ผู้ตรวจสอบบัญชี

รับทำบัญชี.COM | คุณสมบัติ ผู้ตรวจสอบบัญชีทําอะไรบ้างยากไหม?

Click to rate this post!
[Total: 141 Average: 5]

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ ( Auditor )

           ผู้ตรวจสอบบัญชี  หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพที่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน ของจำนวนเงินที่บันทึกลงในสมุดรวมถึงเอกสารการเงิน ของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน หรือกิจการต่างๆ  
ลักษณะงานที่ทำ  เป็นการตรวจสอบรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนเงินที่ได้ทำการบันทึกลงในสมุดบัญชีรวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสถานประกอบกิจการทั้งสถาบันรัฐหรือเอกชน เช่น การตรวจสอบบัญชีประจำวัน  บัญชีรายวัน หรือการตรวจสอบการโอนรายการต่างๆ อย่างถูกต้องและสามารถตรวจดูยอดเงิน ลายเซ็นการขีดฆ่า หรือแม้แต่วันที่สั่งจ่ายเป็นไปตามความจริงหรือไม่ รวมถึงการบันทึกบัญชีรายวันตรงตามบิลใบเสร็จซื้อของ ใบเสร็จค่าใช้จ่ายหรือไม่ หรอมีการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนหรือไม่
สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชี จะต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชี เพราะด้วยสภาพการทำงานจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี เอกสารทางบัญชี หรือตรวจสอบบัญชีที่สงสัยหรือคาดว่าจะมีปัญหาหรือมีข้อผิดพลาด ซึ่งบางครั้งต้องทำการตรวจสอบเอกสารทางบัญชีย้อนหลังที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันการดำเนินกิจการได้ก้าวหน้าและขยายตัวออกไปได้กว้าง สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในตอนนี้ถึงแม้ว่าบางบริษัทไม่ได้มีการจ้างตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี แต่ละหน่วยงานก็ต้องทำการจ้าง บริษัทรับตรวจสอบบัญชี เข้ามาทำการตรวจสอบทุกปี เพื่อจัดทำงบดุลและการเสียภาษีนิติบุคคล
สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.บช. กำหนด จึงจะเป็นผู้ที่รับรองงานตรวจบัญชีของหน่วยงานนั้นๆได้ หากมีการตรวจสอบภายหลังว่า ผู้ที่ลงนามตรวจทุจริตหรือตรวจผิดพลาด ก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และจะหมดโอกาสในการประกอบอาชีพนี้ทันที
ความก้าวหน้าของอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี สามารถประกอบอาชีพในสถานที่ต่างๆ ได้หลายแห่งทั้งของรัฐ เอกชน หรือบริษัทต่างๆ  เมื่อมีคุณสมบัติตามที่ ก.บช. กำหนดไว้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้ อีกทั้งยังสามารถเป็นฝ่ายตรวจสอบกับหน่วยงานทั่วไปได้เช่นกัน
สำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงคืองานด้านบัญชี และยังสามารถทำงานอื่นๆ ได้เช่นกันคือทำงานเกี่ยวกับการเงินที่ธนาคาร ประกันภัย หรือเจ้าหน้าที่งบประมาณ หรือจะเป็นอาจารย์สอนบัญชีในวิทยาลัยก็ได้เช่นกัน
 
ผู้ตรวจสอบบัญชี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )