรฐานในการจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้

สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ในการประชุมครั้งที่ ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๘/๒๕๖๑ เรื่อง การตีความมาตรฐาน การบัญชี ฉบับที่ ๓๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -ต้นทุนเว็บไซต์ ตามที่กำหนดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                                                                            จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

                                                                            นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

คำนำ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยการตีความมาตรฐาน การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงของ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุด ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (SIC Interpretation 32: Intangible Assets – Web Site Costs (Bound volume 2019 Consolidated without early application)) การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงส่วน “อ้างอิง” ย่อหน้าที่ 6 และส่วน “วันถือปฏิบัติ” และปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับอื่น

**คำนำ นี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรตีความมาตรฐานกำรบัญชีฉบับนี้**

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับบที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์กำหนดไว้ใน ย่อหน้าที่7 ถึง 10

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

อ้างอิง

 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับบที่3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่16 เรื่อง สัญญาเช่า
 • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่1 เรื่อง การน าเสนองบการเงิน
 • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
 • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
 • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ประเด็น

 1. กิจการอาจมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกจิการในการพัฒนาและการดำเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ ตนเองเพื่อใช้ภายในและภายนอกกิจการ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นสำหรับการใช้ภายนอกอาจใช้ ในหลายวัตถุประสงค์เช่น เพื่อส่งเสริมการขายและโฆษณาสินค้าและบริการของกิจการ เพื่อให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อขายสินค้าและบริการ ส่วนเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นสำหรับ การใช้ภายในอาจใช้ในการเก็บนโยบายของกิจการและรายละเอียดของลูกค้า และใช้ในการหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
 1. ขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์สามารถอธิบายได้ดังนี้

2.1 การวางแผน – รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ และคุณสมบัติของระบบ การประเมินทางเลือก และการเลือกทางเลือกที่เหมาะสม

2.2 การพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพื้นฐาน – รวมถึงการจดชื่อโดเมน การจัดซื้อและ การพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ การติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและการทดสอบการใช้งานของระบบ

2.3 การพัฒนาการออกแบบรูปภาพ รวมถึงการออกแบบการแสดงผลบนหน้าเว็บ

2.4 การพัฒนาเนื้อหา รวมถึงการสร้าง การซื้อ การจัดเตรียม และการใส่ข้อมูลทั้งในรูป ของข้อความหรือรูปภาพเข้าสู่เว็บไซต์ก่อนที่การพัฒนาเว็บไซต์จะเสร็จสิ้น ข้อมูล เหล่านี้อาจเก็บ อยู่ในฐานข้อมูลที่อยู่ภายในเว็บไซต์หรือเชื่อมต่อไปยังภายนอก หรือ พัฒนาไว้ภายในหน้าเว็บเอง

 1. เมื่อการพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสิ้นและเข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินงาน กิจการจะบำรุงรักษาและ พัฒนาโปรแกรม โครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบรูปภาพ และเนื้อหาของเว็บไซต์
 2. ประเด็นในการบันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้นนภายในกิจการในการพัฒนาและการดำเนินงานสำหรับ เว็บไซต์ที่กิจการ มีไว้เพื่อการใช้งานภายในหรือภายนอก ได้แก่

4.1 เว็บไซต์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับบที่38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือไม่ และ

4.2 วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมสำหรับรายจ่ายดังกล่าว

 1. การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ใช้กับรายจ่ายในการซื้อ การพัฒนา และการดำเนินงาน ที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเว็บไซต์(เช่น เครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบเว็บ เครื่องแม่ข่ายที่ใช้ ในการทดสอบ เครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการให้บริการ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) รายจ่าย ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับบที่16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ นอกจากนั้น เมื่อกิจการมีรายจ่ายค่าบริการรับฝากเว็บไซต์ของกิจการที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต รายจ่ายดังกล่าวต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการตามข้อกำหนด ในย่อหน้าที่ 88 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และกรอบแนวคิด สำหรับการรายงานทางการเงิน
 2. มาตรฐานการบัญชีฉบับบที่38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่ใช้กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการ ถือไว้เพื่อขายในการด าเนินงานตามปกติ(ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับบที่2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับบที่15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ กับลูกค้า) หรือ สัญญาเช่าสา หรับสนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับบที่16 เรื่อง สัญญาเช่า ดังนั้น การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ใช้กับรายจ่ายในการพัฒนาหรือ การดำเนินงานของเว็บไซต์(หรือเว็บไซต์ซอฟต์แวร์) เพื่อขายให้กับกิจการอื่นหรือที่ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับบที่16 เรื่อง สัญญาเช่า

มติ

 1. เว็บไซต์ของกิจการที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นองและเพื่อใช้สา หรับภายในหรือภายนอกถือเป็น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่พัฒนาขึ้นภายในซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับบที่38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 2. กิจการต้องรับรู้เว็บไซต์ที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นองเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อเป็นไปตาม ข้อกำหนดทั่วไปในย่อหน้าที่21 สำหรับการรับรู้รายการ และวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และขั้นตอน การพัฒนาในย่อหน้าที่57 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับบที่38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการ สามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่แสดงว่าเว็บไซต์ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่4 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับบที่38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้เช่น เมื่อเว็บไซต์สามารถก่อให้เกิดรายได้ซึ่งรวมถึงรายได้โดยตรงที่เกิดจากการ สั่งสินค้ าผ่านทางเว็บไซต์ หากกิจการไม่สามารถแสดงให้ เห็นได้ ว่า เว็บไซต์ที่เกิดจาก การพัฒนาขึ้นเองเพื่อส่งเสริมการขายหรือเพื่อโฆษณานั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตค่อนข้างแน่ผลก็คือ กิจการต้องรับรู้รายจ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
 3. กิจการต้องรับรู้รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการพัฒนาและดำเนินการเว็บไซต์ของกิจการ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับบที่38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องประเมิน ลักษณะของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ทำให้เกิดรายจ่ายขึ้น (เช่น การฝึกอบรมพนักงานและการ บำรุงรักษาเว็บไซต์) และขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์หรือหลังการพัฒนาเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติ ทางบัญชีที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น
  • ขั้นตอนการวางแผนมีลักษณะคล้ายคลึงกับขั้นตอนการวิจัยในย่อหน้าที่54 ถึง 56 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับบที่38 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอน นี้ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
  • ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพื้นฐาน ขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบ รูปภาพ และขั้นตอนการพัฒนาเนื้อหา ในส่วนนที่เป็นการพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากเพื่อโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการเอง ซึ่งมี ลักษณะคล้ายคลึงกับขั้นตอนการพัฒนาในย่อหน้าที่57 ถึง 64 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับบที่38เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หากรายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้สามารถระบุได้ว่า เกี่ยวข้องโดยตรงและจำเป็นในการสร้าง ผลิต หรือเตรียมความพร้อมเว็บไซต์ที่จะให้ สามารถทำงานในลักษณะที่ผู้บริหารตั้งใจไว้รายจ่ายนั้นต้องรวมเป็นต้นทุนของ เว็บไซต์และรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามข้อกำหนดในย่อหน้าที่8 ของการตีความ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตัวอย่างเช่น รายจ่ายในการซื้อหรือสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์ โดยเฉพาะ (ยกเว้นเนื้อหาเพื่อโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการ เอง) หรือรายจ่ายเพื่อให้ได้สิทธิในการใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์(เช่น ค่าธรรมเนียม ในการได้มาซึ่งใบอนุญาตในการผลิตซ้ำ) ต้องรวมเป็นต้นทุนในการพัฒนาเมื่อเข้าเงื่อนไขดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ตาม ตามข้อกำหนดในย่อหน้าที่71 ของมาตรฐาน การบัญชีฉบับบที่38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องไม่รับรู้รายจ่ายเกี่ยวกับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับรู้เมื่อเริ่มแรกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินงวดก่อนเป็น ส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในภายหลัง (เช่น ต้นทุนของลิขสิทธิ์ที่ได้ ตัดจำหน่ายทั้งจำนวน และเนื้อหาได้แสดงบนเว็บไซต์ในเวลาต่อมา)
  • รายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนาเนื้อหา ในส่วนนที่เป็นการพัฒนาเพื่อโฆษณาหรือ ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการเอง (เช่น ภาพถ่ายดิจิตอลของสินค้า) ต้อง รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นตามข้อกำหนดในย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับบที่38 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ในการรับรู้รายจ่ายสำหรับการบริการ แบบมืออาชีพในการถ่ายภาพดิจิตอลของสินค้าของกิจการเองและเพื่อปรับปรุงการแสดง สินค้า กิจการต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจากมืออาชีพ ดังกล่าวในกระบวนการ ไม่ใช่เมื่อภาพถ่ายดิจิตอลได้แสดงบนเว็บไซต์
  • ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มเมื่อการพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์รายจ่ายที่เกิดขึ้นใน ขั้นตอนนี้ ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เว้นแต่รายจ่ายนั้นเข้าเงื่อนไขการรับรู้ รายการตามที่กำหนดไว้ ในย่อหน้าที่18 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับบที่38 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 4. กิจการต้องวัดมูลค่าของเว็บไซต์ที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้ข้อกำหนดในย่อหน้าที่ 8 ของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก โดยถือปฏิบัติ ตามข้อกำหนดในย่อหน้าที่72 ถึง 87 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับบที่38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มี ตัวตน การประมาณอายุการใช้ประโยชน์ที่ดีที่สีดุ ของเว็บไซต์ควรเป็นระยะเวลาที่สั้น

วันถือปฏิบัติ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับบนี้ให้ถืออปฏิบัติกับงบการเงินนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้ใช้ข้อกำหนดในการปฏิบัติช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน การบัญชีฉบับบที่38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามการตีความ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ดังนั้น เมื่อเว็บไซต์ไม่เข้าเงื่อนไขในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ได้เคยรับรู้ เป็นสินทรัพย์ไว้กิจการต้องตัดบัญชีสินทรัพย์ดังกล่าวในวันที่การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อกิจการมีเว็บไซต์และรายจ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์เข้าเงื่อนไขในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ยังไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์มาก่อน กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวในวันที่การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในกรณีที่กิจการมีเว็บไซต์และรายจ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ เข้าเงื่อนไขในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ไว้โดยวัดมูลค่า ณ วันเริ่มแรกด้วยราคา ทุน ให้ถือว่าจำนวนเงินที่ได้รับรู้เมื่อเรเริ่มแรกเป็นจำนวนท่ได้กำหนดอย่างเหมาะสม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับบที่15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ทำให้เกิดการปรับปรุง ส่วน “อ้างอิง” และย่อหน้าที่6 กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับบที่15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับบที่16 เรื่อง สัญญาเช่า ทำให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่6 กิจการ ต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับบที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ต้นทุนพัฒนาเว็บไซต์
ต้นทุนพัฒนาเว็บไซต์

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี ต้นทุน โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

อ่านเพิ่มเติม >> ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ต้นทุนพัฒนาเว็บไซต์

ต้นทุนพัฒนาเว็บไซต์

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )