25 ธค ภาษีเงินได้นอกเวลา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
[Total: 109 Average: 5]

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ?

ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/2167
เลขที่หนังสือ
: กค 0811(กม)/2167
วันที่
: 25 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 42(17), กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ
ข้อหารือ
: กรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกระทรวงสาธารณสุข เข้า
ลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536 ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย
: 1. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536 เป็นเงินที่มีลักษณะการจ่ายที่
เหมือนกันกับเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่าย
เงินค่าอาหารทำการนอกเวลา คือ เป็นการจ่ายตอบแทนให้แก่ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ พ.ศ. 2532 จึงเป็นเงินได้ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ตามข้อ 2 (6) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
2. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2536 ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2536 จึงเป็น
เงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ได้รับเงินได้พึงประเมิน
ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร และผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวมี
หน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 62/27401

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top