รับทำบัญชี.COM | หนี้สินอื่นปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 111 Average: 5]

หนี้สินอื่น

หนี้สินอื่น คือ (Other liabilities)

หนี้สินอื่น หมายถึง หนี้สินที่ไม่อาจเกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนำมาใช้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการในทางบัญชีได้ จะอยู่ได้ทั้ง หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี หนี้สินอื่น

1.เมื่อกิจการลงบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง

2.เมื่อถึงวันที่ชำระหนี้สินอื่น ด้วยเงินสด

หนี้สินอื่น (Other liabilities) เป็นบัญชีในสมุดรายรับรายจ่ายที่ใช้เก็บบันทึกหนี้สินที่ไม่ตรงกับหมวดหนี้สินหลักอื่น ๆ อาทิ หนี้สินตามสัญญาเช่า (Lease liabilities), หนี้สินตามสัญญากู้ยืมระยะยาว (Long-term loans), หรือหนี้สินการเงินอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับหมวดหนี้สินที่มีการระบุไว้เป็นที่เฉพาะในสมุดบัญชี เช่น หนี้สินจากการขายหลักทรัพย์, หรือหนี้สินที่ไม่ได้รวมอยู่ในหมวดหนี้สินประเภทอื่น ๆ

บัญชีหนี้สินอื่นจะประกอบไปด้วยหนี้สินที่ต้องชำระในระยะเวลายาวหรือสัญญามีอัตราดอกเบี้ยต่ำ, หรือหนี้สินที่มีลักษณะพิเศษและไม่สอดคล้องกับหมวดหนี้สินหลัก การรายงานบัญชีหนี้สินอื่น ๆ เป็นส่วนสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลการเงินขององค์กรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงสภาพการเงินที่ถูกต้องและครอบคลุมทั้งหมด

ตัวอย่างของหนี้สินอื่น ๆ ได้แก่

  1. หนี้สินตามสัญญาเช่า เป็นหนี้สินที่เกิดจากการเช่าทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ เช่น รถยนต์, เครื่องจักร, หรือสถานที่สำหรับธุรกิจ

  2. หนี้สินทางไฟแนนซ์ หนี้สินที่เกิดจากการไฟแนนซ์ทรัพย์สิน ซึ่งความเป็นเจ้าของจริงจะโอนไปยังผู้ไฟแนนซ์หรือเจ้าหนี้และผู้ค้างชำระหนี้จะต้องชำระเงินให้กับผู้ไฟแนนซ์

  3. หนี้สินการเงินอื่น ๆ หนี้สินที่ไม่สอดคล้องกับหมวดหนี้สินอื่น ๆ และมีลักษณะเฉพาะ เช่น หนี้สินในการสื่อสารหรือบริการที่ไม่ได้ระบุเป็นที่เฉพาะของหมวดหนี้สินอื่น

หนี้สินอื่น คือ
หนี้สินอื่น คือ