หน่วยเสียเกินปกติ คือ

รับทำบัญชี.COM | หน่วยเสียเกินปกติปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

หน่วยเสียเกินปกติ

หน่วยเสียเกินปกติ คือ ( Abnormal Spoilage )

หน่วยเสียเกินปกติ (Abnormal Spoilage) หมายถึง ส่วนงานในขั้นตอนการผลิตที่มีข้อบกพร่อง มีตำหนิ ซึ่งมีจำนวนเกินกว่ามาตรฐานทั่วไปที่เกิดขึ้นหรือตามข้อกำหนดของกิจการ ซึ่งหน่วยเสียเกินปกติเหล่านี้ต้องได้รับการควบคุมดูแล เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือเกิดขึ้นในครั้งต่อไป

“หน่วยเสียเกินปกติ” เป็นคำทางการที่ใช้ในบัญชีและการเงินเพื่อระบุสถานการณ์ที่รายได้ไม่เพียงพอที่จะประเมินรายจ่ายหรือหนี้สินแล้ว นั่นหมายความว่า บริษัทหรือองค์กรมีขาดดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย หรือระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลำบากหรือมีปัญหาในองค์กรนั้น ๆ

เมื่อหน่วยเสียเกินปกติเกิดขึ้น องค์กรจะต้องพยายามหาทางแก้ไขสถานการณ์นี้ มักมีวิธีการเช่น

  1. ปรับปรุงกระบวนการทางการเงิน การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการเงินและการบัญชีอาจช่วยให้การจัดการเงินขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  2. เพิ่มรายได้ การพยายามเพิ่มรายได้จากกิจกรรมธุรกิจหรือแหล่งรายได้อื่น ๆ อาจช่วยให้องค์กรมีรายได้เพิ่มมาชดเชยส่วนขาดดุล

  3. ลดรายจ่าย การลดค่าใช้จ่ายหรือรับมาตรการเพื่อประหยัดในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การลดพนักงาน, การยุติโครงการที่ไม่จำเป็น, หรือการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ

  4. ขอสินเชื่อ การขอสินเชื่อหรือกู้เงินเพื่อชดเชยส่วนขาดดุลชั่วคราว แต่จำเป็นต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายและข้อตกลงเงื่อนไขการกู้เงินอย่างรอบคอบ

  5. จัดทำแผนการเงิน การจัดทำแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจนและมีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมการเงินให้มีความคงสภาพ

หากหน่วยเสียเกินปกติไม่ได้รับการจัดการหรือแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม องค์กรอาจพบว่าต้องเผชิญกับความลำบากในการดำเนินงานและคงเป็นปัญหาทางการเงินที่ร้ายแรงมากขึ้นได้

หน่วยเสียเกินปกติ คือ
Click to rate this post!
[Total: 362 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )