รับทำบัญชี.COM | ขายที่ดินมรดก ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมั้ย?

Click to rate this post!
[Total: 210 Average: 5]

เมื่อมีการโอน หรือ ขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก มีภาระภาษีที่ต้องรับผิดชอบ

เมื่อมีการโอน หรือ ขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก มีภาระภาษีที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

– ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากราคาประเมินของกรมที่ดิน เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) หรือองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ผู้ขายมีสิทธิได้รับยกเว้นเงินได้จากการขายในส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าอสังหาริทนทรัพย์ ตั้งอยู่นอกเขต อบจ. หรือ อบต. ไม่ว่าขายได้จำนวนเท่าใด ผู้ขายก็ไม่ได้รับยกเว้นภาษ๊ และต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากราคาประเมิน

– ภาษีธุรกิจเฉพาะ การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก ได้รับยกเว้นภาษีธุกิจเฉพาะตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 91/2 (6) ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 342 พ.ศ. 2541 มาตรา 4 (6) (ข) การขายอสังหาริททรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก

– อากรแสตมป์ เมื่อได้รับยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะ การขายอสังหาริทรัพย์อันเป้นมรดก ต้องเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ในอัตรา 1 บาท ต่อทุกจำนวน 200 บาทหรือเศษของ 200 ของราคาประเมินกรมที่ดิน

– ค่าธรรมเนียมการโอน การโอนขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก ผู้โอนและผู้รับโอนต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนในอัตรา 2 % ของราคาประเมินการมที่ดินตามประมวลกฏหมายที่ดิน

ทรัพย์สินมรดก (Inheritance) คือ ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางอารมณ์ที่ถูกส่งต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นหลังจากบุคคลนั้นเสียชีวิต การส่งต่อทรัพย์สินมรดกสามารถทำได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ระบุในพินัยกรรมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ปกติแล้วทรัพย์สินมรดกถูกส่งต่อให้กับผู้รับมรดกโดยเกิดจากความเสียชีวิตของผู้ถือทรัพย์สิน (ผู้สูญหาย) โดยทรัพย์สินมรดกมักประกอบด้วยทรัพย์สินทางเงินและทรัพย์สินทางทรัพย์สินทางประโยชน์ เช่น

  1. ทรัพย์สินทางเงิน เช่น เงินสด, เงินฝากธนาคาร, หุ้น, พันธบัตร, สัญญาซื้อขาย, หรือสินเชื่อที่ค้างชำระ.
  2. ทรัพย์สินทางทรัพย์สิน เช่น อสังหาริมทรัพย์ (บ้าน, ที่ดิน, คอนโดมิเนียม), รถยนต์, สินค้าคงคลัง, เครื่องใช้ในบ้าน, โครงสร้าง, และทรัพย์สินทางธุรกิจ.

การส่งต่อทรัพย์สินมรดกมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งของผู้ส่งมรดก (ผู้สูญหาย) และผู้รับมรดก การจัดการทรัพย์สินมรดกและการแบ่งปันมรดกสามารถก่อให้เกิดข้อขัดแย้งในครอบครัว ดังนั้นมีความสำคัญที่จะมีเอกสารทางกฎหมายที่ชัดเจนและถูกต้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งและสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการส่งต่อทรัพย์สินมรดก.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี ภาษีมรดก โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )