บัญชีในชีวิตประจำวัน

รับทำบัญชี.COM | แนวทางการนำหลักการบัญชีมาในชีวิตประจำวัน?

Click to rate this post!
[Total: 206 Average: 5]

หลักการบัญชี มา ในชีวิตประจำวัน

หลายคนคิดว่าตัวเองไม่ได้เรียนจบมาทางด้านบัญชี คงจะทำบัญชีไม่ได้หรอก

            อันที่จริงบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน แต่หลายคนคิดว่าตัวเองไม่ได้เรียนจบมาทางด้านบัญชี คงจะทำบัญชีไม่ได้หรอก ความจริงแล้วทุกคนสามารถทำบัญชีได้โดยการนำหลักการบัญชีที่สามารถอธิบายเข้าใจง่าย ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ต่อฐานะการเงินที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนหลักการบัญชีจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามกันเลย

 1. หลักการจดบันทึก ในหลักการบัญชีจะเกี่ยวข้องกับการจดบันทึกอยู่เสมอ ในชีวิตส่วนตัวจะดีมากถ้าเราได้บันทึกสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเรา โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายเงิน รายได้ ที่ได้รับ เพราะจะทำให้เราบริหารเงินและวิเคราะห์สถานการณ์การเงินของเราได้ ทั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อไม่ให้ใช้จ่ายเงินเกินตัว เพื่อให้มีเงินเก็บออม เป็นการสร้างรากฐานชีวิตให้แข็งแกร่ง ทั้งนี้คุณควรจดทุกรายการที่เกิดขึ้นโดยหาสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งเพื่อทำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ  
 2. หลักการแยกประเภท เมื่อลงในสมุดรายวันแล้วนักบัญชีจะผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท สำหรับตัวเรา ๆ ท่าน ๆ นั้น ก็สามารถแยกประเภทได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้เรารู้ภาพรวมของหมวดหมู่ที่เราจ่ายไปทำให้เห็นการใช้จ่ายเงิน การรับเงินได้ละเอียดมากขึ้น เช่น ค่าอาหารตลอดเดือน จ่ายไปเท่าไร ค่าโดยสาร ค่าเสื้อผ้า ซื้อของใช้สิ้นเปลือง หรือในหมวดรายได้ รับเงินเดือนเท่าไร รับเงินค่าเช่าเท่าไร เป็นต้น ซึ่งการแยกหมวดหมู่บัญชีจะทำให้เราเห็นว่ามีบัญชีไหนที่ควรระมัดระวังค่าใช้จ่าย หรือประหยัดได้มากกว่าเดิม เพื่อเดือนต่อไปค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะได้ลดลง  
 3. การปิดบัญชี ทุกวันสิ้นเดือนนักบัญชีจะทำการปิดบัญชีเพื่อทำงบทดลอง ในชีวิตส่วนตัวเมื่อคุณบันทึกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องก็สามารถปิดบัญชีทุกสิ้นเดือนได้ด้วยเช่นกัน เพื่อสรุปยอดรายรับรายจ่ายแต่ละประเภท เมื่อได้ตัวเลขแล้ว ลองนำด้านจ่ายกับด้านรับมาหักลบกันคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีเงินเหลือมากน้อยเพียงใด  เดือนต่อไปจะได้วางแผนการเงินกันใหม่ว่าจะลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ตัวไหน ต้องทำอย่างไรในเดือนถัดไป  

จุดประสงค์ก็เพื่อบริหารเงินให้ดีที่สุดนั่นเอง หลักการบัญชียังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ ทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้แม้แต่เด็กก็สามารถทำได้โดยมีผู้ใหญ่คอยชี้แนะ จะช่วยปลูกฝังการจดบันทึกการเงินของตนเองไปจนโต และเป็นการฝึกในการบริหารเงิน  เพิ่มความเข้าใจโดยการลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งจะเห็นว่าบัญชีง่าย ๆ ใครก็สามารถทำได้ ยิ่งปัจจุบันนี้มีเอกสารการบันทึกบัญชีให้ดาวน์โหลดนำมาใช้ คุณเพียงแค่บันทึกลงไปในแต่ละช่องก็ยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่ไม่ต้องทำแบบฟอร์มเอง แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องละเลยไม่ได้การทำบัญชีส่วนตัวจึงจะเห็นผลสามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารเงินได้เป็นอย่างดี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี สรุป

บัญชีเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการบันทึกและติดตามการเคลื่อนไหวของเงิน ซึ่งสรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีได้ดังนี้

 1. ประเภทของบัญชี มีหลายประเภทของบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

  • บัญชีออมทรัพย์ ใช้เพื่อเก็บเงินในระยะยาวและทำงานร่วมกับธนาคาร
  • บัญชีเงินฝาก บัญชีที่ใช้เก็บเงินและทำธุรกรรมทางการเงิน
  • บัญชีเงินสด บัญชีที่ใช้ในการจ่ายเงินที่ใช้ในประจำวัน
  • บัญชีเงินลงทุน ใช้ในการลงทุนเพื่อกำไร
 2. สมาชิกในบัญชี มีสมาชิกหลักสองประเภทคือ

  • เจ้าของบัญชี (Account Owner) บุคคลที่มีสิทธิ์ควบคุมและดำเนินการในบัญชี
  • ผู้มีอำนาจในการเข้าถึง (Authorized User) บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีและทำธุรกรรมในบัญชี
 3. รายการบัญชี คือรายการที่บันทึกเครื่องหมายของเงินที่เข้าหรือออกจากบัญชี รายการสามารถเป็นรายรับหรือรายจ่าย เช่น เงินเดือน, ค่าใช้จ่าย, ดอกเบี้ย เป็นต้น

 4. ยอดคงเหลือ คือจำนวนเงินที่เหลือในบัญชี สามารถเป็นบวกหรือลบขึ้นอยู่กับรายรับและรายจ่าย

 5. งบทดลอง (Trial balance) เป็นรายการที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเครื่องหมายเงินในบัญชีต่างๆ เป็นค่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับยอดรวมทั้งหมด

 6. งบการเงิน (Financial statements) เป็นรายงานทางการเงินที่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

 7. ระบบการบัญชี มีหลายระบบการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกและรายงานข้อมูลการเงิน ได้แก่

  • ระบบบัญชีเดิม (Single-entry system) บันทึกเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละรายการ
  • ระบบบัญชีคู่ (Double-entry system) บันทึกการเคลื่อนไหวของเงินในรูปแบบการเข้า-ออกเป็นคู่

สรุปคือบัญชีเป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกและติดตามการเคลื่อนไหวเงิน สำหรับบุคคลที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เราแนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรืออาจารย์ที่มีความรู้ในสาขาบัญชีซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ถึงรายละเอียดและแนวทางในการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง

บัญชีเบื้องต้น เข้าใจง่าย

เรามาเริ่มต้นด้วยการอธิบายบัญชีเบื้องต้นที่ง่ายต่อการเข้าใจ

 1. บัญชี บัญชี คือ เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการบันทึกและติดตามเหตุการณ์ทางการเงิน เช่น รายรับ, รายจ่าย, สินทรัพย์, หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

 2. ประเภทของบัญชี มีบัญชีหลักสำคัญ 3 ประเภท

  • บัญชีสินทรัพย์ เก็บบันทึกทรัพย์สินที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าเงิน เช่น เงินสด, เงินฝากธนาคาร, รถยนต์, บ้าน
  • บัญชีหนี้สิน เก็บบันทึกหนี้ที่ต้องชำระให้แก่ผู้อื่น เช่น หนี้สินทางการเงิน, หนี้สินทางธุรกิจ
  • บัญชีทุน เก็บบันทึกทุนที่ผู้ถือหุ้นลงทุนให้แก่ธุรกิจ เช่น ทุนจดทะเบียน, กำไรสะสม
 3. รายการบัญชี รายการบัญชีคือการบันทึกเหตุการณ์ทางการเงินในบัญชี เช่น รายได้จากการขายสินค้า, ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ, การชำระหนี้ ฯลฯ

 4. หลักการบัญชีคู่ หลักการบัญชีคู่เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกการเคลื่อนไหวเงินในบัญชี โดยในแต่ละรายการจะมีการบันทึกอย่างน้อย 2 บัญชี ซึ่งเรียกว่าเดบิตและเครดิต โดยจะต้องมีจำนวนเงินที่เท่ากันระหว่างเดบิตและเครดิต

 5. งบทดลอง เป็นการตรวจสอบว่ายอดเครื่องหมายเงินในบัญชีต่างๆ เป็นค่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับยอดรวมทั้งหมด หากยอดเดบิตเท่ากับเครดิตแสดงว่างบทดลองเป็นสมดุล

 6. งบการเงิน เป็นรายงานทางการเงินที่สรุปผลการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงรายได้, รายจ่าย, สินทรัพย์, หนี้สิน, และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยงบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบสดและรายงานผลกำไรขาดทุน

นี่เป็นแนวทางเบื้องต้นในการเข้าใจบัญชี หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ควรศึกษาต่อเนื่องเพื่อเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )