วิธียอดลดลงทวีคูณ

รับทำบัญชี.COM | วิธียอดคงเหลือลดลงมีกี่วิธีมี อะไรบ้าง20%?

Click to rate this post!
[Total: 141 Average: 5]

วิธียอดลดลงทวีคูณ

วิธียอดลดลงทวีคูณ

วิธียอดลดลงทวีคูณ ( Double Declining Balance Method ) หมายถึง หลักการคำนวณ คือ จะคำนวณหาอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีและปรับจำนวนเป็น 2 เท่า นำอัตรา 2 เท่าที่คำนวณได้ไปคำนวณหาค่าเสื่อมราคาประจำงวด โดยคำนวณจากราคาตามบัญชี ( Book Value ) ของสินทรัพย์ถาวรที่ลดลงทุกปี และวิธีนี้ไม่นำราคาซากมาเกี่ยวข้องกับการคำนวณ การคำนวณ ค่าเสื่อมราคา = ( 2 x อัตราร้อยละของวิธีเส้นตรง ) x ราคาตามบัญชี ณ วันต้นงวด

วิธีการคำนวณยอดลดลงทวีคูณ (Compound Interest) โดยใช้สูตรประมาณคือ:

A = P(1 + r/n)^(nt)

โดยที่:

  • A คือ ยอดสิ้นสุดหลังจากการลงทุน (หรือยอดหนี้หลังจากการกู้ยืม)
  • P คือ เงินต้น (จำนวนเงินหรือเงินลงทุนเริ่มต้น)
  • r คือ อัตราดอกเบี้ยต่อรอบ (เป็นร้อยละและแปรงเป็นเลขทศนิยม)
  • n คือ จำนวนครั้งที่ดอกเบี้ยเรียกเก็บต่อปี
  • t คือ ระยะเวลา (ปี) ที่ลงทุนหรือกู้ยืมเงิน

สูตรนี้ใช้สำหรับการลงทุนหรือการกู้ยืมเงินที่ดอกเบี้ยเรียกเก็บทุกครั้งที่ผ่านไป โดยแบ่งรอบออกเป็น n รอบต่อปี เช่น หากดอกเบี้ยเรียกเก็บทุกปี ค่า n จะเท่ากับ 1 และถ้าดอกเบี้ยเรียกเก็บทุกสามเดือน ค่า n จะเท่ากับ 4 (ครั้งต่อไปในแต่ละไตรมาส).

ตัวอย่าง: หากคุณลงทุนเงินต้น 1,000 บาทในบัญชีธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี (r = 0.05) และธนาคารเรียกเก็บดอกเบี้ยทุกเดือน (n = 12) จะได้ยอดสิ้นสุดหลังจาก 1 ปี (t = 1) ดังนี้:

A = 1,000(1 + 0.05/12)^(12*1)

A ≈ 1,051.16 บาท

ดังนั้น ยอดสิ้นสุดหลังจาก 1 ปีจะเป็นประมาณ 1,051.16 บาท ซึ่งมากกว่าเงินต้นที่ลงทุนเริ่มต้นคือ 1,000 บาท.

สูตรนี้เป็นวิธีการคำนวณยอดสิ้นสุดในกรณีดอกเบี้ยเรียกเก็บแบบดอกเบี้ยเรียกเก็บทวีคูณ ซึ่งถูกนำไปใช้ในการวางแผนการลงทุนและการกู้ยืมเงินเพื่อปรับปรุงสถานะการเงินในระยะยาว

ค่าเสื่อมราคาวิธียอดลดลงทวีคูณ

การคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธียอดลดลงทวีคูณ (Diminishing Balance Method) เป็นวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ลดลงทุนลงทุนตามระยะเวลา วิธีนี้ใช้ง่ายและเป็นที่นิยมในการบัญชีและการเงิน.

สูตรการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธียอดลดลงทวีคูณคือ:

ค่าเสื่อมราคา=(ราคาซื้อ−มูลค่าสิ่งที่คงเหลือ)/ระยะเวลาการใช้งาน

โดยที่:

  • ราคาซื้อ (Cost): คือ ราคาที่คุณจ่ายเมื่อซื้อทรัพย์สินหรือสิ่งของ
  • มูลค่าสิ่งที่คงเหลือ (Salvage Value): คือ มูลค่าที่คุณคาดหวังจะขายได้จากทรัพย์สินหรือสิ่งของหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน
  • ระยะเวลาการใช้งาน (Useful Life): คือ ระยะเวลาที่คุณคาดหวังทรัพย์สินหรือสิ่งของจะถูกใช้งาน

ตัวอย่าง: คุณซื้อรถยนต์ใหม่ราคา 500,000 บาทและคาดหวังจะขายรถนี้ได้ในราคา 100,000 บาทหลังจากใช้งาน 5 ปี การคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธียอดลดลงทวีคูณคือ:

ค่าเสื่อมราคา=(500,000−100,000)/5=80,000บาทต่อปี

ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาที่คุณต้องบันทึกในบัญชีสำหรับรถยนต์ในปีแรกคือ 80,000 บาท และจะลดลงทุนลงทุนตามจำนวนปีที่ผ่านไป.

วิธีนี้มีข้อดีคือค่าเสื่อมราคาลดลงทุนลงทุนตามจำนวนปีที่ผ่านไป ซึ่งสอดคล้องกับความเสื่อมราคาจริงของสิ่งที่คุณลงทุน แต่ก็สามารถใช้ในการประเมินมูลค่าสิ่งที่คงเหลือในแต่ละปีได้อย่างถูกต้อง.

วิธียอดลดลงทวีคูณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )