รับทำบัญชี.COM | คําศัพท์พื้นฐานในโรงงานใช้กันประจำ 100 คำ?

Click to rate this post!
[Total: 211 Average: 5]

ศัพท์โรงงาน

นี่คือ 100 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานที่คุณควรรู้:

 1. โรงงาน (Factory)
 2. การผลิต (Production)
 3. ชิ้นงาน (Product)
 4. เครื่องจักร (Machinery)
 5. อุปกรณ์ (Equipment)
 6. วัตถุดิบ (Raw materials)
 7. กระบวนการผลิต (Manufacturing process)
 8. การประกอบ (Assembly)
 9. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality control)
 10. การบำรุงรักษา (Maintenance)
 11. การจัดเก็บสินค้า (Warehousing)
 12. การจัดการสต็อก (Inventory management)
 13. การวางแผนการผลิต (Production planning)
 14. แบบแผนผลิต (Production layout)
 15. สายการผลิต (Production line)
 16. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
 17. การขนส่งสินค้า (Logistics)
 18. การจัดส่งสินค้า (Shipping)
 19. ความปลอดภัยในโรงงาน (Factory safety)
 20. การสำรวจอุบัติเหตุ (Accident investigation)
 21. บุคคลากร (Personnel)
 22. พนักงาน (Employees)
 23. ผู้ช่วยผลิต (Operator)
 24. วิศวกร (Engineer)
 25. การอบรม (Training)
 26. การประชุม (Meeting)
 27. การประชุมคณะกรรมการ (Committee meeting)
 28. วัสดุอันตราย (Hazardous materials)
 29. สิ่งป้องกันอันตราย (Safety precautions)
 30. สวัสดิการ (Benefits)
 31. ความเป็นเลิศ (Excellence)
 32. การปรับปรุงกระบวนการ (Process improvement)
 33. การอนุรักษ์พลังงาน (Energy conservation)
 34. การลดปริมาณสูญเสีย (Waste reduction)
 35. บูรณาการ (Integration)
 36. วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety engineering)
 37. สภาพแวดล้อม (Environment)
 38. มาตรฐาน (Standards)
 39. แผนภูมิผลิต (Production chart)
 40. อัตราการผลิต (Production rate)
 41. วัตถุดิบทดแทน (Substitute materials)
 42. ความยืดหยุ่นในการผลิต (Manufacturing flexibility)
 43. การบูรณาการอุตสาหกรรม (Industrial integration)
 44. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis)
 45. แผนภูมิกระบวนการ (Process flowchart)
 46. การอนุญาตผลิต (Production authorization)
 47. การสั่งซื้อวัตถุดิบ (Material procurement)
 48. โรงงานอัตโนมัติ (Automated factory)
 49. ระบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging system)
 50. โครงสร้าง (Structure)
 51. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology system)
 52. การตรวจสอบการผลิต (Production inspection)
 53. การวัดและประเมิน (Measurement and evaluation)
 54. บล็อกการผลิต (Production block)
 55. การทดสอบ (Testing)
 56. การบำรุงรักษาเครื่องจักร (Machinery maintenance)
 57. กระบวนการแก้ไขข้อบกพร่อง (Troubleshooting process)
 58. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development)
 59. การควบคุมคุณภาพ (Quality control)
 60. ระบบการบริหารคุณภาพ (Quality management system)
 61. การสั่งซื้อ (Purchase order)
 62. การจัดจำหน่าย (Distribution)
 63. การซ่อมแซม (Repair)
 64. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment maintenance)
 65. ระบบการจัดการสต็อก (Inventory management system)
 66. การเข้ารหัส (Encoding)
 67. สัญญาณสัญญาณการผลิต (Production signals)
 68. แผนภูมิสินค้า (Product layout)
 69. ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Power generation system)
 70. สัญญาณความปลอดภัย (Safety signals)
 71. การปรับปรุงกระบวนการ (Process optimization)
 72. สายการผลิตหลายแบบ (Flexible production line)
 73. การจัดส่ง (Shipment)
 74. การบันทึกข้อมูล (Data recording)
 75. การบูรณาการกระบวนการ (Process integration)
 76. แผนที่บริเวณโรงงาน (Factory layout plan)
 77. ความปลอดภัยในการทำงาน (Workplace safety)
 78. ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation control system)
 79. การปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement)
 80. การวางแผนการจัดทำสินค้า (Product planning)
 81. การอนุญาตใช้งานเครื่องจักร (Machinery authorization)
 82. ระบบการจัดการสั่งซื้อ (Purchase management system)
 83. การวางแผนการจัดส่งสินค้า (Shipping planning)
 84. แผนการจัดทำสินค้า (Product development plan)
 85. การควบคุมการผลิต (Production control)
 86. การตรวจสอบสินค้า (Product inspection)
 87. การจัดการคลังสินค้า (Warehouse management)
 88. แผนการบำรุงรักษา (Maintenance plan)
 89. การจัดเก็บสินค้าที่ต่อเนื่อง (Continuous warehousing)
 90. ระบบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ (Product enhancement system)
 91. การปรับปรุงการผลิต (Manufacturing enhancement)
 92. แผนการจัดเก็บสินค้า (Warehousing plan)
 93. การบันทึกการผลิต (Production recording)
 94. การจัดทำสินค้า (Product fabrication)
 95. การพัฒนากระบวนการ (Process development)
 96. ระบบการจัดเตรียมสินค้า (Preparation system)
 97. แผนภูมิการทำงาน (Workflow layout)
 98. การจัดการสั่งทำสินค้า (Production order management)
 99. การพัฒนาการผลิต (Manufacturing development)
 100. แผนการบริหารสินค้า (Product management plan)

โปรดทราบว่าคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน และบางคำอาจมีความหมายหลากหลายตามบริบทของการใช้งาน หากคุณต้องการความแน่นอนในความหมายและการใช้งานของคำศัพท์เหล่านี้ ควรตรวจสอบในบริบทที่เกี่ยวข้องกับโรงงานและอุตสาหกรรมที่คุณสนใจ.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )