ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ ( Auditor )

[Total: 113 Average: 5]

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ ( Auditor )

           ผู้ตรวจสอบบัญชี  หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพที่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน ของจำนวนเงินที่บันทึกลงในสมุดรวมถึงเอกสารการเงิน ของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน หรือกิจการต่างๆ  
ลักษณะงานที่ทำ  เป็นการตรวจสอบรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนเงินที่ได้ทำการบันทึกลงในสมุดบัญชีรวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสถานประกอบกิจการทั้งสถาบันรัฐหรือเอกชน เช่น การตรวจสอบบัญชีประจำวัน  บัญชีรายวัน หรือการตรวจสอบการโอนรายการต่างๆ อย่างถูกต้องและสามารถตรวจดูยอดเงิน ลายเซ็นการขีดฆ่า หรือแม้แต่วันที่สั่งจ่ายเป็นไปตามความจริงหรือไม่ รวมถึงการบันทึกบัญชีรายวันตรงตามบิลใบเสร็จซื้อของ ใบเสร็จค่าใช้จ่ายหรือไม่ หรอมีการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนหรือไม่
สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชี จะต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชี เพราะด้วยสภาพการทำงานจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี เอกสารทางบัญชี หรือตรวจสอบบัญชีที่สงสัยหรือคาดว่าจะมีปัญหาหรือมีข้อผิดพลาด ซึ่งบางครั้งต้องทำการตรวจสอบเอกสารทางบัญชีย้อนหลังที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันการดำเนินกิจการได้ก้าวหน้าและขยายตัวออกไปได้กว้าง สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในตอนนี้ถึงแม้ว่าบางบริษัทไม่ได้มีการจ้างตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี แต่ละหน่วยงานก็ต้องทำการจ้าง บริษัทรับตรวจสอบบัญชี เข้ามาทำการตรวจสอบทุกปี เพื่อจัดทำงบดุลและการเสียภาษีนิติบุคคล
สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.บช. กำหนด จึงจะเป็นผู้ที่รับรองงานตรวจบัญชีของหน่วยงานนั้นๆได้ หากมีการตรวจสอบภายหลังว่า ผู้ที่ลงนามตรวจทุจริตหรือตรวจผิดพลาด ก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และจะหมดโอกาสในการประกอบอาชีพนี้ทันที
ความก้าวหน้าของอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี สามารถประกอบอาชีพในสถานที่ต่างๆ ได้หลายแห่งทั้งของรัฐ เอกชน หรือบริษัทต่างๆ  เมื่อมีคุณสมบัติตามที่ ก.บช. กำหนดไว้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้ อีกทั้งยังสามารถเป็นฝ่ายตรวจสอบกับหน่วยงานทั่วไปได้เช่นกัน
สำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงคืองานด้านบัญชี และยังสามารถทำงานอื่นๆ ได้เช่นกันคือทำงานเกี่ยวกับการเงินที่ธนาคาร ประกันภัย หรือเจ้าหน้าที่งบประมาณ หรือจะเป็นอาจารย์สอนบัญชีในวิทยาลัยก็ได้เช่นกัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 4, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top