รับทำบัญชี.COM | หนี้สินอื่น ปรับปรุงบันทึกบัญชี อยู่หมวด?

หนี้สินอื่น

หนี้สินอื่น คือ (Other liabilities)

หนี้สินอื่น หมายถึง หนี้สินที่ไม่อาจเกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนำมาใช้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการในทางบัญชีได้ จะอยู่ได้ทั้ง หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี หนี้สินอื่น

1.เมื่อกิจการลงบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง

2.เมื่อถึงวันที่ชำระหนี้สินอื่น ด้วยเงินสด

หนี้สินอื่น (Other liabilities) เป็นบัญชีในสมุดรายรับรายจ่ายที่ใช้เก็บบันทึกหนี้สินที่ไม่ตรงกับหมวดหนี้สินหลักอื่น ๆ อาทิ หนี้สินตามสัญญาเช่า (Lease liabilities), หนี้สินตามสัญญากู้ยืมระยะยาว (Long-term loans), หรือหนี้สินการเงินอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับหมวดหนี้สินที่มีการระบุไว้เป็นที่เฉพาะในสมุดบัญชี เช่น หนี้สินจากการขายหลักทรัพย์, หรือหนี้สินที่ไม่ได้รวมอยู่ในหมวดหนี้สินประเภทอื่น ๆ

บัญชีหนี้สินอื่นจะประกอบไปด้วยหนี้สินที่ต้องชำระในระยะเวลายาวหรือสัญญามีอัตราดอกเบี้ยต่ำ, หรือหนี้สินที่มีลักษณะพิเศษและไม่สอดคล้องกับหมวดหนี้สินหลัก การรายงานบัญชีหนี้สินอื่น ๆ เป็นส่วนสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลการเงินขององค์กรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงสภาพการเงินที่ถูกต้องและครอบคลุมทั้งหมด

ตัวอย่างของหนี้สินอื่น ๆ ได้แก่

  1. หนี้สินตามสัญญาเช่า เป็นหนี้สินที่เกิดจากการเช่าทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ เช่น รถยนต์, เครื่องจักร, หรือสถานที่สำหรับธุรกิจ

  2. หนี้สินทางไฟแนนซ์ หนี้สินที่เกิดจากการไฟแนนซ์ทรัพย์สิน ซึ่งความเป็นเจ้าของจริงจะโอนไปยังผู้ไฟแนนซ์หรือเจ้าหนี้และผู้ค้างชำระหนี้จะต้องชำระเงินให้กับผู้ไฟแนนซ์

  3. หนี้สินการเงินอื่น ๆ หนี้สินที่ไม่สอดคล้องกับหมวดหนี้สินอื่น ๆ และมีลักษณะเฉพาะ เช่น หนี้สินในการสื่อสารหรือบริการที่ไม่ได้ระบุเป็นที่เฉพาะของหมวดหนี้สินอื่น

หนี้สินอื่น คือ
หนี้สินอื่น คือ
Click to rate this post!
[Total: 111 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )