ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 588 Average: 5]

รับปิดงบเปล่า

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับปิดงบเปล่า ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) 

 • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน 

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการปิดงบเปล่า ด้วยตัวเอง

 1. ตรวจสอบหนังสือรับรอง และ บอจ 5 มาตรวจสอบ ให้ตรงกับสถานะในปีปัจจุบัน ที่ปิดงบการเงิน
 2. บันทึกบัญชีในสมุดรายวัน แยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ ตามรอบระเวลาบัญชี
 3. จัดหาผู้ทำบัญชี ที่มีการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์
 4. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ
 5. จัดทำบัญชีและมีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองงบการเงินภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ผู้สอบลงลายมีชื่อในหน้ารายงานงบการเงิน
 6. ทำการประกาศหนังสือพิมพ์ เรื่อง ปิดงบการเงินประจำปี ไม่น้อยกว่า 7 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ยืนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ยื่นงบการเงิน (สบช.3) หลังจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 30 วัน
 9. ยื่นแบบภาษีนิติบุคคล(ภงด 50) ไม่เกิน 150 วัน นับจากรอบระยะเวลาบัญชี

ปิดงบเปล่า

เงื่อนไขงบเปล่า

สาระสำคัญของงบเปล่า

 1. ต้องไม่มีรายละเอียดต้นงวดยกมาที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องพิสูจน์ความถูกต้อง ไม่ถือว่าเป็นงบเปล่า
 2. หากมีการเคลื่อนไหวของรายการธนาคาร หรือมีการยื่นแบบภาษี (ที่ไม่ใช่แบบเปล่า) จะไม่ใช่งบเปล่า
 3. ทุนจดทะเบียนบริษัท ต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท ถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ถือว่าเป็นงบเปล่า

การจัดทำงบการเงิน กรณีไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

 1. ผู้ประกอบการ มีหน้าที่นำส่งงบการเงินที่ กระทรวงพาณิชย์ และยื่นแบบแสดงรายการต่อสรรพากร ถึงแม้ว่าจะไม่มีการดำเนินธุรกิจก็ตาม
 2. ต้องจัดทำงบดุล และ งบกำไรขาดทุน ให้ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ลงชื่อรับรองในการจัดทำเอกสาร

ตัวอย่างการลงบัญชี งบเปล่า

จัดทำแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

บริษัท ปิดงบเปล่า จำกัด จดทะเบียน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน และมีค่าใช้จ่ายทำบัญชี

วิธีการลงบัญชีดังนี้

1.วันที่ 1/6/65   นำเงินลงทุนในกิจการ

Dr เงินสด    1,000,000.00

Cr ทุน      1,000,000.00

2.วันที่ 31/12/65 บันทึกค่าบริการและค่าสอบบัญชีค้างจ่าย

Dr.ค่าบริการ     5,000.00

     ค่าสอบบัญชี     20,000.00

Cr.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      25,000.00

3.วันที่ 31/12/65 บันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ (ปรับปรุงรายการเงินสด)

Dr.ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ       900,000.00

Cr.เงินสด               900,000.00

4.บันทึกดอกเบี้ยค้างรับ ณ 31 ธันวาคม 2565

Dr ดอกเบี้ยค้างรับ        14,991.78

Cr รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ        14,991.78

5.วิธีการคำนวณ ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินลงทุน         1,000,000.00

ระยะเวลา 152 วัน

ดอกเบี้ย 4%

ดังนั้น จะคำนวณได้ 1,000,000 * 152/365*4% = 16,657.53 บาท

ตัวอย่าง งบเปล่า

งบเปล่า งบเปล่า

ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เมื่อต้องการปิดงบการเงินในองค์กรหรือธุรกิจของคุณ คุณอาจต้องใช้เอกสารต่อไปนี้

 1. รายงานการเงินประจำปี เอกสารนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องเตรียมขึ้นเพื่อสรุปผลการเงินขององค์กรในระยะเวลาหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเป็นรอบปี) รายงานการเงินประกอบด้วยงบทางบัญชีที่สำคัญ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบเงินลงทุน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

 2. งบการเงินปัจจุบัน เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการเงินปัจจุบันขององค์กร รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น และผลกำไรหรือขาดทุน

 3. งบกำไรขาดทุน เป็นเอกสารที่บอกถึงผลกำไรหรือขาดทุนขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุน

 4. งบดุล เอกสารนี้แสดงสถานะการเงินขององค์กรในเบื้องต้น โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงว่าทรัพย์สินและหนี้สินขององค์กรมีค่าเท่ากัน

 5. รายงานผลการตรวจสอบบัญชี เอกสารนี้อาจจำเป็นในบางกรณี เมื่อต้องการปิดงบการเงินในองค์กร รายงานผลการตรวจสอบบัญชีจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลการเงินที่รายงานไปนั้นถูกต้องและสอดคล้องกับหลักการบัญชี

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดท้องถิ่นและประเทศ ดังนั้นควรตรวจสอบกับที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีของคุณเพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนกว่านี้

ปก

แม่ค้าออนไลน์ ออเดอร์เป็นร้อย ไม่เปิดบิล?

แม่ค้าออนไลน์ ดังๆ แม่ค้าออนไลน์ คำคม แม่ค้าออนไลน์ ภาษาอังกฤษ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ 10 อันดับ แม่ค้าออนไลน์  อาชีพแม่ค้าออนไลน์ แม่ค้าออนไลน์มีใครบ้าง ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ

รถหัวลาก ตู้คอนเทนเนอร์ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ หัวลาก หางาน หัวลาก วิ่งร่วม หัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ราคา รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ แหลมฉบัง รถหัวลาก วิ่งร่วม ธุรกิจรถบรรทุก ราคา หัวลาก ค่า รถหัวลาก ใกล้ฉัน ออนไลน์

อาชีพ youtuber รายรับ รายจ่าย โอกาส?

อาชีพ youtuber รายได้ อาชีพ youtuber ข้อดี ข้อเสีย ธุรกิจแบบสื่อออนไลน์ คือ ยูทูปเบอร์คืออะไร ขั้นตอนการเป็นยูทูปเบอร์ การทำธุรกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ อยากเป็น youtuber pantip รายได้ youtuber คิดยังไง
อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

ใกล้มหาลัย กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ รอบ มหา ลัย ธุรกิจ ใกล้ หอพัก เปิดร้านแถวมหาลัย แฟ รน ไช ส์ มหาวิทยาลัย ขายอะไรดีหน้า มหา
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ

จดทะเบียนบริษัท มีผลต่อ การขอเอกสาร เงินกู้ หรือไม่?

จดทะเบียน บริษัท ข้อดี ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท 10 ตัวอย่าง ทุนจดทะเบียน ต้องมีเงินจริงไหม การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท dbd จดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนบริษัท 2 คน 2566 เปิดบริษัท ใช้เงิน เท่า ไหร่ Pantip ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top