ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนขายสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี การโอนขายสิทธิ ตาม สัญญาเช่าซื้อ?

Click to rate this post! [Total: 118 Average: 5] ในหน้า …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี การโอนขายสิทธิ ตาม สัญญาเช่าซื้อ? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 118 Average: 5]

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนขายสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ

ข้อหารือที่ กค 0811/16550
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/16550
วันที่
: 1 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนขายสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 78(2), มาตรา 86
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้เช่าซื้อ และการให้เช่าแบบลิสซิ่ง กรณีสัญญาเช่าซื้อ หาก
ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้ และบริษัทฯ ได้ออกใบกำกับภาษี ตามมาตรา 78 (2) และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามปกติ โดยบริษัทฯ ต้องเป็นผู้จ่ายชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้เช่าซื้อในงวดที่ผู้เช่าซื้อค้างชำระตาม
ข้อผูกพันในกฎหมายต่อมาหากมีบุคคลหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามารับโอนสิทธิของสัญญาเช่าซื้อนั้น โดย
เข้ารับโอนสิทธิภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ตั้งแต่งวดที่ค้างชำระจนจบสัญญา
ขอทราบว่าในกรณีนี้บริษัทฯ สามารถออกใบลดหนี้ ของงวดที่ผู้เช่าซื้อเดิมค้างชำระซึ่ง
บริษัทฯ ได้เป็นผู้จ่ายชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใบกำกับภาษีเดิมออกในนามของผู้เช่าซื้อเดิม และบริษัทฯ
จะออกใบกำกับภาษีใหม่ให้แก่ผู้รับโอนสิทธิในนามผู้รับโอนสิทธิซึ่งเป็นผู้ชำระค่างวดและภาษีมูลค่าเพิ่มของ
งวดที่ค้างชำระได้หรือไม่อย่างไร บริษัทฯ จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่ บริษัทฯ จ่ายชดเชย
ภาษีมูลค่าเพิ่มแทนตามข้อผูกพันในกฎหมายในแบบ ค.10 ได้หรือไม่อย่างไร
แนววินิจฉัย
: 1. การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อให้ความรับผิดเกิดขึ้น เมื่อถึงกำหนดชำระราคาตาม
งวดที่ถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด ตามมาตรา 78 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ
ผู้ให้เช่าซื้อจึงต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อทุกครั้ง เมื่อถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด ตามมาตรา 86
แห่งประมวลรัษฎากรถึงแม่ผู้เช่าซื้อไม่ได้ชำระราคาสินค้าตามงวดที่ถึงกำหนดชำระแต่ละงวดก็ตาม จึง
ไม่มีกรณีที่บริษัทฯ จะออกใบลดหนี้หรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทฯ ได้ชำระแทนผู้เช่าซื้อดังกล่าวแต่
อย่างใด
2. กรณีมีการโอนขายสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับโอนลูกหนี้เช่าซื้อจากบริษัทฯ
แล้ว ถือเป็นการซื้อขายขาดผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกหนี้เช่าซื้อที่ค้างชำระค่างวดก่อน
ได้รับโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อแต่อย่างใด ไม่ว่าบริษัทฯ จะนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่ลูกหนี้ค้างชำระ
ไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
สำหรับผู้ซื้อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นสำหรับงวดที่ถึงกำหนดชำระ
ตั้งแต่วันได้รับโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อเป็นต้นไป ถึงแม้ลูกหนี้ผู้เช่าซื้อจะไม่ได้ชำระราคาสินค้าตามงวดที่
ถึงกำหนดชำระแต่ละงวดก็ตาม จึงไม่มีกรณีที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซ้ำซ้อนแต่อย่างใด
เลขตู้
: 61/27321

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

การ ทำบัญชีเอง สามารถ ปรับปรุง สถานการณ์ การเงิน ของ ธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่?

ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท ขั้น ตอน การ ทํา บัญชี 5 ขั้น ตอน การทําบัญชีธุรกิจ หมายถึง การทําบัญชีบริษัท excel บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง ทําบัญชี บริษัทเอง การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ตัวอย่าง ทำบัญชี ห จก ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกิจ Application รายรับ รายจ่าย โอกาส?

แผนธุรกิจแอพพลิเคชั่น โมเดลธุรกิจ แอ พ พลิ เค ชั่ น mobile application มีอะไรบ้าง mobile application มีกี่ประเภท ตัวอย่างแผนธุรกิจ แอพพลิเคชั่น ประโยชน์ของ mobile application วิเคราะห์ swot แอพพลิเคชั่น mobile application ภาษาไทย

เลือก สำนักงานบัญชี 20 วิธี ง่ายๆ ที่มีดี คุณภาพ?

เซ้ง สำนักงานบัญชี เว็บไซต์ สำนักงานบัญชี สํา นักงาน บัญชี หมาย ถึง หา สำนักงาน บัญชี สํา นักงาน บัญชี ใน ประเทศไทย เลือก บริษัท บัญชี สำนักงาน บัญชี ใน กรุงเทพฯ รายชื่อ สํา นักงาน บัญชี กรุงเทพ ใกล้ฉัน ออนไลน์
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย #9 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ของคุณ วิธีลด เพื่อเพิ่มกำไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง ต้นทุนขาย สูตร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร งบต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top