ระบบการผลิต

3 ขั้นตอน ระบบการผลิตนั้นจำแนกได้เป็น

Click to rate this post!
[Total: 142 Average: 5]

ระบบการผลิต 3 ขั้นตอน

ระบบการผลิต 3 ขั้นตอน

++++ ระบบการผลิต ++++
ระบบการผลิตนั้นจำแนกได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผน (Planning) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการใช้พรัพยากรให้ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และในแผนการผลิตจะกำหนดเป้าหมายย่อยไว้ในแผนกต่างๆ ถ้าประสบผลสำเร็จก็จะส่งผลไปยังเป้าหมายที่ต้องการ
2. การดำเนินงาน (Operation) เป็นขั้นตอนการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามแผนการผลิตที่ได้กำหนดไว้
3. การควบคุม (Control) เป็นการขั้นตอนการตรวจให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงาน โดยการใช้การป้อนกลับข้อมูล (Feed Back Information) ในขณะดำเนินการ ผ่านกลไกการควบคุม (Control Mechanism) ทำหน้าที่ปรับปรุงแผนงานและเป้าหมาย เพื่อให้เป็นที่เชื่อแน่ว่าจะบรรลุเป้าหมายหลัก

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ระบบการผลิต 3 ขั้นตอน
ระบบการผลิต 3 ขั้นตอน

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 10, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top