รับทำบัญชี.COM | รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน ดำเนินงานตามปกติ?

Click to rate this post!
[Total: 36 Average: 5]

รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

รายการพิเศษ หมายถึง รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งแต่เดิมนักบัญชีเห็นว่าไม่ควรนำไปคำนวณกำไรสุทธิประจำปีเพราะจะทำให้เกิดการหลงผิดได้ง่าย รายการเหล่านี้ได้แก่

1).รายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของปีก่อน
2).กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มิได้มีไว้เพื่อขาย
3).ขาดทุนซึ่งโดดปกติแล้วไม่อาจเอาประกันได้
4).การตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้

รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน (Extraordinary Items in the Income Statement) เป็นรายการทางบัญชีที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของบริษัทแต่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประจำการทางธุรกิจของบริษัท หรือไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ ซึ่งรายการพิเศษนี้มักจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเหตุผลที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมประจำการทางธุรกิจที่ปกติของบริษัท รายการพิเศษนี้มักมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนของบริษัทในรอบการบัญชี และมักถูกแสดงในงบกำไรขาดทุนเพื่อให้ผู้ใช้งบบัญชีทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกำไรของบริษัทในรอบการบัญชีนั้น ๆ

ตัวอย่างของรายการพิเศษในงบกำไรขาดทุนได้แก่

  1. ค่าใช้จ่ายสำหรับเหตุการณ์เสี่ยง เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซ่อมแซมหรือค่าปรับปรุงอาคารหลังจากพายุหรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มักถูกนำเข้าในรายการรายจ่ายพิเศษในงบกำไรขาดทุน

  2. กำไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ เมื่อบริษัทขายสินทรัพย์เป็นทางการ เช่น การขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ และมีกำไรหรือขาดทุนจากการขายนั้น เป็นต้น กำไรหรือขาดทุนนี้มักถูกแสดงในรายการรายจ่ายพิเศษในงบกำไรขาดทุน

  3. ค่าใช้จ่ายสำหรับคดีทางกฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากคดีทางกฎหมายเช่นค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการสอบสวน หรือค่าใช้จ่ายในการชดเชยเจตจำนงของกฎหมายก็อาจถูกแสดงในรายการรายจ่ายพิเศษในงบกำไรขาดทุน

การแสดงรายการพิเศษในงบกำไรขาดทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเหตุผลที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรหรือขาดทุนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำการทางธุรกิจ และช่วยให้ผู้ใช้งบบัญชีทราบถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่อความเสถียรของกิจการในรอบการบัญชีนั้น ๆ โดยปกติรายการพิเศษจะถูกแสดงอยู่ใต้หัวข้อ “รายการรายจ่ายพิเศษ” หรือ “รายการรายได้พิเศษ” ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )