ปิดงบเปล่า

9 ขั้นตอน ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

รับปิดงบเปล่า

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับปิดงบเปล่า ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) 

 • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน 

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการปิดงบเปล่า ด้วยตัวเอง

 1. ตรวจสอบหนังสือรับรอง และ บอจ 5 มาตรวจสอบ ให้ตรงกับสถานะในปีปัจจุบัน ที่ปิดงบการเงิน
 2. บันทึกบัญชีในสมุดรายวัน แยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ ตามรอบระเวลาบัญชี
 3. จัดหาผู้ทำบัญชี ที่มีการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์
 4. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ
 5. จัดทำบัญชีและมีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองงบการเงินภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ผู้สอบลงลายมีชื่อในหน้ารายงานงบการเงิน
 6. ทำการประกาศหนังสือพิมพ์ เรื่อง ปิดงบการเงินประจำปี ไม่น้อยกว่า 7 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ยืนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ยื่นงบการเงิน (สบช.3) หลังจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 30 วัน
 9. ยื่นแบบภาษีนิติบุคคล(ภงด 50) ไม่เกิน 150 วัน นับจากรอบระยะเวลาบัญชี

ปิดงบเปล่า

เงื่อนไขงบเปล่า

สาระสำคัญของงบเปล่า

 1. ต้องไม่มีรายละเอียดต้นงวดยกมาที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องพิสูจน์ความถูกต้อง ไม่ถือว่าเป็นงบเปล่า
 2. หากมีการเคลื่อนไหวของรายการธนาคาร หรือมีการยื่นแบบภาษี (ที่ไม่ใช่แบบเปล่า) จะไม่ใช่งบเปล่า
 3. ทุนจดทะเบียนบริษัท ต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท ถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ถือว่าเป็นงบเปล่า

การจัดทำงบการเงิน กรณีไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

 1. ผู้ประกอบการ มีหน้าที่นำส่งงบการเงินที่ กระทรวงพาณิชย์ และยื่นแบบแสดงรายการต่อสรรพากร ถึงแม้ว่าจะไม่มีการดำเนินธุรกิจก็ตาม
 2. ต้องจัดทำงบดุล และ งบกำไรขาดทุน ให้ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ลงชื่อรับรองในการจัดทำเอกสาร

ตัวอย่างการลงบัญชี งบเปล่า

จัดทำแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

บริษัท ปิดงบเปล่า จำกัด จดทะเบียน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน และมีค่าใช้จ่ายทำบัญชี

วิธีการลงบัญชีดังนี้

1.วันที่ 1/6/65   นำเงินลงทุนในกิจการ

Dr เงินสด    1,000,000.00

Cr ทุน      1,000,000.00

2.วันที่ 31/12/65 บันทึกค่าบริการและค่าสอบบัญชีค้างจ่าย

Dr.ค่าบริการ     5,000.00

     ค่าสอบบัญชี     20,000.00

Cr.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      25,000.00

3.วันที่ 31/12/65 บันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ (ปรับปรุงรายการเงินสด)

Dr.ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ       900,000.00

Cr.เงินสด               900,000.00

4.บันทึกดอกเบี้ยค้างรับ ณ 31 ธันวาคม 2565

Dr ดอกเบี้ยค้างรับ        14,991.78

Cr รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ        14,991.78

5.วิธีการคำนวณ ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินลงทุน         1,000,000.00

ระยะเวลา 152 วัน

ดอกเบี้ย 4%

ดังนั้น จะคำนวณได้ 1,000,000 * 152/365*4% = 16,657.53 บาท

ตัวอย่าง งบเปล่า

งบเปล่า งบเปล่า

Leave a Comment

Scroll to Top