ขายทรัพย์สินมรดก ภาษีมรดก

Click to rate this post!
[Total: 692 Average: 5]

เมื่อมีการโอน หรือ ขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก มีภาระภาษีที่ต้องรับผิดชอบ

เมื่อมีการโอน หรือ ขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก มีภาระภาษีที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
 
– ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากราคาประเมินของกรมที่ดิน เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) หรือองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ผู้ขายมีสิทธิได้รับยกเว้นเงินได้จากการขายในส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าอสังหาริทนทรัพย์ ตั้งอยู่นอกเขต อบจ. หรือ อบต. ไม่ว่าขายได้จำนวนเท่าใด ผู้ขายก็ไม่ได้รับยกเว้นภาษ๊ และต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากราคาประเมิน
 
– ภาษีธุรกิจเฉพาะ การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก ได้รับยกเว้นภาษีธุกิจเฉพาะตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 91/2 (6) ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 342 พ.ศ. 2541 มาตรา 4 (6) (ข) การขายอสังหาริททรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก
 
– อากรแสตมป์ เมื่อได้รับยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะ การขายอสังหาริทรัพย์อันเป้นมรดก ต้องเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ในอัตรา 1 บาท ต่อทุกจำนวน 200 บาทหรือเศษของ 200 ของราคาประเมินกรมที่ดิน
 
– ค่าธรรมเนียมการโอน การโอนขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก ผู้โอนและผู้รับโอนต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนในอัตรา 2 % ของราคาประเมินการมที่ดินตามประมวลกฏหมายที่ดิน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top