การผลิตเป็นต้นทุนที่มีความแตกต่างไปจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงาน

รับทำบัญชี.COM | อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว?

การผลิตเป็นต้นทุนที่มีความแตกต่างไปจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงาน

อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว เป็นที่ทราบมาแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นต้นทุนที่มีความแตกต่างไปจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง เพราะค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นต้นทุนที่มีความสัมพันธ์ในทางอ้อมกับผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ หรืองานใดงานหนึ่ง

เมื่อมีคำถามว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเป็นต้นทุนของงานแต่ละงานอย่างไร คำตอบคือใช้วิธีการเป็นส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่งานแต่ละงานที่เกี่ยวข้อง การปันส่วนต้นทุน เป็นกระบวนการของการโอนค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าสู่หน่วยต้นทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑืหนึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดเพื่อทำการปันส่วน หรือโดยใช้ฐานปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัววัดเพื่อนำมาทำการปันส่วนเข้าสู่หน่วยต้นทุน ฐานปฏิบัติการที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการชี้วัดนั้น บ่อยครั้งจะเรียก ฐานกิจกรรม หรือฐานการปันส่วน หรือกิจกรรมผลักดัน ฐานกิจกรรมที่นำมาใช้ในการปันส่วนต้นทุนนั้น

จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อมูลค่าของต้นทุน วิธีอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียวเป็นวิธีการปันส่วนอย่าง่ายๆโดยการปันส่วนค่าใช้จ่ายอัตราเดียวคำนวณได้โดยการนำค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมโดยประมาณหารด้วยฐานการปันส่วนต้นทุนในระดับหน่วยโดยประมาณ ซึ่งเขียนเป้นสูตรได้ดังนี้  โดยทั่วไปฐานปันส่วนที่นิยมใช้กันคือ ชั่วโมงแรงงานทางตรง ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงหน่วยผลิต และชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร

อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว (Fixed Cost) คือค่าใช้จ่ายที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อปริมาณการผลิตหรือการบริการเปลี่ยนแปลง นั่นคือค่าใช้จ่ายที่อยู่คงที่ไม่ว่าคุณจะผลิตหรือบริการเท่าไหร่ก็ตาม ตัวอย่างของอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียวรวมถึง

  1. ค่าเช่าโรงงานหรือสถานที่ ค่าเช่าโรงงานหรือสถานที่ที่ใช้ในการผลิตจะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะผลิตมากหรือน้อย

  2. ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นต้นทุนที่คงที่และไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต

  3. ค่าประกันสุขภาพและค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกันสุขภาพของพนักงานและค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปในสถานที่ทำงาน

  4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและบริการทั่วไป เช่น ค่าจ้างผู้บริหาร, ค่าบริการทรัพยากรบุคคล, ค่าสื่อสาร, ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์กร, และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี

  5. ค่าใช้จ่ายในการรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

  6. ค่าใช้จ่ายในการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินการทางธุรกิจ

  7. ค่าใช้จ่ายในการจัดการการเงินและบริหารองค์กร ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงินและบริหารองค์กรที่ไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต

อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียวเป็นค่าคงที่และมักถูกนำมาคำนวณในการวางแผนงบประมาณและการตัดสินใจทางธุรกิจ เนื่องจากไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต การปรับเปลี่ยนอัตราค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงในระดับการผลิตที่มีผลกระทบต่อการใช้งบประมาณของบริษัทหรือองค์กรในระยะยาว

การผลิตเป็นต้นทุนที่มีความแตกต่างไปจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงาน
Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )