ลูกหนี้

รับทำบัญชี.COM | ลูกหนี้ปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

ประเภทลูกหนี้

ลูกหนี้ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง คือ ( Debtor )

ประเภทของลูกหนี้ ในการดำเนินงานกิจการอาจมีลูกหนี้ 2 ประเภท คือ ลูกหนี้การค้า ( Account Receivable Or Trade Receivable ) และลูกหนี้อื่น ( Other Receivable )
ลูกหนี้การค้า ( Account Receivable ) คือ ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยปกติของกิจการ เช่น จากการขายสินค้า จากการขายบริการให้แล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน โดยปกติต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้ เช่น 30 วัน 60 วัน และมีเงื่อนไขในการชำระหนี้เพื่อจูงใจให้ชำระเงินเร็วขึ้น เช่น 2/10, n/30 , หรือ 2/10 E.O.M. ลูกหนี้การค้าอาจแสดงรวมกับตั๋วเงินรับที่เกิดจากการซื้อสินค้าโดยอาจแสดงเป็นลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ ( Accounts and Notes Receivable ) เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้อื่น ( Other Receivable ) คือ ลูกหนี้ที่เกิดจากรายการค้าประเภทอื่นที่มีลักษณะแตกต่างกันไปนอกเหนือจากการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ลูกหนี้อื่นรวมทั้งรายการที่ถือเป็นเสมือนลูกหนี้ของกิจการ มีดังนี้
เงินให้กู้ยืม เช่น เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและลูกจ้าง เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
เงินมัดจำ เช่น เงินมัดจำที่จ่ายให้ผู้ขายเพื่อรับประกันการจ่ายเงิน เงินมัดจำความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
– รายได้ค้างรับ เช่น เงินปันผลค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ
สิทธิเรียกร้อง เช่น สิทธิเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยให้ชดใช้ค่าสินไหมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สิทธิเรียกร้องต่อรัฐบาลสำหรับการรับเงินภาษีคืน
กิจการควรแสดงบัญชีลูกหนี้อื่นโดยแยกแสดงแต่ละรายการในงบการเงิน เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ระยะยาวขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเรียกเก็บเงิน

ลูกหนี้ (Debtor) คือ บุคคลหรือองค์กรที่ต้องชำระเงินหรือการชำระหนี้ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้ทำไว้กับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการชำระเงินตามกำหนดหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้. ลูกหนี้มักจะเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ต้องชำระเงินในรูปของเงินสด, เช็ค, หนี้สิน, หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้ทำกับลูกหนี้.

ลูกหนี้สามารถมีลักษณะและลักษณะที่แตกต่างกันไป โดยมักแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้

  1. ลูกหนี้ส่วนบุคคล ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ซึ่งอาจเป็นเพื่อน, ครอบครัว, หรือบุคคลทั่วไปที่คุณกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สิน

  2. ลูกหนี้ธุรกิจ ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลหรือบริษัทที่คุณมีข้อตกลงการซื้อขายหรือการให้บริการกับพวกเขา และพวกเขาต้องชำระเงินตามข้อตกลงทางธุรกิจ

  3. ลูกหนี้รายเดือน ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการชำระเงินเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, และบริการสื่อบันเทิงที่ต้องชำระเงินเป็นรายเดือน

  4. ลูกหนี้ไม่แน่นอน ลูกหนี้ที่ยังไม่แน่นอนหรือยังไม่ได้ถูกเรียกเก็บเงิน อาจเป็นเช็คที่ยังไม่ถูกเข้าบัญชี, หรือหนี้สินที่ยังไม่ได้รับการชำระ

การจัดการลูกหนี้เป็นส่วนสำคัญของการบริหารการเงินทั้งบุคคลและธุรกิจ เนื่องจากการควบคุมลูกหนี้และการรับชำระหนี้ที่ถูกต้องมีผลในสภาพคล่องทางการเงินและความสำเร็จของธุรกิจหรือการเงินส่วนบุคคลในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม >> รายได้ค้างรับ

ลูกหนี้ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง คือ
ลูกหนี้ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง คือ
ลูกหนี้

ลูกหนี้

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )