เงินโอนไปต่างประเทศ

รับทำบัญชี.COM | เงินโอนต่างประเทศจะบันทึกรับชำระหนี้?

เงินโอนต่างประเทศ จะจะบันทึกรับชำระหนี้กับจ่ายชำระหนี้อย่างไร

เงินโอนต่างประเทศ จะจะบันทึกรับชำระหนี้กับจ่ายชำระหนี้อย่างไร

1. ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการบันทึกรายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
2. อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด ปรับปรุงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ซึ่งวัดมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศยกเว้นการซี้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้แปลงค่าอัตราที่เป็นอยู่
3. ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระเงินหรือรับชำระเงิน จากรายการที่ปรับปรุง ณ วันสิ้นงวด ผลต่างปรับเข้าบัญชีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
4. ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ชำระเงินหรือรับชำระเงินใช้อัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระเงินหรือรับชำระเงิน หรือการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศหรือเทียบเท่า (Foreign Currency Monet Items) ในอัตราต่างไปจากอัตราที่บันทึกไว้ในระหว่างปี มีอัตราที่ใช้ในงบการเงินปีก่อน ถือเป็นผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุนของงวดที่เกิดผลต่างส่วนผลต่างที่เกิดจากรายการพิเศษก็ให้แสดงเป็นรายการพิเศษ
5. ผลต่างของการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศสำหรับรายการสินทรัพย์และหนี้สินระยะยาว (Long-term foreign currency monetary items) ในอัตราที่ต่างไปจากอัตราที่บันทึกไว้ในระหว่างปีหรืออัตราที่ใช้งบการเงินปีก่อน ควรถือเป็นกำไรขาดทุนของงวดปัจจุบันและงวดต่อไปตามเกณฑ์ที่เหมาะสม เช่น ตามอายุของสัญญาแต่ละฉบับ ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าจะเกิดผลขาดทุนเช่นนั้นขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล้ จึงควรที่จะถือผลต่างดังกล่าวเป็นขาดทุนทั้งหมดในงวดปัจจุบัน
6. ผลต่างของการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ สำหรับรายการระหว่างบริษัทอันมีผล กระทบต่อ เงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อยในต่างประเทศ ควรปรับปรุงกับส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน
7. เงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศหรือรายการอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มีความประสงค์ที่จะลดความเสียหายเกี่ยวกับเงินลงทุนสุทธิในบริษัทต่างประเทศ ผลต่างของการแปลงค่าให้นำไปชดเชยผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินลงทุนสุทธิใน บริษัทต่างประเทศนั้น
8. ผลต่างการแปลงค่าเงินตราเกิดจากการลดค่าเงินตราในอัตราสูงและมิได้มีการเตรียมการลดความเสียหายได้ จะทำให้ต้องใช้เงินชำระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จำนวนที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปปรับปรุงเพิ่มราคาสินทรัพย์ที่ซื้อมาได้ไม่เกินราคาที่อาจซื้อแทนใหม่ (Replacement Cost) หรือจำนวนเงินที่จะได้รับคืนจากการใช้หรือการขายสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )