บัตรลงเวลา คือ

รับทำบัญชี.COM | บัตรลงเวลาปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด

Click to rate this post!
[Total: 323 Average: 5]

บัตรลงเวลา

บัตรลงเวลา คือ

บัตรลงเวลา (Clock Card) คือ บัตรที่ใช้บันทึกเวลาในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง โดยบัตรลงเวลาจะต้องมีการระบุรายละเอียดชื่อของคนงาน รหัสประจำตัวและแผนกงานที่สังกัด  เพื่อความสะดวกในการรวบรวมบัตรลงเวลาเพื่อใช้ในการคำนวณค่าแรงงาน

เจ้าของกิจการจำเป็นต้องใช้ บัตรลงเวลา หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องใช้บัตร อาจเป็น สมุดลงเวลาได้

บัตรลงเวลา (Time Card) เป็นเอกสารที่ใช้ในการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการติดตามเวลาที่พนักงานเข้างานและออกงาน เพื่อให้สามารถจัดการเงินเดือน รวมถึงการคำนวณค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาการทำงานของพนักงาน.

บัตรลงเวลาส่วนใหญ่มีรายละเอียดดังนี้

  1. ชื่อและรหัสพนักงาน บัตรลงเวลาจะระบุชื่อและรหัสพนักงานเพื่อระบุตัวตนของพนักงานหรือลูกจ้าง

  2. วันที่และเวลา บัตรลงเวลาจะระบุวันที่และเวลาที่พนักงานมาทำงาน (เข้างาน) และวันที่และเวลาที่พนักงานออกจากงาน (ออกงาน)

  3. รายละเอียดเพิ่มเติม บัตรลงเวลาอาจระบุข้อมูลเพิ่มเติมเช่น หน่วยงานหรือแผนกที่ทำงาน หรือโครงการที่กำลังปฏิบัติ

  4. ลาหยุดและการลาพักผ่อน บัตรลงเวลาอาจระบุข้อมูลเกี่ยวกับวันที่พนักงานลาหยุดหรือทำการลาพักผ่อน เพื่อคำนวณค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ให้ถูกต้อง

  5. ลางานสมัครเป็นพิเศษ บัตรลงเวลาอาจระบุข้อมูลเกี่ยวกับลางานสมัครเป็นพิเศษ เช่น ลาไปทำธุระส่วนตัว

  6. ลายเซ็น บัตรลงเวลาอาจระบุการลายเซ็นของพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อยืนยันข้อมูล

บัตรลงเวลามีความสำคัญในการบริหารจัดการเวลาและการทำงานของพนักงาน โดยบันทึกเวลาเข้า-ออกให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการเงินขององค์กรหรือบริษัท

บัตรลงเวลา คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )