ผู้ประกันตนยื่นคำขอรับเงิน

รับทำบัญชี.COM | กระทรวงแรงงาน เผย ผู้ประกันตน ยื่นคำขอ รับเงิน?

Click to rate this post!
[Total: 121 Average: 5]

กระทรวงแรงงาน เผยผู้ประกันตนยื่นคำขอรับเงิน

กฏกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสงคม และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราเลขที่ :วันที่ประกาศ : 2/3/2552กระทรวงแรงงาน เผยยอดผู้ประกันตนยื่นแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือฯ (สปส.รบ.2000) แล้วกว่า 4.7 ล้านราย วอนนายจ้างรีบเก็บข้อมูลผู้ประกันตน ตามแบบคำขอรับเงินฯ และรวบรวมข้อมูลส่ง สปส. ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2552 นี้ ส่วนผู้ประกันตน ม.39และ 40 ขอให้รีบกรอกรายละเอียดและส่งแบบคำขอคืนภายใน วันที่ 6 มีนาคม 2552 เช่นกันนายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้รับความร่วมมือจากนายจ้างและผู้ประกันตนในการยื่นแบบคำขอรับเงินตาม โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000) แล้ว 4,767,585 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 4,429,991 ราย และผู้ประกันตน มาตรา 39 จำนวน 337,594 ราย ทั้งนี้ ยังไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา 38 ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ จำนวน 44,455 ราย คาดว่าจะดำเนินการส่งเช็คไปยังผู้ประกันตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 นี้ โดยจะจ่ายเช็คให้ผู้ประกันตนทุกวัน ส่วนสถานที่จะจ่ายเช็คให้ผู้ประกันตน นั้น ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะแจ้งให้ทราบทางหนังสือพิมพ์ และที่ www.sso..go.th จึงขอวอนนายจ้างและผู้ประกันตนรีบส่งแบบคำขอรับเงินดังกล่าวโดยเร็วที่สุด (ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2552) เพราะหากนายจ้างและผู้ประกันตนยื่นแบบคำขอล่าช้าจะทำให้ผู้ประกันตนอาจได้ รับเช็คหลังเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือนายจ้างรีบส่งแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครอง ชีพ ประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน ที่มีค่าจ้างต่ำกว่า 15,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากนี้สำนักงานประกันสังคมจะเก็บไว้เพื่อเป็นหลัก ฐาน ข้อมูลของผู้ประกันตนต่อไป โดยนายจ้างรวบรวมคำขอพร้อมเอกสารแนบของลูกจ้างและจัดทำ ใบนำส่งแบบคำขอรับเงินฯ (สปส.รบ.2000/1) ส่งให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ กรณีสถานประกอบการที่ผู้ประกันตนเกิน 100 คน นายจ้างสามารถทยอยส่งได้ โดยขอความร่วมมือนายจ้างจัดส่งทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มีนาคม 2552นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ผู้ประกันตนตามมาตรา 39) และผู้ประกันตนที่ประกันตนเอง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) สำนักงานประกันสังคมได้จัดส่งแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ ประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000) ให้กับผู้ประกันตนโดยตรง ซึ่งผู้ประกันตนต้องกรอกรายละเอียดและแนบเอกสารเช่นเดียวกับผู้ประกันตนที่ ทำงานกับนายจ้าง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33) แล้วนำส่งได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมเขต พื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2552 เช่นเดียวกัน หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยต้องการตรวจสอบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่า ครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000) โปรดติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ที่ท่านยื่นแบบคำขอสำหรับนายจ้างหรือผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) หรือผู้ประกันตนที่ประกันตนเอง (มาตรา 40) ต้องการดาวน์โหลดแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและ บุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000) เพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sso.go.th เลือก e – Service และเลือก ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000)——————————————————–ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 www.sso.go.thRelated Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)