ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น สมุดบัญชีขั้นต้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

สมุดบัญชีขั้นต้น สมุดรายวัน มีอะไรบ้าง?

Click to rate this post! [Total: 580 Average: 5] ประเภท …

สมุดบัญชีขั้นต้น สมุดรายวัน มีอะไรบ้าง? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 580 Average: 5]

ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น สมุดบัญชีขั้นต้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี สมุดบัญชีขั้นต้น หรือ สมุดรายวัน เป็นสมุดบัญชีที่เราใช้เพื่อจดบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างแรก โดยการจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องจดบันทึกโดยเรียงตามลำดับก่อนหลังของการเกิดรายการค้า ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น สมุดบัญชีขั้นต้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. สมุดรายวันเฉพาะ คือ สมุดรายวันหรือสมุดบัญชีขั้นต้นที่จะใช้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สมุดรายวันรับเงิน เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินเท่านั้น สมุดรายวันจ่ายเงิน เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเท่านั้น สมุดรายวันซื้อ เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้น โดยไม่รวมการซื้อสินค้าเป็นเงินสด เพราะการซื้อสินค้าเป็นเงินสดจะต้องนำไปบันทึกในสมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันขาย เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายค้าที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้น
         โดยไม่รวมการขายสินค้าเป็นเงินสด เพราะการขายสินค้าเป็นเงินสดจะต้องนำไปบันทึกในสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันส่งคืนสินค้า เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้าที่ซื้อมาเป็นเงินเชื่อเท่านั้น โดยไม่รวมการส่งคืนสินค้าที่ซื้อมาเป็นเงินสด เพราะการส่งคืนสินค้าที่ซื้อมาเป็นเงินสดจะต้องนำไปบันทึกในสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันรับคืนสินค้า เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้าที่ขายไปเป็นเงินเชื่อเท่านั้น โดยไม่รวมการรับคืนสินค้าที่ขายไปเป็นเงินสด เพราะการรับคืนสินค้าที่ขายไปเป็นเงินสดจะต้องนำไปบันทึกในสมุดรายวันจ่ายเงิน
2. สมุดรายวันทั่วไป คือ สมุดบัญชีขั้นต้นหรือสมุดรายวันที่ใช้จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นได้ทุกๆ รายการค้า ถ้ากิจการนั้นไม่มีสมุดรายวันเฉพาะ แต่ถ้ากิจการนั้นมีการใช้สมุดรายวันเฉพาะ สมุดรายวันทั่วไปก็จะมีไว้เพื่อบันทึกรายการค้าอื่นๆ ที่เกิดขึ้นและไม่สามารถนำไปบันทึกในสมุดรายวันเฉพาะเล่มใดเล่มหนึ่งได้ พบกันได้ใหม่บทความน้า

สมุดบัญชีขั้นต้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกและติดตามธุรกรรมการเงินขององค์กรหรือธุรกิจ โดยระบุรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างประวัติบัญชีทางการเงินที่สำคัญ สมุดบัญชีขั้นต้นสามารถรับรู้ถึงสถานะการเงินและใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน. นี่คือข้อมูลสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับสมุดบัญชีขั้นต้น:

  1. ประเภทของสมุดบัญชี: มีสองประเภทหลักของสมุดบัญชีคือ “สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย” และ “สมุดบัญชีแบบสามัญ” (General Ledger) โดยสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่ายใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายในระดับพื้นฐาน สมุดบัญชีแบบสามัญใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของบัญชีทั้งหมดในธุรกิจ.

  2. รายการรายรับ: บันทึกรายละเอียดของรายได้ทั้งหมดที่องค์กรหรือธุรกิจได้รับ เช่น รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ, รายได้จากการลงทุน, รายได้จากดอกเบี้ย ฯลฯ.

  3. รายการค่าใช้จ่าย: บันทึกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่องค์กรหรือธุรกิจต้องจ่าย เช่น ค่าจ้างพนักงาน, ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า, ค่าเช่า, ฯลฯ.

  4. วันที่: บันทึกวันที่ที่รายการเกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถติดตามประวัติการเงินในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน.

  5. รายละเอียดเพิ่มเติม: ในบางกรณี ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการ เช่น บรรทัดคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น.

  6. จำนวนเงิน: ระบุจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการ มักมีคอลัมน์เลขยอดสำหรับบันทึกยอดเงินรวมในสมุดบัญชี.

  7. บัญชีเงินสด: บันทึกยอดเงินสดหรือเงินธนาคารที่ใช้ในรายการรับ-จ่าย โดยระบุบัญชีเงินสดที่เกี่ยวข้อง.

  8. สมุดบัญชีย่อย: ในบางกรณี องค์กรหรือธุรกิจอาจมีสมุดบัญชีย่อยที่ใช้ในการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น สมุดบัญชีลูกหนี้หรือสมุดบัญชีลูกหนี้สินค้า.

  9. การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม: ควรบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ เช่น ชื่อลูกค้า, เลขที่อ้างอิง, หมายเหตุ, ฯลฯ ในสมุดบัญชีเพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ.

  10. การตรวจสอบและปิดบัญชี: ตรวจสอบข้อมูลในสมุดบัญชีเพื่อความถูกต้องและติดตามการเงิน และปิดบัญชีในท้ายปีเพื่อเริ่มสร้างสมุดบัญชีใหม่ในปีถัดไป.

สมุดบัญชีเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการการเงินและมีความสำคัญในการตัดสินใจทางการเงิน การบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและประจานุการเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สมุดบัญชีขั้นต้นมีคุณค่าในการใช้งานในองค์กรหรือธุรกิจของคุณ.

ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น สมุดบัญชีขั้นต้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

ธุรกิจ Application รายรับ รายจ่าย โอกาส?

แผนธุรกิจแอพพลิเคชั่น โมเดลธุรกิจ แอ พ พลิ เค ชั่ น mobile application มีอะไรบ้าง mobile application มีกี่ประเภท ตัวอย่างแผนธุรกิจ แอพพลิเคชั่น ประโยชน์ของ mobile application วิเคราะห์ swot แอพพลิเคชั่น mobile application ภาษาไทย

การทำธุรกรรมการเงิน #9 แลกเปลี่ยนเงินในธุรกิจ ชีวิตประจำวัน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกรรมทางการเงิน มีอะไรบ้าง ธุรกรรม มีอะไรบ้าง ธุรกรรมทางการเงินธนาคาร ธุรกรรมทางการเงิน สรรพากร ธุรกรรมออนไลน์ คือ การทำธุรกรรม คือ ธุรกรรมการเงิน ธกส การทําธุรกรรมออนไลน์ อย่างปลอดภัย ใกล้ฉัน ออนไลน์
อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

แม่ค้าร้านค้า ขายของออนไลน์ รายรับจ่าย รู้ก่อนโดนย้อนหลัง?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของออนไลน์อะไรดี อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ไอ เดีย การขายของออนไลน์ เว็บขายของออนไลน์ เริ่มต้นขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ อาชีพขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์

ธุรกิจเล็กๆลงทุนน้อย กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ เล็ก ๆ ทํา ที่บ้าน ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น อยากเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆ ธุรกิจรวยเงียบ อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ธุรกิจแปลก ใหม่ น่าสนใจ ไอ เดีย ธุรกิจใหม่ ๆ ทําธุรกิจอะไรดี ถึงจะรวย
แพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์

แพลตฟอร์ม ร้านค้า ออนไลน์ ยอดนิยม?

ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยม ร้านค้าออนไลน์ มีอะไรบ้าง ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง เปิดร้านค้าออนไลน์ รายชื่อร้านค้าออนไลน์ สมัครร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ที่ไหนดี 2566 แพลตฟอร์ม ขายของออนไลน์ต่างประเทศ

Leave a Comment

Scroll to Top