รับทำบัญชี.COM | เอกสารทางการเงินมีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 102 Average: 5]

เอกสารทางการเงิน มีอะไรบ้าง

เอกสารทางการเงินเป็นเอกสารที่ใช้ในกระบวนการบันทึกบัญชีและรายงานการเงินของธุรกิจ นี่คือเอกสารทางการเงินที่มักจะปรากฏในธุรกิจ

 1. ใบบันทึกสมุดรายวัน (Journal Entries) เอกสารนี้บันทึกรายละเอียดของธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้น รวมถึงวันที่, บัญชีที่เกี่ยวข้อง, จำนวนเงินเดบิตและเครดิต, รายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกรรม เป็นต้น.

 2. สมุดบัญชี (Ledger) เอกสารนี้เป็นสรุปยอดบัญชีทั้งหมดที่บันทึกข้อมูลการเงิน ระบุยอดเดบิตและเครดิตของแต่ละบัญชี และสรุปยอดคงเหลือ.

 3. งบทดลอง (Trial Balance) เอกสารนี้แสดงรายการบัญชีทั้งหมดพร้อมกับยอดเดบิตและเครดิต ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดเดบิตและเครดิตมีความสมดุลกันหรือไม่.

 4. งบการเงิน (Financial Statements) เอกสารนี้รวบรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทและแสดงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

  • งบทดลอง (Trial Balance)
  • งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
  • งบสภาพทางการเงิน (Balance Sheet)
  • งบกร-flows (Cash Flow Statement)
  • รายงานส่วนแบ่งผลกำไร (Statement of Retained Earnings)
 5. รายงานการเงินเพิ่มเติม (Supplementary Financial Reports) เอกสารเพิ่มเติมที่จัดทำเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ อาจรวมถึงรายงานการเปรียบเทียบรายได้-รายจ่าย, การแสดงผลการเงินตามกลุ่มบัญชี และอื่น ๆ.

 6. รายงานภาษี (Tax Reports) เอกสารที่จัดทำเพื่อประกอบการรายงานภาษี รวมถึงรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), และรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น.

 7. รายงานอื่น ๆ เอกสารอื่น ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อรายงานสถานะการเงินของบริษัท อาจมีการประกาศการประชุมผู้ถือหุ้น, รายงานเพื่อนำเสนอผู้ลงทุน, และอื่น ๆ.

เอกสารทางการเงินเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จ และมักจะถูกนำเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น นักลงทุน, หน่วยงานราชการ, และผู้ร่วมบริษัท.

ยกตัวอย่างเอกสารทางการเงิน

เอกสารทางการเงินเป็นเอกสารที่ใช้ในการบันทึกและรายงานข้อมูลทางการเงินขององค์กรหรือบุคคล ซึ่งอาจมีลักษณะแบ่งตามประเภทขององค์กรหรือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่างเอกสารทางการเงินบางประเภท

 1. งบการเงิน (Financial Statements)

  • งบทดลอง (Trial Balance) เป็นการรายงานยอดคงเหลือในบัญชีแต่ละบัญชีในวันที่กำหนด เพื่อตรวจสอบว่ายอดเดบิตเท่ากับยอดเครดิตหรือไม่
  • งบการเงินสภาพทางการเงิน (Balance Sheet) รายงานสถานะการเงินขององค์กรในวันที่กำหนด ประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนที่ขององค์กรครอบครอง
  • งบกำไรขาดทุน (Income Statement) รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อคำนวณกำไรหรือขาดทุน
 2. รายงานการเงิน (Financial Reports)

  • รายงาน Cash Flow รายงานกระแสเงินสดเข้า-ออกขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด แบ่งเป็นกิจกรรมด้านการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน
  • รายงานการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน (Return on Investment – ROI) รายงานผลตอบแทนที่องค์กรได้รับจากการลงทุนในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ
  • รายงานการวิเคราะห์สัดส่วนการเงิน (Financial Ratios) รายงานการวิเคราะห์สัดส่วนต่าง ๆ เช่น อัตราส่วนระหว่างหนี้สินกับทุนเรือนแสดงความสามารถในการผลิตกำไร
 3. รายงานการจัดการเงิน (Financial Management Reports)

  • รายงานแผนงบประมาณ (Budget Reports) รายงานเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายจริงกับแผนงบประมาณ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Analysis) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการเงินขององค์กร
 4. เอกสารการรายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit Reports)

  • รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit Report) เอกสารที่สรุปผลการตรวจสอบทางการเงินโดยผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อให้ความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลการเงิน

เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเอกสารทางการเงินบางประเภทเท่านั้น องค์กรและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาจมีเอกสารทางการเงินเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานะการเงินและกิจกรรมทางการเงินของตนเองด้วย