ปป

9 การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวด ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 228 Average: 5]

การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวด

1. เมื่อซื้อสินค้า เดบิต ซื้อ 30,000 เครดิต เจ้าหนี้การค้า 30,000 วิธีนี้จะบันทึกบัญชีซื้อแทนบัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีซื้อเป็นบัญชีชั่วคราวประเภทค่าใช้จ่าย และเป็นบัญชีหนึ่งที่ใช้คำนวณต้นทุนสินค้าขาย ส่วนการซื้อสินทรัพย์อื่นๆ จะไม่บันทึกในบัญชีนี้ แต่จะบันทึกบัญชีสินทรัพย์นั้นโดยตรง
2. ค่าขนส่งเข้า เดบิต ค่าขนส่งเข้า 500 เครดิต เงินสด 500 บัญชีค่าขนส่งเข้าเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย และเป็นบัญชีหนึ่งที่จะต้องนำไปคำนวณต้นทุนสินค้าขาย
3. การส่งคืนสินค้าและจำนวนที่ได้ลด เดบิต เจ้าหนี้การค้า 3,000 เครดิต ส่งคืนและส่วนลด 3,000 บัญชีส่งคืนและส่วนลด เป็นบัญชีประเภทบัญชีปรับมูลค่าบัญชีซื้อ เป็นบัญชีหักจากบัญชีซื้อเพื่อลดยอดของบัญชีซื้อ ในการคำนวณหายอดซื้อสุทธิของกิจการ
4. การจ่ายชำระหนี้และได้รับส่วนลด เดบิต เจ้าหนี้การค้า 27,000 เครดิต เงินสด 26,730 ส่วนลดรับ 270 บัญชีส่วนลดรับเป็นบัญชีประเภทปรับมูลค่าบัญชีซื้อ และจะนำบัญชีนี้ไปหักจากบัญชีซื้อเพื่อลดยอดบัญชีซื้อในการคำนวณหายอดซื้อสุทธิ ซื้อ 30,000 หัก ส่งคืนและส่วนลด 3,000 ส่วนลดรับ 270 3,270 ซื้อสุทธิ 26,730
5. การขายสินค้า เดบิต ลูกหนี้การค้า 12,000 เครดิต ขาย 12,000 วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดนั้นจะไม่ต้องบันทึกต้นทุนสินค้าขายในตอนขาย
6. รับคืนและส่วนลด เดบิต รับคืนและส่วนลด 4,000 เครดิต ลูกหนี้การค้า 4,000 วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือตามวิธีนี้ จะไม่มีการบันทึกต้นทุนสินค้าขาย และสอนค้าคงเหลือในตอนรับคืนสินค้า7. จ่ายค่าขนส่งในการขาย เดบิต ค่าขนส่งออก 400 เครดิต เงินสด 400 บัญชีค่าขนส่งออกเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
8. การรับชำระหนี้และให้ส่วนลดจ่าย เดบิต เงินสด 7,920 ส่วนลดจ่าย 80 เครดิต ลูกหนี้การค้า 8,000 บัญชีส่วนลดจ่าย เป็นบัญชีปรับมูลค่าขาย
9. การนำสินค้าไปใช้ส่วนตัว เดบิต เงินถอน – น.ส.บัว 3,000 เครดิต ซื้อ 3,000

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top