ประโยชน์ของกระดาษทำการ

ประโยชน์ของกระดาษทำการ คือ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 644 Average: 5]

ประโยชน์ของกระดาษทำการ

ประโยชน์ของกระดาษทำการ

ประโยชน์ของกระดาษทำการ คือ ( Benefits of paper making )
การจัดทำกระดาษทำการ มี วัตถุประสงค์ ดังนี้
– เพื่อช่วยจำแนกประเภทของบัญชีให้ง่ายขึ้น ในกรณีที่เลขผังบัญชีไม่ได้ถูกจัดให้เป็นระเบียบ
– เพื่อช่วยเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการและการปิดบัญชี

– เพื่อช่วยประหยัดเวลาและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงรายการ และการจัดทำงบการเงิน

– เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการทราบผลของการดำเนินงานและฐานทางการเงินของกิจการได้รวดเร็วมากขึ้น โดยมิต้องรอให้ถึงวันปิดงบการเงิน
– เพื่อช่วยให้ค้นพบข้อผิดพลาดในการปรับปรุงรายการและ/หรือการปิดบัญชีครบถ้วนหรือไม่ ตลอดจนการค้นพบข้อผิดพลาดจากการผ่านรายการทางบัญชีจากสมุดรายวันไปยังบัญชีแยกประเภท

สำหรับปิดบัญชี งบการเงิน

กระดาษทำการสำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน เป็นกระบวนการจัดทำบัญชีของธุรกิจ ที่เป็นการเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์รายการบัญชี หรือการบันทึกรายการในสมุดบัญชีขั้นต้น

ซึ่งตามหลักการบัญชีคู่นั้น การแยกประเภทของรายการบัญชีโดยใช้สมุดบัญชีเพื่อทำการแยกบัญชีทั่วไป และยังทำการจัดทำงบทดลองเพื่อเป็นบทพิสูจน์ สำหรับความถูกต้องของการบันทึกรายการ ซึ่งเป็นการผ่านรายการ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดทำบัญชี นั่นก็คือ การสรุปผลข้อมูลทางการเงินของวันสิ้นงวดบัญชีโดยจะทำในรูปของงบการเงิน ซึ่งก็คืองบกำไรขาดทุน และงบดุลนั่นเอง
 
ความจำเป็นที่ต้องใช้กระดาษทำการ ในการจัดทำงบการเงินอาจมีความยุ่งยาก นั่นอาจเป็นเพราะธุรกิจมีรายการบัญชีเกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น คือกระดาษทำการสำหรับปิดบัญชี ซึ่งก็คือกระดาษร่างที่นำมาใช้ในการจำแนกตัวเลขจำนวนเงินของบัญชีต่าง ๆ ในงบทดลอง เพื่อจัดว่าตัวเลขใดจะเป็นการนำไปใช้ในการจัดทำงบกำไรขาดทุน

เพื่อคำนวณหาผลกำไรหรือขาดทุนของกิจการ และตัวเลขใดๆ ที่จะนำไปแสดงในการทำงบดุลเพื่อให้เห็นฐานะการเงินของกิจการ กระดาษทำการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำบัญชี

แต่มันเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้การจัดทำงบการเงินถูกต้องและรวดเร็วขึ้นเท่านั้น ทำให้ผู้จัดทำบัญชีอาจจะใช้วิธีจัดทำกระดาษทำการหรือไม่ก็ได้ ประโยชน์ของการใช้กระดาษทำการ กระดาษทำการมีประโยชน์ต่อการจัดทำบัญชี คือ สามารถช่วยทำให้การจัดทำงบการเงินมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งยังช่วยทำให้ทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการก่อนที่จะทำการสรุปผลใน รูปแบบของงบกำไรขาดทุนและงบดุล ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีที่กิจการมีการปรับปรุงรายการและแก้ไขรายการบัญชี

โดยการใช้กระดาษทำการที่มีหลายชนิด อย่างกระดาษทำการ 6 ช่อง กระดาษทำการ 8 ช่อง และแบบ10 ช่อง ,12 ช่อง ขึ้นอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้แบบใดของความต้องการและความจำ ความจำเป็นของกระดาษทำการ กระดาษทำการเป็นสิ่งที่ต้องใช้ตามจำนวน หรือลักษณะความยุ่งยากของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจการ ซึ่งในแต่ละรูปแบบจะนิยมใช้แตกต่างกัน  เพราะสามารถช่วยในการจัดทำงบการเงินในกรณีที่กิจการมีรายการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นงวด

ซึ่งประโยชน์ของการทำบัญชีจากการใช้กระดาษทำการก็คือ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงเพื่อประกอบผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีผลดีหรือผลเสียอย่างไร จะได้ทำการปรับปรุง แก้ไขได้ และยังช่วยให้ทราบผลการดำเนิน งานของกิจการว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนอย่างไรบ้าง ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการเป็น และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารและบุคคลภายนอก

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ประโยชน์ของกระดาษทำการ

Leave a Comment

Scroll to Top