กำลังปรับปรุง

3 สิ่งที่พนักงานบัญชีควรตั้งมั่นจะเกิดผลดีในการทำงาน

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

3 สิ่งที่พนักงานบัญชีควรตั้งมั่นจะเกิดผลดีในการทำงาน

           ในการทำบัญชีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ หลายประการ ที่พนักงานบัญชีควรเอาใจใส่และทำให้บังเกิดมีด้วยคุณสมบัติดี ๆ ของการทำบัญชี ซึ่งหากพนักงานบัญชีตั้งอยู่บนหลักการง่าย ๆ 3 ประการดังนี้แล้ว ย่อมทำให้เกิดความไว้วางใจและทำให้เอกสารการจัดทำบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และไม่เกิดข้อผิดพลาด ในการทำบัญชีหากพนักงานบัญชีตั้งอยู่บน 3 สิ่งนี้แล้วย่อมเกิดผลดีอย่างแน่นอน
1.ตั้งอยู่บนหลักการบัญชี พนักงานบัญชีเป็นผู้มีความรู้ในหลักการบัญชี แต่อาจจะมีการลงบัญชีผิดพลาดได้ หากมีการทักท้วงควรรีบแก้ไขทันที และควรมีคู่มือการทำบัญชีติดตัวเสมอ เมื่อมีเวลาว่างให้ทบทวนหลักการบัญชีต่าง ๆ เพื่อความแม่นยำและมีความมั่นใจในการทำบัญชี คู่มือบัญชีเป็นเครื่องมือที่ดีของพนักงานบัญชี แต่การอ่านการทบทวนการเปิดดูเป็นหน้าที่ของพนักงานบัญชี ถึงแม้จะทำงานด้านนี้มาเป็นเวลานาน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำถูกต้องเสียทีเดียวอาจเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจทำให้ลงบัญชีผิดประเภทก็เป็นได้
2.ตั้งอยู่บนความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ของบัญชีนั้น ๆ พนักงานบัญชีต้องรู้กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีอย่างแม่นยำ เพื่อที่จะทำบัญชีอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย การกันเงินสำรอง การนำเงินฝากธนาคาร การจ่ายเป็นเช็ค เป็นต้น พนักงานบัญชีควรรู้และอ่านระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจเพื่อถึงเวลามีคนมาตรวจสอบจะได้กล่าวถึงตัวบทกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ อย่างนี้เรียกว่าพนักงานบัญชีรู้จริง มิได้ทำแบบไม่เข้าใจหรือทำตามกันมา ความรู้ในกฎระเบียบย่อมสำคัญและเป็นผลดีต่อองค์กร
3.ตั้งอยู่บนความเอาใจใส่ของหัวหน้าและคนทำบัญชี ในการทำบัญชีก็มีหลายระดับในการควบคุมเช่น หัวหน้างานบัญชีกับพนักงานบัญชี ซึ่งต่างคนก็มีบทบาทที่ต่างกัน หากหัวหน้างานไม่เอาใจใส่ลูกน้อง ไม่คอยตรวจเอกสารความถูกต้อง เซ็นชื่อและลงนามกำกับอย่างเดียว ด้วยอาศัยความไว้ใจ ซึ่งนานวันเข้า อาจมีสิ่งใดซ่อนเร้นได้ หากบุคคลภายนอก หรือหน่วยตรวจใหญ่ขององค์กรมาตรวจพบเข้า ก็จะทำให้เห็นว่าหัวหน้างานก็มีความบกพร่อง ไม่ตรวจให้ดี พนักงานบัญชีเองควรรู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปถูกต้องหรือไม่ มีการหมกเม็ดหรือไม่ ต้องเข้าใจว่าถึงแม้เขาไม่รู้ในวันนี้ในวันหน้าเขาก็ต้องตรวจพบอยู่ดี ดังนั้น พนักงานบัญชีควรเป็นที่ไว้วางใจได้และทำบัญชีอย่างซื่อสัตย์ รู้จริงในเรื่องบัญชี ทำอย่างเอาใจใส่ในอาชีพของตน อาจตรวจทานสักสองรอบเพื่อความมั่นใจก่อนเสนองาน ก็จะช่วยให้ลดความผิดพลาดไปได้มากเลยทีเดียว หากพนักงานบัญชีตั้งมั่นกับ 3 สิ่งที่กล่าวข้างต้น ย่อมทำให้เกิดความไว้วางใจและเป็นผลดีต่อหน่วยงานและต่ออาชีพของตนเองตลอดไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top