สาเหตุการเลิกบริษัท

รับทำบัญชี.COM | หาสาเหตุที่ทำให้เลิกบริษัทจำกัด มีกี่กรณี?

สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด

         เมื่อกิจการบริษัทได้ดำเนินงานมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง บริษัทจำกัดอาจเกิดเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายในก็ดี ซึ่งส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารงานจนเกิดการขาดทุนจากการดำเนินงาน อีกทั้งยังทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีหรืออาจมีเหตุตามกฎหมายกำหนดให้เลิกบริษัทจำกัด สาเหตุที่อาจทำให้เกิดการ เลิกบริษัทจำกัด สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. เลิกบริษัทเหตุจากกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1236 บัญญัติไว้ว่า อันบริษัทจำกัดยอมเลิกกันด้วยเหตุดังนี้
1.1 ถ้าในข้อบังคับของบริษัทมีกำหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้นบริษัทจะต้องเลิกทันที
1.2 ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะกำหนดกาล เมื่อใดสิ้นกำหนดกาลนั้น บริษัทจะต้องเลิกกิจการ
1.3 ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จการนั้น บริษัทจะต้องเลิกกิจการ
1.4 เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก
1.5 เมื่อบริษัทล้มละลาย

2. เลิกบริษัทเหตุจากคำสั่งศาล
บริษัทจำกัดอาจจะเลิกกิจการตามคำสั่งศาล มาตรา 1237 ด้วยเหตุดังนี้
2.1 ถ้าทำผิดในการยื่นรายงานการประชุมตั้งบริษัทหรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท
2.2 ถ้าบริษัทไม่เริ่มทำการภายในปีหนึ่งนับตั้งแต่วันจดทะเบียนหรือหยุดทำการถึงปีหนึ่งเต็ม
2.3 ถ้าการค้าของบริษัททำไปมีแต่ขาดทุนอย่างเดียวไม่มีทางหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้
2.4 ถ้าจำนวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึง 3 คน

การเลิกบริษัท (Company Dissolution) เป็นกระบวนการทางกฎหมายและการเงินที่สิ้นสุดกิจการของบริษัท มีหลายขั้นตอนและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทตั้งอยู่ กระบวนการเลิกบริษัทอาจมีความซับซ้อนขึ้นหรือง่ายลงขึ้นขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในสถานที่นั้น.

นี่คือขั้นตอนทั่วไปในกระบวนการเลิกบริษัท

  1. การตัดสินใจเลิกบริษัท คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นต้องทำการประชุมเพื่อตัดสินใจเลิกบริษัท และระบุเหตุผลที่ทำให้ต้องเลิกกิจการ. ขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศนั้น ๆ มากเกินไป บริษัทอาจต้องเสนอคำขอเพื่อให้สิทธิ์ให้กับผู้ถือหุ้นในการโหวตเห็นชอบการเลิกกิจการ.
  2. การสร้างและยื่นเอกสาร ต่อมา บริษัทจะต้องจัดทำและยื่นเอกสารต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาจรวมถึงการยื่นคำขอเลิกบริษัทและรายงานการเลิกกิจการในราชการลงทะเบียน.
  3. การชำระหนี้สิน บริษัทต้องชำระหนี้สินทั้งหมดที่ค้างอยู่ รวมถึงเงินเดือนพนักงาน หนี้เจ้าหนี้ และหนี้อื่น ๆ ที่เป็นหนี้ของบริษัท.
  4. การขายหรือแจกจ่ายสินทรัพย์ บริษัทต้องจัดการสินทรัพย์และหนี้สินที่เหลืออยู่ โดยบริษัทอาจต้องขายสินทรัพย์หรือแจกจ่ายสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้น.
  5. การประกาศการเลิกบริษัท บริษัทต้องทำการประกาศการเลิกบริษัทในสื่อมวลชนและการแจ้งผู้เจ้าของหุ้นหรือผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเลิกบริษัท.
  6. การสิ้นสุดธุรกรรมทางการเงิน บริษัทจะต้องปิดบัญชีการเงิน และจัดทำงบการเงินสุดท้าย และยื่นรายงานการเสียภาษีตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้.
  7. การยุติสัญญาและสิทธิ์ บริษัทต้องยุติสัญญาและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ รวมถึงสิทธิ์พนักงาน สัญญาการเช่า และสิทธิ์ทรัพย์สินอื่น ๆ.
  8. การยุติการจดทะเบียน บริษัทต้องยุติการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสิ้นสุดกิจการอย่างเป็นทางการ.

กระบวนการเลิกบริษัทอาจใช้เวลาและค่าใช้จ่ายและขึ้นอยู่กับกฎหมายและกำหนดที่มีผลบังคับใช้ในสถานที่นั้น ควรให้คำปรึกษากับนักกฎหมายและนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเลิกบริษัทเพื่อให้คำแนะนำและความเสริมสร้างในกระบวนการนี้.

อ่านเพิ่มเติม >> การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด

Click to rate this post!
[Total: 169 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )