รับทำบัญชี.COM | มาตรฐานการบัญชีของระบบธุรกิจ SME ต้องทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 146 Average: 5]

มาตรฐานการบัญชีของระบบธุรกิจ SME ต้องทำอย่างไร

                     สมัยก่อนผู้ประกอบการ SME มักจะไม่ค่อยสนใจการบันทึกบัญชีสักเท่าไหร่ แต่ในปัจจุบันทำให้หลายๆ กิจการต้องหันกลับ มามองฝ่ายบัญชีในธุรกิจของตนเองอย่างจริงจัง จากเดิมที่ท่านสนใจแต่ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ที่คิดแต่จะหาเงินและหากำไร มัวแต่ไปคิดว่าต้นทุนที่ตนผลิตออกไปต่ำก็โอเคแล้ว
                   ซึ่งอาจจะลืมไปว่าต้นทุนที่แท้จริงยังมีอะไรอีกบ้าง แทนที่จะได้กำไรกลับทำให้ขาดทุน เพราะหากคุณเข้าใจหลักการที่ใช้จัดทำงบการเงินการบัญชีแล้วและสามารถอ่านงบการเงินได้อย่างเข้าใจโดยสามารถวิเคราะห์ได้แบบง่าย ๆ คุณก็จะใช้ประโยชน์จากการทำบัญชีได้อย่างมากมาย การตัดรายการบัญชี ต้องทำอย่างไร การรับรู้รายการหรือการตัดรายการบัญชี ส่วนใหญ่จะทำเมื่อกิจกรรมทางธุรกิจเกิดแล้ว และจะต้องทำการลงบัญชีทันที หรือรอก่อนได้ ซึ่งแม้แต่มีรายการอยู่ในบัญชีแล้วต้องการจะตัดออกจะตัดออกไปอย่างไร เหล่านี้ล้วนมีกฎข้อบังคับทางบัญชีทั้งสิ้น ผู้ประกอบการจะต้องรู้ว่ารายการเกิดแล้ว และยังไม่ได้เงิน หรือยังไม่จ่ายเงินโดยที่จะต้องรับรู้แล้ว ส่วนจะรับรู้เป็นประเภทไหนก็ตาม การทำหลักบัญชีจะยึดเอาหลักเกณฑ์คงค้าง ไม่ใช่เกณฑ์เงินสด และถ้าหากลงบัญชีจะลงเป็นราย การประเภทไหน มีรายได้ และค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หรือหนี้สิน เพราะส่วนใหญ่รายการลงบัญชีจากรายได้และค่าใช้จ่ายจะไปแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน ส่วนรายการสินทรัพย์ หนี้สินหรือส่วนของทุน จะไปแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน การบันทึกราคาก่อนลงบัญชี มูลค่าหรือจำนวนเงินที่จะบันทึกนั้น ส่วนใหญ่จะบันทึกตามราคาทุนที่จ่ายไปจริง หรือตามมูลค่าราคาที่กิจการขายได้ แต่ก็มีหลักการว่าทุกครั้งที่มีการปิดบัญชี สินทรัพย์ หรือหนี้สินจะต้องมีการวัดมูลค่าใหม่ เพื่อทำให้ยอดเงินที่อยู่ในงบการเงินเป็นยอดเงินที่เป็นตามจริง ซึ่งถ้าหากมีลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ก็อาจจะต้องมีการลดมูลค่าลง โดยที่เรียกกันว่าสำ รองหนี้สงสัยจะสูญ หรือสินค้าคงเหลือซึ่งจะแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน แต่จะต้องตีราคาทุนหรือราคาที่จะขายได้แล้วแต่ว่าอะไรที่ต่ำกว่า ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงที่มูลค่าหายไปจะกลายไปเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของงบกำไรขาดทุน การนำเสนองบการเงินของการทำบัญชี การเปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่าของรายการในงบการเงิน ซึ่งนอกจากจะกระทบงบกำไรขาดทุนแล้ว ยังมีผลต่อการจ่ายเงินปันผล และยังมีผลต่อมูลค่าของกิจการหรือราคาหุ้นของกิจการอีกด้วย ส่วนการนำเสนองบการเงินของการทำบัญชีก็ต้องมีรูปแบบที่บังคับให้เป็นมาตรฐานบัญชีเดียวกัน เพื่อเป็นการดูเปรียบเทียบกันได้และเพื่อเข้าใจได้ว่า คุณมีฐานะการเงินอย่างไร และมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่ คู่แข่งเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถดูได้จากงบการเงินของเขาเช่นกัน การนำเสนองบ ฯ สามารถวิ เคราะห์ อัตราส่วนทางการเงินและวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการต่าง ๆ และสภาพคล่อง รวมถึงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ทำให้รู้ความสามารถในการหากำไรและยังสามารถคาดเดาอนาคตได้อีกด้วย
 
อ่านเพิ่มเติม >> ธุรกิจ SME หักค่าใช้จ่ายได้เท่าไรบุคคล?
 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )