งานของนักบัญชี

รับทำบัญชี.COM | นักบัญชีต้องรู้ งานเกี่ยวกับบัญชีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 260 Average: 5]

สิ่งที่นักบัญชีต้องทำ

หน้าที่ของนักบัญชี

งานบัญชี เปรียบได้กับศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นศาสตร์เฉพาะด้านการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำรายงานข้อสรุปเกี่ยวกับรายงานทางการค้าและผลการดำเนินงานของกิจการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และตีความได้อย่างมีหลักเกณฑ์

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า อาชีพบัญชี เป็นอาชีพยอดนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง เป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากทุกกิจการต้องมีการทำบัญชี อีกทั้งเป็นความรู้เฉพาะด้านซึ่งนำไปประยุกต์ทำงานได้อย่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้นักบัญชีจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมในสังคมไทย ซึ่งนักบัญชีโดยทั่วไปจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆ คือ
1. จัดทำงบประมาณ บันทึกรายรับ รายจ่าย และธุรกรรมทางการเงินของกิจการ โดยทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ตามระบบของการทำบัญชีสากล
2. ทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบความถูกต้อง และดูแลรับผิดชอบเอกสารทางบัญชีของกิจการ
3. จัดทำรายงานปิดงบประจำเดือน ตลอดจนจัดทำรายงานงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ฯลฯ เพื่อนำส่งหน่วยงานของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง
ถึงแม้ว่าหน้าที่หลักๆของนักบัญชีจะมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากระบบการทำบัญชีเป็นระบบสากลมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก แต่สายงานในวิชาชีพบัญชีกลับมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. งานบัญชีสำหรับธุรกิจ (Private Accounting) เป็นงานนักบัญชีสำหรับกิจการและองค์กรธุรกิจเอกชนทั่วไป ซึ่งงานบัญชีประเภทนี้ถือเป็นสัดส่วนการจ้างงานมากที่สุดในสาขาวิชาชีพบัญชี เนื่องจากทุกกิจการและทุกองค์กรต้องการนักบัญชีในการเก็บรวบรวม บันทึก จัดทำงบประมาณ และทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ พร้อมทั้งตรวจสอบและจัดทำรายงานทางบัญชีเพื่อยื่นต่อหน่วยงานของรัฐบาล ดังนั้นนักบัญชีจึงมีฐานะเป็นพนักงานในกิจการนั้นๆโดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พนักงานบัญชีทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการบัญชี ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดอย่างผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (Chif Financial Officer)
2. งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting) งานบัญชีประเภทนี้เป็นงานอิสระหรือ Freelance มีหน้าที่ให้บริการด้านการบัญชีให้แก่ลูกค้าทั่วไปโดยไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงาน กิจการหรือองค์กรใดๆ โดยให้บริการประเภทการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วน บริการด้านภาษี บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านบัญชีบริการสอบบัญชีภาษีอากรต่างๆ เป็นต้น ซึ่งนักบัญชีประเภทนี้จำเป็นต้องมีการสะสมประสบการณ์ที่สูงจากงานบัญชีสำหรับธุรกิจ พร้อมทั้งต้องมีการสอบและได้รับใบอนุญาตตามกฏหมายเสียก่อน จึงจะสามารถให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือเซ็นรับรองงบการเงินของกิจการได้
3. งานบัญชีของรัฐบาล (Governmental Accounting) คืองานนักบัญชีสำหรับหน่วยงานของรัฐบาล โดยนักบัญชีจะดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการประจำของหน่วยงานนั้นๆ มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกข้อมูลรายจ่าย การจัดสรรงบประมาณ ภาษีและรายได้ อื่นๆ โดยบันทึกรายการทางบัญชีในลักษณะที่มิได้มุ่งแสวงหาผลกำไร แต่จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งบประมาณต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่หน่วยงานนั้นๆได้วางแผนไว้ ซึ่งแบบแผนการทำบัญชีของรัฐบาลจะมีรูปแบบจำเพาะที่เราจะต้องทำการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ จากประเภทของนักบัญชีที่กล่าวไปข้างต้นนั้น
จะเห็นได้ว่างานของนักบัญชีอาจมีลักษณะแตกต่างกันตามแต่ละประเภทหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งนักบัญชีสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความถนัดและความชอบของตน อย่างไรก็ตามการจะเป็นนักบัญชีมืออาชีพนั้น ต้องมีการฝึกฝนและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับประเภทของงาน อีกทั้งต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับนักบัญชี นั่นก็คือ ความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบและเก็บรักษาความลับได้ดี เพราะงานบัญชีถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของทุกองค์กร หน่วยงานและกิจการ

อ่านเพิ่มเติม >> สิ่งที่พนักงานบัญชีควรตั้งมั่นจะเกิดผลดีในการทำงาน

หน้าที่นักบัญชี

หน้าที่ของนักบัญชี
หน้าที่ของนักบัญชี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )