ได้มีภาระความผูกพันที่จะต้องทำการจ่ายในอนาคต

รับทำบัญชี.COM | บัญชี (สินทรัพย์=หนี้สิน+ทุน)

Click to rate this post!
[Total: 124 Average: 5]

ได้มีภาระความผูกพันที่จะต้องทำการจ่ายในอนาคต

          สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน ก็คือหนึ่งในความหมายของบัญชี ต่อมาเราก็ควรที่จะทำความรู้จักกับความสัมพันธ์ต่างๆ ของรายการบัญชี ทั้งนี้ ก็ต้องทำความรู้จักกับสมการบัญชีด้วย โดยสมการบัญชีหลักๆนั้น ก็คือ สินทรัพย์ หนี้สิ้น และทุน หรือที่เรียกกว่าส่วนของเจ้าของนั่นเอง ความหมายของแต่ละตัวนั้นมีดังต่อไปนี้ สินทรัพย์  หมายถึงสิ่งที่มีตัวเงินเป็นมูลค่าหลัก หรือว่ากิจการที่มีบุคคลเป็นเจ้าของ เช่น ลูกหนี้การค้า, เงินสด หรือว่าสินค้าคงเหลือเป็นต้น, ส่วนหนี้สินก็คือ จำนวนเงินที่คนแต่ละบุคคล หรือว่ากิจการต่างๆ ได้มีภาระความผูกพันที่จะต้องทำการจ่ายในอนาคต เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, เจ้าหนี้ เป็นต้น ส่วนทุนหรือว่าส่วนของเจ้าของนั้น จะหมายถึงว่าสิทธิต่างๆที่มีความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้นๆอย่างแท้จริง

โดยสินทรัพย์ของกิจการต่างๆก็จะมาจากการหักหนี้สิน และบางครั้ง อาจจะมีการเรียกว่า เป็นสินทรัพย์สุทธิ โดยสมการบัญชีนั้นมาจากความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ = หนี้สิน+ ทุนนั่นเอง สมการนี้จะมีองค์ประกอบที่แยกออกมาเป็นอีกสองส่วน แบ่งออกเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย หลายคนอาจจะได้ยินกันมาเป็นประจำ แต่ว่ายังไม่รู้จักดีเท่าไหร่ โดยรายได้นั้นก็คือผลตอบแทนที่มาจากกิจการต่างๆ ซึ่งสามารถได้รับมาทั้งทางตรงและทางอ้อม, ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นก็คือส่วนที่มีการหักออกมาแล้วจากต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่มาจากการประกอบกิจการต่างๆ สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรายได้และค่าใช้จ่าย และทุกอย่างมันมีผลกระทบต่อกำไรที่จะเกิดขึ้น และการขาดทุนที่อาจจะตามมาในแต่ละกิจการ

หากว่ามีการเกิดรายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่ายแล้ว เราก็จะได้กำไร แต่หากว่ามีค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารายได้ มันก็คือคือการขาดทุนนั่นเอง ฉะนั้นผลกระทบต่างๆก็จะตามาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุนหรือว่าจะได้รับกำไร ก็ต้องส่งผลต่างไปยังทุนของกิจการนั้นๆ แต่จะมีผลกระทบอย่างไร เราก็ตองมีการทำรอบบัญชี เพื่อสร้างงวดบัญชีก่อน เพื่อเช็คช่วงเวลาต่างๆ ที่มีการเกิดรายการต่างๆขึ้น เพื่อเอาสรุปเป็นผลกำไรหรือว่าการขาดทุนในแต่ละปี

 
ได้มีภาระความผูกพันที่จะต้องทำการจ่ายในอนาคต