2 สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด

กำลังปรับปรุง
[Total: 100 Average: 5]

สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด ?

         เมื่อกิจการบริษัทได้ดำเนินงานมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง บริษัทจำกัดอาจเกิดเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายในก็ดี ซึ่งส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารงานจนเกิดการขาดทุนจากการดำเนินงาน อีกทั้งยังทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีหรืออาจมีเหตุตามกฎหมายกำหนดให้เลิกบริษัทจำกัด สาเหตุที่อาจทำให้เกิดการ เลิกบริษัทจำกัด สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. เลิกบริษัทเหตุจากกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1236 บัญญัติไว้ว่า อันบริษัทจำกัดยอมเลิกกันด้วยเหตุดังนี้
      1.1 ถ้าในข้อบังคับของบริษัทมีกำหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้นบริษัทจะต้องเลิกทันที
      1.2 ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะกำหนดกาล เมื่อใดสิ้นกำหนดกาลนั้น บริษัทจะต้องเลิกกิจการ
      1.3 ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จการนั้น บริษัทจะต้องเลิกกิจการ
      1.4 เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก
      1.5 เมื่อบริษัทล้มละลาย

2. เลิกบริษัทเหตุจากคำสั่งศาล
บริษัทจำกัดอาจจะเลิกกิจการตามคำสั่งศาล มาตรา 1237 ด้วยเหตุดังนี้
      2.1 ถ้าทำผิดในการยื่นรายงานการประชุมตั้งบริษัทหรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท
      2.2 ถ้าบริษัทไม่เริ่มทำการภายในปีหนึ่งนับตั้งแต่วันจดทะเบียนหรือหยุดทำการถึงปีหนึ่งเต็ม
      2.3 ถ้าการค้าของบริษัททำไปมีแต่ขาดทุนอย่างเดียวไม่มีทางหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้
      2.4 ถ้าจำนวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึง 3 คน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top