2 ภาระภาษีต่างชาติ รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ภาระภาษีต่างชาติ
[Total: 157 Average: 5]

ภาระภาษีต่างชาติ การรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ภาระภาษีต่างชาติ การรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าในกัมพูชาจะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ?

บริษัทจะลงทุนเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าในกัมพูชาจะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง และไทยมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับกัมพูชาหรือไม่

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทต้องนำรายได้ทั้งหมดตามมูลค่าในสัญญารับเหมาก่อสร้างที่ทำกับบริษัทผู้ว่าจ้าง มารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิโดยการคำนวณกำไรสุทธิเป็นไปตามเงื่อนไข ตามมาตรา 65 ทวิ และ มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หากเป็นไปตามเงื่อนไข ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 300) พ.ศ.2539

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากการก่อสร้างในต่างประเทศเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดโดยไม่มีการให้บริการอื่นใดในราชอาณาจักร ไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
และไทยไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับกัมพูชา

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top