เงินลงทุนชั่วคราว

รับทำบัญชี.COM | เงินลงทุนชั่วคราวปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 58 Average: 5]

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว คือ (Current Investments) เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ เช่น หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด , ตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี , ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น

เงินลงทุนชั่วคราว หมวดบัญชี

เงินลงทุนชั่วคราว อยู่หมวด 1

“เงินลงทุนชั่วคราว” หรือ “Temporary Investments” เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนทำเพื่อเก็บเงินไว้ในระยะเวลาสั้นๆ โดยมักจะใช้เงินสดหรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ เป็นเพื่อจัดการเงินในระยะเวลาที่มั่นคงหรือเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ไป.

เงินลงทุนชั่วคราวสามารถมีหลายรูปแบบ เช่น

  1. Certificates of Deposit (CDs) การฝากเงินในธนาคารในระยะเวลาที่กำหนดและรับดอกเบี้ยในอัตราที่คงที่ในระยะเวลานั้น.

  2. Treasury Bills (T-Bills) หลักทรัพย์ที่รัฐบาลขายเพื่อเก็บเงินในระยะเวลาสั้น ๆ (ระยะสั้นมากที่สุดคือ 4, 13, 26 สัปดาห์) โดยลงทุนจะได้รับราคาซื้อคืนที่สูงกว่าราคาซื้อ.

  3. Money Market Funds กองทุนรวมที่ลงทุนในหลายสินทรัพย์สำหรับรายได้สั้น ๆ และมักมีความเสี่ยงต่ำ.

  4. Commercial Paper เอกสารหนี้ของบริษัทหรือรัฐบาลที่มีระยะเวลาสั้น ๆ และเสี่ยงต่ำ.

  5. Bank Savings Accounts เงินที่เก็บอยู่ในบัญชีออมที่ธนาคารซึ่งมักจะให้ดอกเบี้ยในระยะเวลาสั้น ๆ.

เงินลงทุนชั่วคราวมักเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเงินของบริษัทหรือบุคคลที่มุ่งหาความมั่นคงในการบริหารเงินในระยะเวลาสั้น ๆ หรือเพื่อเตรียมพร้อมเงินสำหรับการลงทุนในโอกาสที่เกิดขึ้นในอนาคต การเลือกประเภทของเงินลงทุนชั่วคราวจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และระยะเวลาการลงทุนของผู้ลงทุน.

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว