มูลค่าสินค้าคงเหลือ

รับทำบัญชี.COM | มูลค่าสินค้าคงเหลือมีมูลค่าค่อนข้างสูง?

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

มูลค่าสินค้าคงเหลือในกรณีที่เหลือมูลค่าค่อนข้างสูง มีปัญหาอะไรไหม

ในกรณีที่สินค้าคงเหลือของกิจการมีมูลค่าค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริงนั้น เจ้าหน้าที่สรรพากรมีสิทธิอำนาจประเมินได้ แต่ถ้ากิจการมีมูลค่าสินค้าคงเหลือจริง และอย่างถูกต้องก็ไม่มีปัญหาอะไร

มูลค่าสินค้าคงเหลือ (Inventory Value) หมายถึง มูลค่าของสินค้าที่บริษัทหรือธุรกิจเก็บไว้ในสต็อกหรือคลังสินค้าในขณะที่ยังไม่ได้ขายไปยังลูกค้า หรือในกรณีของผู้ผลิต สินค้าที่ยังไม่ได้ส่งออกไปตลาด มูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นส่วนสำคัญของสถานะการเงินของธุรกิจ เพราะมีผลต่อรายได้และกำไรของบริษัท การจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไรสุทธิของธุรกิจ

การคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือสามารถทำได้โดยการคูณจำนวนสินค้าในสต็อก (หรือจำนวนหน่วยสินค้า) ด้วยราคาต่อหน่วย (ราคาต่อหน่วยจำหน่ายหรือราคาต้นทุนต่อหน่วย) ตามหลักการบัญชีค่าสินค้าคงเหลือ (Cost of Goods Sold, COGS) จะมีสูตรคำนวณดังนี้

มูลค่าสินค้าคงเหลือ = จำนวนสินค้าในสต็อก x ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย (ราคาต้นทุน) อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ และมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันไปด้วย เช่น

  1. FIFO (First-In-First-Out) ระบบนี้คือการใช้สินค้าที่เข้าสต็อกก่อนเป็นสินค้าที่ถูกขายก่อน ราคาต้นทุนจะถูกคำนวณจากราคาต่อหน่วยของสินค้าที่เข้าสต็อกก่อนเป็นหลัก

  2. LIFO (Last-In-First-Out) ระบบนี้คือการใช้สินค้าที่เข้าสต็อกล่าสุดเป็นสินค้าที่ถูกขายก่อน ราคาต้นทุนจะถูกคำนวณจากราคาต่อหน่วยของสินค้าที่เข้าสต็อกล่าสุดเป็นหลัก

  3. Weighted Average Cost ระบบนี้คือการคำนวณราคาต้นทุนโดยใช้ค่าเฉลี่ยของราคาต่อหน่วยของสินค้าทั้งหมดในสต็อก โดยนำจำนวนสินค้าและราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการมาคำนวณ

มูลค่าสินค้าคงเหลือมีผลต่อบัญชีของบริษัท และมีการประเมินเป็นระยะเวลาเพื่อให้บริษัทสามารถรายงานผลตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้