รับทำบัญชี.COM | บัญชีการเงินบัญชีเพื่อการจัดการเปรียบเทียบข้อแตกต่าง

Click to rate this post!
[Total: 143 Average: 5]

บัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการจัดการ เปรียบเทียบ ข้อ แตกต่าง

บัญชีรายงานการเงิน  เป็นเครื่องมือที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ภาวะการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของผู้ใช้งาน
จึงแยกได้การบัญชีตามวัตถุประสงค์ของการใช้ เป็น 2 แบบ คือ
1.การบัญชีการเงิน เป็นบัญชีที่มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อประโยชน์กับบุคคลในองค์กร เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น หรือใช้เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการกู้เงินกับธนาคาร ข้อมูลทางการบัญชีจะรวบรวมจากหลักฐานที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตได้และสามารตรวจสอบได้ทุกเมื่อ โดยจะจัดทำในรูปแบบของรายการการเงินรวมทั้งหมดขององค์กรที่เป็นไปตามหลักการของบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุลแสดงฐานะการเงิน งบการเงินงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด  โดยข้อมูลจะเน้นความถูกต้องและมีระยะเวลาของการเปิดเผยที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบตามข้อกฎหมายเช่นกัน

2.การบัญชีเพื่อการจัดการ เป็นการบัญชีที่นำเสนอข้อมูลทางการบัญชีต่อฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารและองค์กรเพื่อประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และการประเมินผลการดำเนินการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ สำหรับข้อมูลทางการบัญชีจะถูกรวบรวมจากหลักฐานที่เกิดขึ้นเมื่อในอดีตและข้อมูลการประมาณการสำหรับอนาคตที่เป็นแนวทางในการบริหารตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ข้อมูลของผู้บริหาร รายงานทางการเงินอาจจะเสนอแยกตามหน่วยงานย่อยก็ได้แล้วแต่ความสะดวก โดยจะให้ความสำคัญเกี่ยวข้องของข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจเพื่อให้ทันต่อเวลา ส่วนระยะเวลาการจัดทำรายการการเงินจะจัดทำตามความต้องการของผู้บริหาร โดยทั่วไปข้อมูลทางการบัญชีที่นำเสนอจะเป็นในลักษณะของการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการซึ่งต่างก็มาจากเอกสารหลักฐานทางการเงินชุดเดียวกันแต่จะมีข้อแตกต่างกันคือผู้ใช้ข้อมูลการบัญชีจะเป็นเพียงแค่บุคคลภายในเท่านั้นสำหรับบัญชีการเงินบุคคลภายนอกก็สามารถใช้ได้  ระยะเวลาการนำเสนอ การบัญชีจะสามรถยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารแต่บัญชีการเงินจะเป็นการรายงานตามงวด ระยะเวลาในการได้ข้อมูลการบัญชีจะได้ข้อมูลเป็นเพียงบางส่วน สำหรับบัญชีการเงินจะได้ข้อมูลในอดีตและสามารถตรวจสอบหลักฐานได้

บัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการจัดการ เปรียบเทียบ ข้อแตกต่าง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )