ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รับทำบัญชี.COM | ภาษีเงินได้นอกเวลาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/2167
เลขที่หนังสือ
: กค 0811(กม)/2167
วันที่
: 25 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 42(17), กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ
ข้อหารือ
: กรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกระทรวงสาธารณสุข เข้า
ลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536 ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย
: 1. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536 เป็นเงินที่มีลักษณะการจ่ายที่
เหมือนกันกับเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่าย
เงินค่าอาหารทำการนอกเวลา คือ เป็นการจ่ายตอบแทนให้แก่ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ พ.ศ. 2532 จึงเป็นเงินได้ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ตามข้อ 2 (6) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
2. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2536 ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2536 จึงเป็น
เงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ได้รับเงินได้พึงประเมิน
ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร และผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวมี
หน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 62/27401
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )