รับทำบัญชี.COM | ตัวอย่างวางระบบบัญชีของบริษัททางเดินเอกสาร?

ระบบบัญชีของบริษัท

ระบบบัญชีในบริษัทเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบันทึกและรายงานกิจกรรมทางการเงินของบริษัท ระบบนี้ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบบัญชีประกอบด้วยหลายส่วนที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้:

 1. บัญชีแยกประเภท: บริษัทจะเปิดบัญชีตามประเภทต่าง ๆ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีลูกหนี้การค้า บัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับกิจกรรมธุรกิจของบริษัท

 2. การบันทึกทุกธุรกรรม: ระบบบัญชีบันทึกทุกธุรกรรมทางการเงินของบริษัทเพื่อรักษาบันทึกและการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง

 3. สมุดรายวัน (General Journal): บันทึกรายละเอียดของทุกธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงรายละเอียดของการซื้อขายสินค้า

 4. สมุดบัญชี (General Ledger): รวบรวมข้อมูลจากสมุดรายวันและจัดเรียงตามบัญชีต่าง ๆ เพื่อบันทึกรายการบัญชีทั้งหมด

 5. งบทดลอง (Trial Balance): แสดงยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่ายอดเครดิตและเดบิตเป็นเท่ากัน

 6. งบการเงิน (Financial Statements): รายงานการเงินที่จัดทำเพื่อรายงานสถานะการเงินของบริษัท รวมถึงรายงานกำไรขาดทุน งบดุล และงบการเงินอื่น ๆ

 7. รายงานทางการเงินรายปี (Year-End Financial Reports): รายงานที่จัดทำเพื่อสรุปผลการเงินและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทในรอบปี

 8. รายงานการเบิกจ่าย (Expense Reports): รายงานที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

 9. รายงานการรับเงิน (Receipt Reports): รายงานที่แสดงรายการรับเงินที่เกิดขึ้นในธุรกิจ รวมถึงการรับเงินจากการขายสินค้า

 10. รายงานการขาย (Sales Reports): รายงานที่แสดงยอดการขายของสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด

 11. รายงานการซื้อ (Purchase Reports): รายงานที่แสดงรายการการซื้อสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด

 12. รายงานและการวิเคราะห์: การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประเมินผลและตัดสินใจทางธุรกิจ

ระบบบัญชีเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจและจัดการการเงินของบริษัท ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจข้อมูลทางการเงินและเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีมูลค่า.

ตัวอย่างการวางระบบบัญชีของบริษัท

ดังนี้คือตัวอย่างการวางระบบบัญชีของบริษัท:

 1. บริษัท ABC Co., Ltd. – ระบบบัญชี

บัญชีเงินสด (Cash Account):

 • เริ่มต้นที่ 1 มกราคม 2023 มีเงินสดเป็น 100,000 บาท

บัญชีลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable Account):

 • เริ่มต้นที่ 1 มกราคม 2023 มีลูกหนี้การค้าเป็น 50,000 บาท

บัญชีสินค้าคงเหลือ (Inventory Account):

 • เริ่มต้นที่ 1 มกราคม 2023 มีสินค้าคงเหลือเป็น 30,000 บาท

บัญชีค่าใช้จ่าย (Expense Account):

 • เริ่มต้นที่ 1 มกราคม 2023 มีค่าใช้จ่ายเป็น 10,000 บาท (ค่าส่วนลดการจ่ายเงินให้ลูกค้า)

บัญชีรายได้ (Revenue Account):

 • เริ่มต้นที่ 1 มกราคม 2023 มีรายได้เป็น 0 บาท

สมุดรายวัน (General Journal):

 • 1 มกราคม 2023: ซื้อสินค้าจาก Supplier A จำนวน 20,000 บาท โดยจ่ายเงินสด
 • 5 มกราคม 2023: ขายสินค้าให้ Customer X จำนวน 10,000 บาท โดยให้ส่วนลด 500 บาท และรับเงินสด
 • 10 มกราคม 2023: จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ Sales Agent จำนวน 1,000 บาท
 • 15 มกราคม 2023: ซื้อสินค้าจาก Supplier B จำนวน 5,000 บาท โดยส่งใบสั่งซื้อ

สมุดบัญชี (General Ledger):

 • บัญชีเงินสด: ค่าเริ่มต้น 100,000 บาท / การซื้อสินค้า 20,000 บาท / การรับเงินจากลูกค้า 9,500 บาท
 • บัญชีลูกหนี้การค้า: ค่าเริ่มต้น 50,000 บาท / การขายสินค้าให้ลูกค้า 9,500 บาท
 • บัญชีสินค้าคงเหลือ: ค่าเริ่มต้น 30,000 บาท / การซื้อสินค้า 20,000 บาท
 • บัญชีค่าใช้จ่าย: ค่าเริ่มต้น 10,000 บาท / การจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ Sales Agent 1,000 บาท
 • บัญชีรายได้: ค่าเริ่มต้น 0 บาท / การขายสินค้าให้ลูกค้า 9,500 บาท

งบทดลอง (Trial Balance):

 • ยอดเครดิตรวม = 50,000 + 20,000 + 1,000 + 9,500 = 80,500 บาท
 • ยอดเดบิตรวม = 100,000 + 10,000 + 30,000 + 9,500 + 5,000 = 154,500 บาท

งบทดลองสมดุล เนื่องจากยอดเครดิตและยอดเดบิตเท่ากัน

รายงานการซื้อ (Purchase Reports):

 • รายงานการซื้อสินค้าจาก Supplier A รวมทั้งหมด 20,000 บาท
 • รายงานการซื้อสินค้าจาก Supplier B รวมทั้งหมด 5,000 บาท

รายงานการขาย (Sales Reports):

 • รายงานการขายสินค้าให้ Customer X รวมทั้งหมด 10,000 บาท
 • ส่วนลดที่ให้ลูกค้า 500 บาท

รายงานรายปี (Year-End Financial Reports):

 • รายงานสรุปผลการเงินและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทในรอบปี รวมถึงงบทดลองปิดบัญชี

นี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นของการวางระบบบัญชีในบริษัท บริษัทจะเรียกใช้ระบบนี้เพื่อบันทึกและรายงานกิจกรรมการเงินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ. การรับรู้และจัดการข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จและมีความเป็นระเบียบ.

ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท

เพื่อความชัดเจนในการแสดงตัวอย่างการทำบัญชีของบริษัท ฉันจะใช้ตัวอย่างธุรกิจซื้อขายสินค้าเช่นเดียวกับที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้:

บริษัท XYZ Trading Co., Ltd. – ระบบบัญชี

บัญชีเงินสด (Cash Account):

 • เริ่มต้นที่ 1 มกราคม 2023 มีเงินสดเป็น 200,000 บาท

บัญชีลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable Account):

 • เริ่มต้นที่ 1 มกราคม 2023 มีลูกหนี้การค้าเป็น 50,000 บาท

บัญชีสินค้าคงเหลือ (Inventory Account):

 • เริ่มต้นที่ 1 มกราคม 2023 มีสินค้าคงเหลือเป็น 100,000 บาท

บัญชีค่าใช้จ่าย (Expense Account):

 • เริ่มต้นที่ 1 มกราคม 2023 มีค่าใช้จ่ายเป็น 10,000 บาท (ค่าโฆษณา)

บัญชีรายได้ (Revenue Account):

 • เริ่มต้นที่ 1 มกราคม 2023 มีรายได้เป็น 0 บาท

สมุดรายวัน (General Journal):

 • 1 มกราคม 2023: ซื้อสินค้าจาก Supplier A จำนวน 50,000 บาท โดยใช้เงินสด
 • 5 มกราคม 2023: ขายสินค้าให้ Customer X จำนวน 20,000 บาท โดยรับเงินสด
 • 10 มกราคม 2023: จ่ายค่าโฆษณา จำนวน 1,000 บาท
 • 15 มกราคม 2023: ซื้อสินค้าจาก Supplier B จำนวน 30,000 บาท โดยส่งใบสั่งซื้อ

สมุดบัญชี (General Ledger):

 • บัญชีเงินสด: ค่าเริ่มต้น 200,000 บาท / การซื้อสินค้า 50,000 บาท / การรับเงินจากลูกค้า 20,000 บาท
 • บัญชีลูกหนี้การค้า: ค่าเริ่มต้น 50,000 บาท / การขายสินค้าให้ลูกค้า 20,000 บาท
 • บัญชีสินค้าคงเหลือ: ค่าเริ่มต้น 100,000 บาท / การซื้อสินค้า 50,000 บาท
 • บัญชีค่าใช้จ่าย: ค่าเริ่มต้น 10,000 บาท / การจ่ายค่าโฆษณา 1,000 บาท
 • บัญชีรายได้: ค่าเริ่มต้น 0 บาท / การขายสินค้าให้ลูกค้า 20,000 บาท

งบทดลอง (Trial Balance):

 • ยอดเครดิตรวม = 50,000 + 20,000 + 1,000 = 71,000 บาท
 • ยอดเดบิตรวม = 200,000 + 10,000 + 100,000 + 20,000 + 50,000 = 380,000 บาท

งบทดลองสมดุล เนื่องจากยอดเครดิตและยอดเดบิตเท่ากัน

รายงานการซื้อ (Purchase Reports):

 • รายงานการซื้อสินค้าจาก Supplier A รวมทั้งหมด 50,000 บาท
 • รายงานการซื้อสินค้าจาก Supplier B รวมทั้งหมด 30,000 บาท

รายงานการขาย (Sales Reports):

 • รายงานการขายสินค้าให้ Customer X รวมทั้งหมด 20,000 บาท

รายงานรายปี (Year-End Financial Reports):

 • รายงานสรุปผลการเงินและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทในรอบปี รวมถึงงบทดลองปิดบัญชี

โปรดทราบว่านี่เป็นตัวอย่างเพียงแค่ส่วนหนึ่งของระบบบัญชีของบริษัท ธุรกิจแต่ละแห่งอาจมีการวางระบบบัญชีที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและขนาดของธุรกิจ การวางระบบบัญชีเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการเงินและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

เอกสารประกอบการลงบัญชีมีกี่ประเภท

เอกสารประกอบการลงบัญชีสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของแต่ละเอกสาร ประเภทหลักๆ ได้แก่:

 1. สมุดรายวัน (General Journal): เอกสารที่ใช้บันทึกรายละเอียดของทุกธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงรายละเอียดของการซื้อขายสินค้า การชำระเงิน การรับเงิน และกิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ

 2. สมุดบัญชี (General Ledger): เอกสารที่รวบรวมข้อมูลจากสมุดรายวันและจัดเรียงตามบัญชีต่าง ๆ เพื่อบันทึกรายการบัญชีทั้งหมด เป็นการสรุปยอดเครดิตและเดบิตของแต่ละบัญชี

 3. สมุดบันทึกสินค้าคงเหลือ (Inventory Ledger): เอกสารที่ใช้บันทึกยอดสินค้าคงเหลือ การเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้า เป็นส่วนสำคัญในธุรกิจซื้อขายสินค้า

 4. สมุดบันทึกลูกหนี้และเจ้าหนี้ (Accounts Receivable and Payable Ledger): เอกสารที่ใช้บันทึกยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ของบริษัท รวมถึงรายการชำระหนี้และการชำระเจ้าหนี้

 5. งบทดลอง (Trial Balance): เอกสารที่สรุปยอดเครดิตและเดบิตของทุกบัญชีในระบบบัญชี เพื่อตรวจสอบว่ายอดเดบิตและเครดิตเท่ากัน

 6. งบการเงิน (Financial Statements): เอกสารที่จัดทำเพื่อรายงานสถานะการเงินของบริษัท รวมถึงรายงานกำไรขาดทุน งบดุล และงบการเงินอื่น ๆ

 7. รายงานรายปี (Year-End Financial Reports): เอกสารที่จัดทำเพื่อสรุปผลการเงินและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทในรอบปี

 8. รายงานการเบิกจ่าย (Expense Reports): เอกสารที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

 9. รายงานการรับเงิน (Receipt Reports): เอกสารที่แสดงรายการรับเงินที่เกิดขึ้นในธุรกิจ รวมถึงการรับเงินจากการขายสินค้า

 10. รายงานการขาย (Sales Reports): เอกสารที่แสดงยอดการขายของสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด

 11. รายงานการซื้อ (Purchase Reports): เอกสารที่แสดงรายการการซื้อสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด

 12. รายงานและการวิเคราะห์: เอกสารที่จัดทำเพื่อรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประเมินผลและตัดสินใจทางธุรกิจ

โดยทั่วไปแล้ว เอกสารประกอบการลงบัญชีมีเป้าหมายที่จะทำให้การบันทึกและรายงานข้อมูลทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพได้.

Click to rate this post!
[Total: 47 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )