ปีการเงิน คือ

รับทำบัญชี.COM | ปีการเงิน การวางแผนและการจัดการการเงินของคุณ?

Click to rate this post!
[Total: 186 Average: 5]

ปีการเงิน

“ปีการเงิน” (financial year) หรือ “ปีบัญชี” (fiscal year) คือ ระยะเวลาที่บริษัทหรือองค์กรใช้ในการบันทึกและรายงานกิจกรรมทางการเงินของตนเอง ปีการเงินไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นในเดือนมกราคมและสิ้นสุดในเดือนธันวาคม แต่อาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายและปกติของบริษัทหรือองค์กรแต่ละอัน ปีการเงินมักถูกใช้เพื่อประเมินผลประกอบการขององค์กรในระยะเวลานั้น ๆ และใช้ในการรายงานการเงินแก่ผู้อื่น เช่น ผู้ลงทุน หรือหน่วยงานราชการ

ปีการเงินมักมีลักษณะดังนี้

  1. ระยะเวลา ปีการเงินสามารถมีความยาวตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี แต่บางบริษัทหรือองค์กรอาจมีปีการเงินที่ยาวกว่าหนึ่งปี ตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  2. บัญชีประจำปี ปีการเงินนั้นสิ้นสุดด้วยกระบวนการบัญชีประจำปี (closing of accounts) ซึ่งเป็นขั้นตอนในการประกอบบัญชีที่รวบรวมรายละเอียดการเงินในปีการเงินนั้น ๆ และจัดทำรายงานการเงินสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) หรือใช้ในการรายงานให้กับหน่วยงานราชการ

  3. การตรวจสอบบัญชี หลังจากปีการเงินสิ้นสุด บริษัทหรือองค์กรมักต้องนำบัญชีไปตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (auditors) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายของบัญชีและการเงิน

  4. รายงานการเงิน ปีการเงินสิ้นสุดส่งผลในการจัดทำรายงานการเงินที่ระบุสถานะการเงิน ผลกำไรขาดทุน และประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร รายงานเหล่านี้มักถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจและการเงินขององค์กร

ปีการเงินมีความสำคัญสำหรับการบริหารจัดการการเงินของบริษัทหรือองค์กร และมีผลกระทบต่อการเงินและกิจกรรมทางธุรกิจที่ดำเนินต่อไปในปีถัดไป การวางแผนและการบริหารปีการเงินอย่างดีจะช่วยให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปีการเงิน คือ ( Fiscal Year )

ปีการเงิน (Fiscal Year) หมายถึง ปีบัญชีที่ปิดรอบแสดงงบการการเงินของกิจการ
 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )