รวมอาชีพ มีอะไร สุจริต อิสระ น่าสนใจ ในฝัน

อาชีพ
[Total: 187 Average: 5]

อาชีพ

อาชีพต่างๆ (Occupation)

การประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพเป็นที่มาของรายได้ เพื่อน าไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ในอดีตสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เป็นผู้จัดหาให้แก่ สมาชิก ด้วยการผลิตขึ้นใช้เองในครอบครัว โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อหา ปัจจุบันการดำรงชีวิตในสังคมได้ เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีการศึกษามกขึ้น ความรู้ที่ได้รับจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้มาซื้อปัจจัยสี่และสิ่งของอื่น ๆ ในการดำรงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม อาชีพมีอยู่มากมาย ควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่มีความถนัดและความสนใจ สุจริต มีความมั่นคงในชีวิตและมีรายได้เพียงพอความ จำเป็นของการประกอบอาชีพ

ความสำคัญของอาชีพ

การมีอาชีพ เป็นสิ่งที่สำคัญในวิถีชีวิตและการดำรงชีพในปัจจุบัน เพราะอาชีพเป็นการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว อาชีพก่อให้เกิดผลผลิตและการบริการ ซึ่งสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคและที่สำคัญคือ อาชีพมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติความสำคัญของอาชีพจึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ

ความหมายของอาชีพ

 อาชีพ หมายถึง การทำกิจกรรม การทำงาน การประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคม และมีรายได้ตอบแทน โดยอาศัย แรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ แตกต่างกันไป กลุ่มอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ มี 2 ลักษณะ คือ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้าง

1. อาชีพอิสระ หมายถึงอาชีพทุกประเภทที่ผู้ประกอบการดำเนินการด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่ม อาชีพ

อิสระเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้คนจำนวนมาก แต่หากมีความจ าเป็นอาจมีการจ้างคนอื่นมาช่วยงานได้ เจ้าของกิจการเป็น

ผู้ลงทุน และจำหน่ายเอง คิดและตัดสินใจด้วยตนเองทุกเรื่อง ซึ่งช่วยให้การพัฒนางานอาชีพ เป็นไปอย่างรวดเร็วทัน

ต่อเหตุการณ์ การประกอบอาชีพอิสระ เช่น ขายอาหารขายของชำ ซ่อมรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ในการประกอบอาชีพ

อิสระ ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่อง การบริหาร การจัดการ เช่น การตลาด ทำเล ที่ตั้ง เงินทุน

การตรวจสอบ และประเมินผลเป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีความอดทนต่องานหนัก ไม่ถ้อถอยต่อ ปัญหาอุปสรรคที่

เกิดขึ้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมองเห็นภาพการดำเนินงาน ของตนเองได้ทะลุปรุโปร่ง

2.อาชีพรับจ้าง หมายถึง อาชีพที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการ โดยตัวเองเป็นผู้รับจ้าง ทำงานให้ และได้รับค่าตอบแทน

เป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน อาชีพรับจ้างประกอบด้วย บุคคล ๒ ฝ่าย ซึ่งได้ตกลงว่าจ้างกันบุคคลฝ่ายแรกเรียกว่า “นายจ้าง” หรือผู้ว่าจ้าง บุคคลฝ่ายหลังเรียกว่า “ลูกจ้าง” หรือผู้รับจ้าง มีค่าตอบแทนที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่การ

ประกอบอาชีพรับจ้าง โดยทั่วไปมีลักษณะ เป็นการรับจ้างท างานในสถาน ประกอบการหรือโรงงาน เป็นการรับจ้างใน

ลักษณะการขายแรงงาน โดยได้รับค่าตอบ แทนเป็นเงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่คิดตามชิ้นงานที่ทำได้ อัตราค่าจ้าง

ขึ้นอยู่กับการกำหนดของเจ้าของสถานประกอบการ หรือนายจ้างการทำงานผู้รับจ้างจะทำอยู่ภายในโรงงาน ตามเวลา

ที่นายจ้างกำหนด การประกอบอาชีพรับจ้างในลักษณะนี้มีข้อดีคือ ไม่ต้องเสี่ยง กับการลงทุน เพราะลูกจ้างจะใช้

เครื่องมือ อุปกรณ์ที่นายจ้างจัดไว้ให้ทำงานตามที่นายจ้างกำหนดแต่มีข้อเสีย คือ มักจะเป็นงานที่ทำซ้ำ ๆ เหมือนกัน

ทุกวัน และต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของนายจ้าง ในการประกอบอาชีพรับจ้างนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้ออ านวย

ให้ผู้ประกอบอาชีพ รับจ้างมีความเจริญก้าวหน้าได้เช่น ความรู้ ความชำนาญในงาน มีนิสัยการทำงานที่ดี มีความกระตือรือร้น มานะ อดทน ในการทำงาน ยอมรับกฎเกณฑ์และเชื่อฟังคำสั่ง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งสุขภาพอนามัยที่ดี อาชีพต่าง ( ในโลกมีมากมาย หลากหลายอาชีพ ซึ่งบุคคลสามารถจะเลือกประกอบ อาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ ความชอบ และความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ประเภทใด จะเป็นอาชีพอิสระหรืออาชีพรับจ้าง ถ้าหากเป็นอาชีพที่สุจริตย่อมจะท าให้ เกิดรายได้มาสู่ตนเอง และครอบครัว ถ้าบุคคลผู้นั้นมีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ตลอดจน มีความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ จะทำให้มองเห็นโอกาสในการเข้าสู่อาชีพ และพัฒนา อาชีพใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ประเภทของอาชีพ

 

ประเภทของของอาชีพแบบออกเป็น ๓ ด้านคือ

 • ด้านอุตสาหกรรม หรือ หัตถกรรม จำแนกตามลักษณะของการดำเนินการได้เป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้
  • การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมในครัวเรือน
  • การผลิตสินค้าในโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดเล็ก
  • การผลิตสินค้าที่ผู้ว่าจ้างนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการผลิตมาให้
 • ด้านเกษตรกรรม จำแนกตามลักษณะการดำเนินงานเป็น ๆ ลักษณะ อังนี้
  • เลี้ยงสัตว์
  • ทำไร่ ทำสวน
  • ทำนา
 • ด้านพาณิชยกรรมและบริการ จำแนกตามลักษณะการดำเนินการเป็น ๆ ลักษณะ ดังนี้
  • ค้าขายสินค้า
  • บริการ
  • เป็นคนกลางรับซื้อ-ขาย

อาชีพมีอะไรบ้าง


กะลาสี
การค้าประเวณี
การเป็นลูกมือฝึกหัด
เกษตรกร
เกอิชา


ขอทาน
ข้าราชการไทย
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น


คนขับรถ
คนเชียร์แขก
ครู
แคดดี้
โคโยตี้


โฆษก


จับกัง
เจ้าหน้าที่ป่าไม้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


ช่างตีเหล็ก
ช่างภาพ
ชาวไร่ชาวนา


นักดาราศาสตร์
ดีเจ


ที่ปรึกษา


นักกฎหมาย
นักการเมือง
นักกำหนดอาหาร
นักกิจกรรมบำบัด
นักเขียน
นักเขียนเงา
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
นักชีววิทยา
นักเดินแบบ
นักเต้นแบกโลง
นักเต้นประกอบ
นักบัญชี
นักพากย์
นักภูมิศาสตร์
นักรบ
นักร้อง
นักวิทยาศาสตร์
นักเศรษฐศาสตร์
นักสถิติ
นักสำรวจปิโตรเลียม
นักแสดง
นักโสตสัมผัสวิทยา
นักอาหรับคดี


บรรณาธิการ
บรรณาธิการบริหาร
บรรณารักษ์


โปรดิวเซอร์เพลง


ผู้กำกับภาพยนตร์
ผู้สอบบัญชี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
พยาบาล
พ่อครัว
พ่อค้า
เพชฌฆาต
แพทย์


ฟรีแลนซ์
แฟลร์บาร์เทนเดอร์


ภัณฑารักษ์
ภูมิสถาปนิก
เภสัชกร


มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
มาม่าซัง
มิโกะ
แมยิสเตร็ด
แม่สื่อ


ระบบซี
รุกขกร


วณิพก
วาทยกร
วิสัญญีแพทย์


ศิลปิน


สตริปเปอร์
สัตวแพทย์


หมอตำแย


โอแพร์

อาชีพที่น่าสนใจ

 1. การตลาด 
 2. บัญชีและการเงิน 
 3. ขนส่งและโลจิสติกส์ 
 4. วิศวกร 
 5. ไอที 
 6. ธุรการ 
 7. บริการลูกค้า 
 8. การผลิต 
 9. บริการทางการแพทย์และสุขภาพ

อาชีพในฝัน

 1. หมอ
 2. ครู
 3. แอร์โอสเตส-สจ๊วด
 4. วิศวกร
 5. พยาบาล
 6. นักธุรกิจ
 7. ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง

Jeweler (จู๊-อะ-เล่อะ) – พ่อค้าหรือคนซ่อมเพชรพลอย นาฬิกา หรือทองรูปพรรณ

Chemist (เค้ม-มิสท) – นักเคมี, เภสัชกร

Florist (ฟล้อ-ริสท) – คนขายดอกไม้

Stationer – คนขายเครื่องเขียน

Bookseller – คนขายหนังสือ

Druggist (ดรั๊ก-กิสท) – เภสัชกร, คนขายยา

Butcher (บุ๊ช-เช่อะ) – คนขายเนื้อ

Jockey -คนขี่ม้าแข่ง

Ferryman – คนแจวเรือจ้าง

Pawn broker – คนรับจำนำ

Baker (เบ๊-เค่อะ) – คนทำขนมปัง

Confectioner – คนขายขนมหวาน

Plumber พลั้ม-เม่อ) – ช่างต่อซ่อมท่อน้ำในบ้าน

Barber – ช่างตัดผม

Hairdresser – ช่างตัดผม, ช่างแต่งผม

Photographer – ช่างถ่ายรูป

Cameraman -ช่างถ่ายภาพยนตร์

Electrician –ช่างไฟฟ้า

Printer – ช่างพิมพ์

Dyer (ด๊าย-เอ่อะ) – ช่างย้อมผ้า

Surveyor – ช่างรังวัด, ช่างสำรวจ

Compositor – ช่างเรียงพิมพ์

Founder – ช่างหล่อ

Designer – ช่างออกแบบ (เสื้อผ้า, บ้านเรือน)

Clown – ตัวตลก

Comedian (คอม-มี๊-เดี้ยน) – นักแสดงตลกชาย

Comedienne (คอม-มี๊-เดี้ยน) – นักแสดงตลกหญิง

Soldier (โซ้ล-เย่อะ) – ทหารบก

Sailor – ทหารเรือ

Airman – ทหารอากาศ

Dentist – ทันตแพทย์

Diplomat – นักการทูต

Politician – นักการเมือง

Musician – นักดนตรี

Writer (author) – นักเขียน,ผู้เขียน

Columnist – นักเขียนคอลัมน์

Reporter – นักข่าวหนังสือพิมพ์

Lawyer – นักกฎหมาย, ทนายความ

Solicitor (โซ-ลิส-ซิ-เท่อะ) – ทนายความ

Biologist (ไบ-อ๊อล-ลอ-จิสท) – นักชีววิทยา

Zoologist (ซู้-ลอล-จิสท) – นักสัตวศาสตร์

Botanist (บ๊อท-ทา-นิสท) – นักพฤกษศาสตร์

Novelist (นอฟ-วะ-ลิสท) – นักแต่งนิยาย

Playwright – นักแต่งบทละคร

Tourist – นักท่องเที่ยว

Businessman – นักธุรกิจ

Aviator (เอ๊-วี-เอ-เท่อะ) – นักบิน

Pilot – นักบิน, พนักงานนำร่อง

Journalist – นักหนังสือพิมพ์

Conductor (คัน-ดั๊ค-เท่อะ) – คนคุมวงดนตรี, กระเป๋ารถเมล์

Shipwright – ช่างต่อเรือ

Cartwright – ช่างทำเกวียน

Wheelwright – ช่างทำล้อเกวียน

Perfumer – คนขายน้ำหอมและเครื่องสำอาง

Abortionist – ผู้ทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย, หมอรีดลูก

Midwife – หมอตำแย, ผู้ช่วยทำคลอด

Fishwife – คนขายปลา

Potter – ช่างทำเครื่องดินเผา, ช่างปั้นหม้อ

Poulterer (โพ้ล-เทอ-เร่อะ) – พ่อค้าสัตว์ปีกและสัตว์ที่ยิงมาได้ เช่น กระต่าย

General practitioner – แพทย์รักษาโรคทั่วไป โดยมิได้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

Ironmonger  (ไอ๊-ออน-ม้อง(มั้ง)-เกอะ) – คนขายเครืองเหล็ก

Specialist – ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เช่น eye specialist

Fishmonger – คนขายปลา

Costermonger – คนขายผักและผลไม้ (ใช้รถเข็น)

Goldsmith – ช่างทอง

Silversmith – ช่างเงิน

Blacksmith – ช่างตีเหล็ก

Locksmith – ช่างทำกุญแจ

Gunsmith – ช่างทำและซ่อมปืน

Tinsmith – ช่างบัดกรี

Whitesmith – ช่างชุบเหล็กด้วยสังกะสี

Oculist (อ๊อค-คิว-ลิสท) – จักษุแพทย์

Ophthalmologist (ออฟ-แธล-ม้อล-ละ-จิสท) – นักจักษุวิทยา (ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่น)

Caterer (เค้-เทอ-เร่อะ) – ผู้จัดหาอาหาร, ผู้รับจัดเลี้ยงอาหารนอกสถานที่ (มักเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้ว)

Haberdasher (แฮ้บ-เบอะ-แดช-เช่อะ) – พ่อค้าเครื่องแต่งกายกระจุกกระจิก และเครื่องเย็บปักถักร้อย เช่น เข็ม ด้าย

Hosier (โฮ้-เซียร์) – ช่างหรือพ่อค้าเครืองแต่งกายผู้ชาย เช่น ถุงเท้า ปลอกคอ เสื้อผ้าชั้นใน

Bricklayer – ช่างก่ออิฐถือปูน

Plasterer – ช่างปูน

Mason (เม้-เซิ่น) – ช่างก่อตึก, ช่างก่ออิฐ

Servant – คนรับใช้

Man servant – คนรับใช้ชาย

Maid servant – คนรับใช้หญิง

Gardener – ชาวสวน, คนทำสวน

Nursery man – คนเพาะชำต้นไม้ขาย

Baby-sitter – คนรับจ้างเลี้ยงเด็ก

Money changer – คนรับแลกเงินตราต่างประเทศ

Athlete (แอ๊ธ-ลีท) – นักกีฬา, นักกรีฑา

Sportsman – นักกีฬา

Grocer – คนขายของชำ

Greengrocer – คนขายผลไม้สด

Draper (เดร๊-เพ่อะ) – คนขายผ้า

Dairyman – คนส่งนม, คนรีดนม, คนขายนม เนย ไข่

Milkman – คนส่งนม, คนรีดนม (เพศชาย)

Milkmaid – คนส่งนม, คนรีดนม (เพศหญิง)

Artist – จิตรกร, ศิลปิน, ช่างเขียน

Painter – ช่างทาสี, จิตรกร

Shoemaker (bootmaker) – ช่างทำรองเท้า

Bellboy (หรือ page) – เด็กรับใช้ตามโรงแรม

Shopkeeper – เจ้าของร้าน

Barkeeper – เจ้าของบาร์

Gardener – ชาวสวน

Farmer (ฟ้าม-เม่อะ) – ชาวนา, ชาวไร่

Fisherman – ชาวประมง

Cabinet maker – ช่างทำตู้ โต๊ะ เก้าอี้

Engraver – ช่างทำบล๊อก

Book-binder – ช่างทำปกหนังสือ

Cobbler – ช่างซ่อมรองเท้า

Decorator – ช่างตกแต่งบ้านเรือน

Tailor – ช่างตัดเสื้อชาย

Dressmaker – ช่างตัดเสื้อหญิง

Turner – ช่างกลึง

Boxer (หรือ pugilist) – นักมวย

Policeman – ตำรวจ

Jester – ตัวตลก, จำอวด, ผู้พูดตลก

Archeologist (อาร์-คิ-อ๊อล-โล-จิสท) – นักโบราณคดี

Historian – นักประวัติศาสตร์

Geographer (จี-อ๊อก-กรา-เฟ่อะ) – นักภูมิศาสตร์

Scientist – นักวิทยาศาสตร์

Economist – นักเศรษฐศาสตร์

Gambler – นักเลงการพนัน

Dancer – นักเต้นรำ, นักลีลาศ

Singer – นักร้อง

Actor – นักแสดงชาย

Actress – นักแสดงหญิง

Nurse – นางพยาบาล

Employer – นายจ้าง

Employee – ลูกจ้าง, ผู้รับจ้าง

Officer – นายทหาร ตำรวจ (ชั้นประทวนก็ได้)

Editor – บรรณาธิการ

(medical) doctor (หรือ physician) – หมอ, แพทย์

Producer – ผู้ผลิตจำหน่าย, ผู้ประพันธ์เพลง

 Composer – ผู้แต่งเพลงหรือบทประพันธ์

Publisher – ผู้พิมพ์จำหน่าย

Contractor – ผู้รับเหมา, ผู้รับจ้าง

Salesman – พนักงานขาย (ชาย)

Booking clerk – พนักงานขายตั๋ว

Bill collector – พนักงานเก็บเงิน

Cashier – พนักงานจ่ายเงิน

Pilot – นักบิน, พนักงานนำร่อง

Air hostess – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

Interpreter – เจ้าหน้าที่ล่าม

Translator – พนักงานแปล

Ground hostess – พนักงานที่สนามบิน (ภาคพื้นดิน)

Midwife – หมอตำแย, คนทำคลอด

Usher (อัช-เช่อะ) – พนักงานพาคนดูไปนั่งตามที่นั่ง

Typist – นักพิมพ์ดีด

Proof-reader – พนักงานพิสูจน์อักษร

Doorkeeper – ยามเฝ้าประตู

Watchman – ยาม

Security guard – เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Janitor (แจ๊น-นิ-เท่อะ) (หรือ caretaker) – ภารโรง

Manager – ผู้จัดการ

Judge – ผู้พิพากษา

Merchant (เม้อ-แช่นท์) – พ่อค้า

Trader – พ่อค้า

Pedler (pedlar) (อ่าน เพ็ด-ล่าร์ ทั้งสองคำ) – พ่อค้าเร่

Guide – มัคคุเทศก์

House-painter – ช่างทาสีบ้าน

Sign-painter – ช่างเขียนป้าย

Needlewoman – หญิงช่างเย็บปักถักร้อย

Publican – เจ้าของร้านเหล้า หรือ public house ซึ่งเรียกย่อว่า pub

Victualer (วิท-ทะ-เล่อะ) – คนขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ผู้จัดการโรงแรมหรือร้านเครื่องดื่ม

Seamstress – หญิงช่างเย็บปักถักร้อย

Bookseller – คนขายหนังสือ

Cook – พ่อครัว แม่ครัว

Pastry cook – คนทำขนมกรอบ

Charwoman – หญิงรับจ้างทำความสะอาดบ้าน

Undertaker – สัปเหร่อ, ผู้รับจัดงานศพ

Laundryman – คนรับจ้างซักรีด

Laundress – หญิงรับจ้างซักรีดเสื้อผ้า

Washer-woman – หญิงรับจ้างซักผ้า (อาจรีดผ้าด้วย)

Architect – สถาปนิก

Banker – นายธนาคาร

Carpenter – ช่างไม้

Fruiterer – คนขายผลไม้

Messenger – พนักงานรับส่งเอกสาร

Hatter – ช่างทำหมวก, คนขายหมวก

Miller – เจ้าของโรงสีหรือโรงโม่

Milliner (มิ้ล-ลิ-เน่อะ) – ช่างทำหรือขายหมวกสตรี

Novelist (นอฟ-เวล-ลิสท) – นักประพันธ์เรื่องอ่านเล่น นักเขียนนิยาย

Porter – คนขนของ

Professor – ศาสตราจารย์

Publisher – ผู้พิมพ์ (โฆษณา)

Sculptor – ช่างปั้นหรือแกะสลัก

Tobacconist – คนขายบุหรี่, พ่อค้ายาสูบ

Watchmaker – ช่างซ่อมนาฬิกา

Workman – คนงาน

Labo(u)rer – กรรมกร

Glazier (เกล๊-ซิ-เอ่อะ หรือ เกล๊-เซียร์) – ช่างติดกระจก

Grazier – คนขุนสัตว์สำหรับขาย

Pawnbroker – คนรับจำนำ

Tanner – คนฟอกหนัง

Optician – ช่างทำแว่นตา

Dentist – ทันตแพทย์

Veterinarian (เว็ท-เทอ-ระ-แน้-เรี่ยน) – สัตว์แพทย์

Chiropodist (ไค-ร้อพ-พะ-ดิส) – หมอรักษาโรคมือและเท้า

Obstetrician (อ๊อบ-สะ-เท-ทริช-เชียน) – สูติแพทย์

Pediatrician (พี-ดี-อะ-ทริช-เชียน) – กุมารแพทย์, หมอเด็ก, ผู้เชี่ยวชาญโรคเด็ก

Gynecologist (ไก-นิ-ค้อล-ล่ะ-จิสท) – นรีแพทย์, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคสตรี

Outfitter – คนขายเสื้อผ้า, gentlemen’s outfitter – คนขายเสื้อผ้าผู้ชาย

Cooper – คนทำอ่าง ถัง ฯลฯ

Antiquary – คนขายของเก่า

Chandler – คนขายสบู่ น้ำมัน เทียน สี ฯลฯ

Mercer – พ่อค้าแพร

Clothier – พ่อค้าผ้าและเครื่องแต่งกาย

Purveyor – คนรับจัดอาหารส่งตามสถานที่ต่างๆ

Lapidary – ช่างเจียระไนเพชรพลอย

Taxidermist – คนที่สตัฟสัตว์ที่ตายแล้ว

Seedsman – คนขายเมล็ดพืช

Pyrotechnist – คนทำและขายดอกไม้ไฟ

Costumier – ช่างทำเครื่องแต่งตัวละครยุคสมัยต่างๆ

Joiner – ช่างไม้ที่ทำเครื่องไม้ข้างในของบ้าน เช่น ประตู หน้าต่าง

Newsagent – คนขายหนังสือพิมพ์

Saddler – ช่างทำอานม้าและอุปกรณ์การขี่ม้า

Cutler – คนทำและซ่อมมีดและเครื่องตัดต่างๆ

Vintner – คนขายเหล้าองุ่น

Upholsterer – ช่างบุเก้าอี้ โซฟา และติดม่าน

Herbalist – คนขายเครื่องสมุนไพร

Knife-grinder (ไกร๊น์-เดอะ) – คนรับจ้างรับมีด

Furrier – พ่อค้าขนสัตว์

Farrier – คนทำและใส่เกือกม้า

Page (หรือ page boy) – เด็กรับใช้ตามโรงแรม

Chauffeur (โช้-เฟ่อะ) – คนขับรถแท็กซี่

Cab (taxi) driver – คนขับรถแท็กซี่

Hawker – พ่อค้ารถเข็น, พ่อค้าหาบเร่

Auditor – ผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจบัญชี

Funambulist – นักไต่ลวด

orthopedist – แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูก

Mahout (มา-เฮ้าท์) – ควาญช้าง

Agriculturalist – เกษตรกร

Shoeblack (bootblack) – คนรับจ้างขัดรองเท้า

Detective – นักสืบ

Acrobat – นักกายกรรม

Industrialist นักอุตสาหกรรม

Numismatist – (นิว-มิส-เม-ทิสท์) – นักสะสมเหรียญกษาปณ์เก่าๆ

Model (หรือ mannequin – แม้น-นิ-คิน) – นางแบบ

Teacher – อาจารย์, ครู

School master – อาจารย์ชาย

School mistress – อาจารย์หญิง

Mechanic – ช่างเครื่องยนต์

Announcer – โฆษก

Partner – หุ้นส่วน, คู่เต้นรำ

Watch repairer – ช่างซ่อมนาฬิกา

Electroplater – ช่างชุบไฟฟ้า

Weaver (วีฟ-เว่อร์) – ช่างทอผ้า

Patient (เพ้-เชิ่น) – คนป่วย

Coachman – คนขับรถม้า

Engine driver – คนขับรถไฟ

Bus driver – คนขับรถเมล์

Wagon driver – คนขับเกวียน

Government official – ข้าราชการ

State enterprise employee – พนักงานรัฐวิสาหกิจ

Poet – กวี

Coolie (คู้-ลี่) – กุลี, กรรมกรผู้ใช้แรงงาน

Operator – พนักงานรับโทรศัพท์, ผู้คุมเครื่องจักร

Office boy – พนักงานรับใช้ในสำนักงาน

Clerk (เคลิร์ค, คลาร์ค) – เสมียน, พนักงานร้านค้า

Bartender – พนักงานร้านเหล้า

Barman – พนักงานร้านเหล้าชาย

Barmaid – พนักงานร้านเหล้าหญิง

Shipping clerk – พนักงานออกของ

Waiter – พนักงานเสิร์ฟอาหารชาย

Waitress – พนักงานเสิร์ฟอาหารหญิง

Lecturer – ผู้บรรยาย, ผู้แสดงปาฐกถา, อาจารย์

Butler – หัวหน้าคนใช้

Soothsayer – โหร, ผู้พยากรณ์

Fortune teller – หมอดู

Massager – (มัส-ซาจ-เจ้อร์) – หมอนวด

Masseur (มัส-เซ่อะ) – หมอนวดชาย

Masseuse (มัส-เซ่อส) – หมอนวดหญิง

Quack doctor – หมอเถื่อน

Prostitute (พรอส-ทิ-ทิวท์ (ทูท) – โสเภณี

Crew (ครู) – ลูกเรือ (บนเรือหรือเครื่องบิน)

Client (ไคล้-เอิน) – ลูกความ, ลูกค้าของหมอ

Customer – ลูกค้า

Secretary – เลขานุการ

Surgeon (เซ้อร์-เจิน) – ศัลยแพทย์

Accountant – สมุห์บัญชี

Faculty member – อาจารย์มหาวิทยาลัย

Psychologist (ไซ-ค้อล-ลอ-จิสท์) – นักจิตวิทยา

Psychoanalyst – นักวิเคราะห์จิตเพื่อแก้ไขความกลัว ความกังวล ความเก็บกด (อาจเป็นหมอหรือไม่ก็ได้)

Orthodontist (ออ-โธ-ด๊อน-ทิสท์) – หมอฟันผู้ชำนาญการดัดฟัน

Optometrist (ออพ-ท้อม-มี-ทริสท์) – ผู้วัดสายตาประกอบแว่น (ไม่ใช่หมอ)

Optician – ผู้ฝนเลนส์ประกอบแว่นและอาจเปิดร้านขายของเกี่ยวกับสายตาด้วย

Graphologist (กรา-ฟ้อล-ลอ-จิสท์) – นักอ่านลายมือและทายนิสัยคน

Osteopath (ออส-ธี-โอ-พาท) – ผู้รักษาโรคด้วยการบีบนวดกระดูกภายในร่างกาย

Podiatrist (โพ-ด๊าย-อะ-ทริสท์) – ผู้ชำนาญรักษาโรคเท้า (ไม่ใช่หมอ)

Chiropractor (ไค้-โร-แพรค-เตอร์) – ผู้บำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง

ขอบคุณที่มาบทความ : th.wikipedia.org

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 24, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top