รับทำบัญชี.COM | ภาษีหักณที่จ่ายค้างจ่ายภ.ง.ด.1ปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 58 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 คือ (Withholding tax payable)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 หมายถึง เงินภาษีประเภทที่หัก จากเงินเดือนพนักงานลูกจ้าง และต้องนำส่งให้กรมสรรพากรในเดือนถัดไปหลังจ่ายเงินเดือน กำหนดจ่ายชำระก่อนวันที่ 7 ของทุกๆ เดือน

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 อยู่หมวดไหน

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 อยู่หมวด 2 หนี้สิน
 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 คือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 คือ