ปป

หัก ค่าลดหย่อน มารดาผู้พิการ

Click to rate this post!
[Total: 635 Average: 5]

สามารถหักค่าลดหย่อน มารดาที่พิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ จะสามารถนำมาหักค่าลดหย่อนได้ไหม

สามารถนำมารดาที่พิการหรือเป็นคนทุพพลภาพได้ค่ะ คนละ 60,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการซึ่งมี บัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งจำนวนคนพิการ และ ทุกพลพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ที่อธิบดีประกาศกำหนด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top