รับทำบัญชี.COM | รายจ่าย ภายหลังได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีอะไร?

รายจ่าย ภายหลัง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีอะไรบ้าง

รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์  ได้แก่
1. การต่อเติม คือ รายจ่ายที่ใช้จ่ายไปเพื่อทำให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ขยายหรือเพิ่มเติมไปจากทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่เช่น ต่อเติมอาคารชั้นดาดฟ้า หรือเพิ่มชั้นของอาคาร หรือการต่อเติมอาคารให้เป็นลานจอดรถ โดยรายจ่ายนี้จะให้ประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงถือว่าเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนและบันทึกเป็นสินทรัพย์ของกิจการโดยเดบิตบัญชีสินทรัพย์ ถ้าหากว่าการต่อเติมนั้นจำเป็นที่จะต้องรื้อถอนทรัพย์สินเดิม เช่น การรื้อผนังอาคารด้านข้างออกเพื่อจะปลูกสร้างอาคารใหม่ติดต่อกัน ผู้รับเหมามักจะคิดราคาค่ารื้อถอนไปกับค่าต่อเติม ให้ถือว่าค่ารื้อถอนเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนรวมไปในต้นทุนของอาคารที่สร้างขึ้นใหม่

2. การซ่อมแซมและบำรุงรักษา คือ การทำให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ปกติสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

– การซ่อมแซมบำรุงรักษาตามปกติ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ทรัพย์สินมีสภาพคงเดิม  เช่น การทำความสะอาด  การเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนเล็กที่ชำรุด สำหรับกรณีนี้ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดบัญชีนั้น โดยเดบิตค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

– การซ่อมแซมพิเศษหรือการซ่อมแซมครั้งใหญ่ เช่น การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลครั้งใหญ่ซึ่งต้องถอดเครื่องออกเป็นชิ้น ๆ และล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนอะไหล่ทุกจุดของเครื่อง หรือการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารโรงงานทั้งหลัง สำหรับกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน โดยเดบิตบัญชี “ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารอการตัดบัญชี”หรือ “ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาจ่ายล่วงหน้า” แล้วตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชีตลอดอายุการใช้ประโยชน์หรือแล้วแต่จะพิจารณาตามความเหมาะสม

รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากคุณได้รับรายได้หรือสินทรัพย์มาแล้ว รายจ่ายเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารจัดการการเงินของคุณ การลงทุน การซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน หรือความต้องการส่วนบุคคล ดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่คุณเคยได้มา เช่น บ้านหรือรถยนต์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาและบำรุงรักษาเพื่อรักษาคุณค่าและความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซม การปรับปรุง และการประกันภัย.
  2. รายจ่ายส่วนบุคคล รายจ่ายเกี่ยวกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเสื้อผ้า ค่าศูนย์บันเทิง และค่าบริการส่วนตัว.
  3. รายจ่ายการศึกษา ถ้าคุณหรือครอบครัวของคุณมีผู้เรียนหรือศึกษาต่อ ค่าใช้จ่ายการศึกษาอาจเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายภายหลัง.
  4. รายจ่ายการลงทุน หากคุณมีการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือกองทุนรวม คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หรือค่าจ้างผู้จัดการกองทุน.
  5. รายจ่ายสุขภาพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ รวมถึงค่าประกันสุขภาพ การทำงานที่ต้องทำตรวจร่างกาย และค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาล.
  6. รายจ่ายสำหรับหนี้สิน ถ้าคุณมีหนี้สิน เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ หรือบัตรเครดิต คุณจะต้องชำระเงินดอกเบี้ยและส่วนต้นที่เหลือ.
  7. รายจ่ายสำหรับการลงทุนใหม่ หากคุณตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ เช่น การซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมของนายหน้า ค่าจดทะเบียน และอื่น ๆ.
  8. รายจ่ายการบริจาคและการกำหนดมูลค่าทางบัญชี การบริจาคและการกำหนดมูลค่าทางบัญชีเป็นรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นหลังจากคุณได้รับรายได้หรือสินทรัพย์ โดยคุณอาจบริจาคเงินหรือสินทรัพย์ให้กับองค์กรการกุศลหรือรับรายได้จากการลงทุนที่สร้างรายได้ได้.
  9. รายจ่ายอื่น ๆ รายจ่ายเหล่านี้อาจเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวดหมู่อื่น ๆ และมาจากความต้องการหรือสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง.

รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะของรายได้และการใช้เงินของคุณ ควรทำการวางแผนการเงินของคุณอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความสามารถในการจัดการกับรายจ่ายเหล่านี้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )