กำลังปรับปรุง

3 การควบคุมตน วิธีพัฒนาตนเองจากทักษะการเรียนรู้

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เพื่อให้บุคคลได้กระทำในสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างมีจุดหมายปลายทาง

           การควบคุมตนเอง ถือได้ว่าเป็นเทคนิคและวิธีการหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ให้สามารถไปถึงจุดมุ่งหมาย หรือ เป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้  และนับได้ว่าเป็นการกำหนดหรือควบคุมตนเองจากภายในเป็นสำคัญ เพื่อให้บุคคลได้กระทำในสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างมีจุดหมายปลายทาง  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่เราจะคิดและทำนั้น จะต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง โดยอาจจะมีการเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ให้หลุดพ้นจากพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ โดยที่เราจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน ให้กับตัวเราเองเป็นสำคัญ ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง โดยการเลือกใช้วิธีการควบคุมตัวเอง พยายามกำหนดเป้าหมาย โดยเลือกใช้พฤติกรรมเป็นเครื่องนำทาง ซึ่งเราจะต้องกำหนดพฤติกรรมที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คอยสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งในส่วนนี้เราจะต้องกระทำด้วยตนเอง และต้องมีการจดบันทึกเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่อง คอยกำหนดเงื่อนไขเพื่อทำการเสริมแรง และควรกำหนดบทลงโทษให้กับตนเองด้วย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิผล เลือกเทคนิคต่าง ๆ ด้วยตนเอง จะสามารถช่วยทำให้เกิดเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้คอยควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้มีความเหมาะสม คอยประเมินตนเอง เพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเป้าหมาย ว่าพฤติกรรมของเรานั้น สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขได้จริงหรือไม่ สำหรับขั้นตอนการพัฒนาตนเอง โดยเลือกใช้วิธีการควบคุมตนเองนั้น บางครั้งอาจจะดูเหมือนว่า เราได้จำกัดในทุก ๆ สิ่งอย่างมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้ว แต่ด้วยพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นจากความเคยชิน จะคอยเป็นปัญหาและอุปสรรค ที่เราทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงได้ยาก และถ้าหากเราไม่สามารถกำจัดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์นี้ออกไปได้ การควบคุมตนเอง ก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากและลำบากมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้าหากใครได้เริ่มต้นเรียนรู้ พร้อมทั้งปฏิบัติตนเอง ด้วยการเลือกใช้วิธีการควบคุมตนเอง คุณจะต้องเชื่อมั่นและมีความแข็งแกร่งมากพอ พร้อมทั้งต้องมีความพร้อมที่จะต่อสู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้ไปถึงจุดหมายร่วมด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top