5 การบันทึกบัญชี ด้านผู้ฝากขาย ตัวอย่าง

กำลังปรับปรุง
[Total: 245 Average: 5]

วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ ?

การบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขาย.

ตอบ: วิธีการบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขายมี 2 วิธี คือ วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ และวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของ
กิจการซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้ต้องคำนึงถึงระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ด้วยว่าใช้ระบบใด วิธีบันทึกรายการสินค้ามี 2 ระบบ คือ ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง และระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด
5.1 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขาย
5.2 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง
5.3 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด
5.4 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง
5.5 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top