ลูกหนี้การค้า คือ

รับทำบัญชี.COM | ลูกหนี้การค้าปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 5]

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า คือ

ลูกหนี้การค้า คือ (Accounts Receivable) กิจการมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาในการชำระคืนของลูกหนี้ตามที่ตกลงไว้กับกิจการ ซึ่งลูกหนี้การค้าจะถูกบันทึกอยู่ในหมวดสินหมุนเวียน

ลูกหนี้การค้า อยู่หมวดไหน

ลูกหนี้การค้า อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ แต่เนื่องจากนานมากและการจัดเก็บเอกสารไม่ดี ทำให้ไม่มีหลักฐานการเป็นหนี้ ดังนั้นกิจการควรทำอย่างไรจึงจะตัดเป็นหนี้สูญได้

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 เรื่องหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญไว้ดังนี้
1 เมื่อมีการทวงถามถึงที่สุดแล้ว โดยดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมาย ภาษีอากร
2 คาดหมายได้แน่นอนว่าจะไม่ได้รับการรับชำระหนี้

บัญชีลูกหนี้การค้าเป็นบัญชีที่ใช้ในระบบบัญชีเพื่อบันทึกยอดหนี้ที่คุณจะรับจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจหรือบริษัทของคุณ บัญชีนี้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการบัญชีเพื่อติดตามยอดเงินที่คุณครอบครองจากการขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าของคุณ นี่คือขั้นตอนการใช้บัญชีลูกหนี้การค้า

  1. บันทึกการขาย เมื่อคุณขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า คุณควรบันทึกรายละเอียดการขายที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่ขาย ชื่อลูกค้า รายละเอียดสินค้าหรือบริการ ราคา และยอดรวมที่ต้องชำระ

  2. สร้างใบแจ้งหนี้ หลังจากการขาย คุณควรสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) และส่งให้ลูกค้า ใบแจ้งหนี้จะระบุยอดหนี้ที่ลูกค้าต้องชำระ รวมถึงระยะเวลาการชำระเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. บันทึกในบัญชีลูกหนี้การค้า ในบัญชีลูกหนี้การค้า คุณควรบันทึกยอดหนี้ที่ลูกค้าต้องชำระจากใบแจ้งหนี้ที่คุณสร้างขึ้น รายการบัญชีนี้จะระบุรายละเอียดของแต่ละหนี้ รวมถึงยอดรวมที่เป็นหนี้ของลูกค้า

  4. ตรวจสอบระยะเวลาการชำระ คุณควรตรวจสอบระยะเวลาการชำระเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้ และตรวจสอบว่าลูกค้าชำระเงินตามกำหนดหรือไม่

  5. บันทึกการรับเงิน เมื่อลูกค้าชำระหนี้ คุณควรบันทึกรายละเอียดการรับเงิน เช่น วันที่รับเงิน วิธีการชำระเงิน และยอดเงินที่ได้รับ

  6. บันทึกการปรับปรุง (ถ้ามี) หากมีปรับปรุงเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้การค้า เช่น การลดหนี้หรือการส่งคืนสินค้า คุณควรบันทึกการปรับปรุงเหล่านี้ในบัญชีลูกหนี้

บัญชีลูกหนี้การค้ามีความสำคัญในการติดตามการเงินและการสร้างรายได้ของธุรกิจของคุณ คุณควรรักษาบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้าให้ทันสมัยและถูกต้องเพื่อให้สามารถติดตามยอดหนี้และรับเงินจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกหนี้การค้า คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )