ลูกหนี้การค้า คือ

ลูกหนี้การค้า งบบัญชีหมวดไหน วิธีบันทึกปรับปรุงให้ตรง?

Click to rate this post! [Total: 117 Average: 5] ในหน้า …

ลูกหนี้การค้า งบบัญชีหมวดไหน วิธีบันทึกปรับปรุงให้ตรง? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 5]

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า คือ

ลูกหนี้การค้า คือ (Accounts Receivable) กิจการมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาในการชำระคืนของลูกหนี้ตามที่ตกลงไว้กับกิจการ ซึ่งลูกหนี้การค้าจะถูกบันทึกอยู่ในหมวดสินหมุนเวียน

ลูกหนี้การค้า อยู่หมวดไหน

ลูกหนี้การค้า อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ แต่เนื่องจากนานมากและการจัดเก็บเอกสารไม่ดี ทำให้ไม่มีหลักฐานการเป็นหนี้ ดังนั้นกิจการควรทำอย่างไรจึงจะตัดเป็นหนี้สูญได้

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 เรื่องหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญไว้ดังนี้
1 เมื่อมีการทวงถามถึงที่สุดแล้ว โดยดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมาย ภาษีอากร
2 คาดหมายได้แน่นอนว่าจะไม่ได้รับการรับชำระหนี้

บัญชีลูกหนี้การค้าเป็นบัญชีที่ใช้ในระบบบัญชีเพื่อบันทึกยอดหนี้ที่คุณจะรับจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจหรือบริษัทของคุณ บัญชีนี้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการบัญชีเพื่อติดตามยอดเงินที่คุณครอบครองจากการขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าของคุณ นี่คือขั้นตอนการใช้บัญชีลูกหนี้การค้า

  1. บันทึกการขาย เมื่อคุณขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า คุณควรบันทึกรายละเอียดการขายที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่ขาย ชื่อลูกค้า รายละเอียดสินค้าหรือบริการ ราคา และยอดรวมที่ต้องชำระ

  2. สร้างใบแจ้งหนี้ หลังจากการขาย คุณควรสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) และส่งให้ลูกค้า ใบแจ้งหนี้จะระบุยอดหนี้ที่ลูกค้าต้องชำระ รวมถึงระยะเวลาการชำระเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. บันทึกในบัญชีลูกหนี้การค้า ในบัญชีลูกหนี้การค้า คุณควรบันทึกยอดหนี้ที่ลูกค้าต้องชำระจากใบแจ้งหนี้ที่คุณสร้างขึ้น รายการบัญชีนี้จะระบุรายละเอียดของแต่ละหนี้ รวมถึงยอดรวมที่เป็นหนี้ของลูกค้า

  4. ตรวจสอบระยะเวลาการชำระ คุณควรตรวจสอบระยะเวลาการชำระเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้ และตรวจสอบว่าลูกค้าชำระเงินตามกำหนดหรือไม่

  5. บันทึกการรับเงิน เมื่อลูกค้าชำระหนี้ คุณควรบันทึกรายละเอียดการรับเงิน เช่น วันที่รับเงิน วิธีการชำระเงิน และยอดเงินที่ได้รับ

  6. บันทึกการปรับปรุง (ถ้ามี) หากมีปรับปรุงเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้การค้า เช่น การลดหนี้หรือการส่งคืนสินค้า คุณควรบันทึกการปรับปรุงเหล่านี้ในบัญชีลูกหนี้

บัญชีลูกหนี้การค้ามีความสำคัญในการติดตามการเงินและการสร้างรายได้ของธุรกิจของคุณ คุณควรรักษาบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้าให้ทันสมัยและถูกต้องเพื่อให้สามารถติดตามยอดหนี้และรับเงินจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกหนี้การค้า คือ
ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพ

ข้อ ตกลง อาเซียน วิชาชีพ?

10 อาชีพเสรีในอาเซียน 10 อาชีพในอาเซียน 15 อาชีพในอาเซียน 8อาชีพในอาเซียน MRAs คือ ตลาดแรงงานในอาเซียน12อาชีพ Mutual Recognition Arrangement คือ mras มีอาชีพอะไรบ้าง

จดทะเบียนบริษัท มีผลต่อ การขอเอกสาร เงินกู้ หรือไม่?

จดทะเบียน บริษัท ข้อดี ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท 10 ตัวอย่าง ทุนจดทะเบียน ต้องมีเงินจริงไหม การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท dbd จดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนบริษัท 2 คน 2566 เปิดบริษัท ใช้เงิน เท่า ไหร่ Pantip ใกล้ฉัน ออนไลน์
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย #9 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ของคุณ วิธีลด เพื่อเพิ่มกำไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง ต้นทุนขาย สูตร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร งบต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ใกล้ฉัน ออนไลน์

เกียรติบัตร ออนไลน์ บริหาร ธุรกิจ?

เกียรติบัตรออนไลน์ บริหารธุรกิจ 2566 เกียรติบัตรออนไลน์ บริหารธุรกิจ ฟรี คอร์สเรียนธุรกิจ ฟรี คอร์สเรียนธุรกิจ จุฬา เกียรติบัตร บริหารธุรกิจ คอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ ฟรี เรียนธุรกิจออนไลน์ฟรี จุฬา เกียรติบัตรออนไลน์ การตลาด เกียรติบัตรออนไลน์ การเงิน คอร์สเรียนบริหาร ออนไลน์

นำเข้าและส่งออก นำสินค้าเข้า ส่งออกตลาดโลก?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ นํา เข้าส่งออก มีอะไรบ้าง ธุรกิจ นํา เข้า ส่งออกในไทย ธุรกิจนําเข้าส่งออก ธุรกิจ นํา เข้า-ส่งออก ภาษาอังกฤษ ประเภท ธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก ธุรกิจส่งออกต่างประเทศ มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการส่งออกมีอะไรบ้าง ธุรกิจส่งออก มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

โลจิสติกส์ #5 ภาษีรายได้ต้องรู้หักณที่จ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง อยากทำธุรกิจ โล จิ สติ ก ส์ การจัดการโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง หัวใจของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์คืออะไร หัวใจของโลจิสติกส์มีกี่ประการ หัวใจของโลจิสติกส์ คือ โครงการ โล จิ สติ ก ส์

ลักษณะธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โอกาส?

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง วิเคราะห์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บัญชี บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทำ อะไรบ้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เกี่ยวข้องกับ ใคร บาง อาชีพ รับเหมาก่อสร้าง
ควรออกใบกำกับภาษีอย่างไร

ออกใบกำกับภาษี รับเงินมัดจำล่วงหน้า?

ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี รับเงินล่วงหน้า ออกใบเสร็จรับเงินล่วงหน้า บัญชี เงิน มัดจำจ่ายล่วงหน้า ค่า บริการ ค่ามัดจำ ไม่มี vat ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม รับเงิน ค่า มัดจำ รับเงินล่วงหน้าค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบฟอร์ม ใบ มัดจำ แบบฟอร์มรับเงินค่ามัดจํา excel

Leave a Comment

Scroll to Top