เงินโอนไปต่างประเทศ

เงินโอนต่างประเทศ จะจะบันทึกรับชำระหนี้

Click to rate this post!
[Total: 360 Average: 5]

เงินโอนต่างประเทศ จะจะบันทึกรับชำระหนี้กับจ่ายชำระหนี้อย่างไร

เงินโอนต่างประเทศ จะจะบันทึกรับชำระหนี้กับจ่ายชำระหนี้อย่างไร

1. ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการบันทึกรายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
2. อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด ปรับปรุงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ซึ่งวัดมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศยกเว้นการซี้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้แปลงค่าอัตราที่เป็นอยู่
3. ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระเงินหรือรับชำระเงิน จากรายการที่ปรับปรุง ณ วันสิ้นงวด ผลต่างปรับเข้าบัญชีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
4. ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ชำระเงินหรือรับชำระเงินใช้อัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระเงินหรือรับชำระเงิน หรือการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศหรือเทียบเท่า (Foreign Currency Monet Items) ในอัตราต่างไปจากอัตราที่บันทึกไว้ในระหว่างปี มีอัตราที่ใช้ในงบการเงินปีก่อน ถือเป็นผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุนของงวดที่เกิดผลต่างส่วนผลต่างที่เกิดจากรายการพิเศษก็ให้แสดงเป็นรายการพิเศษ
5. ผลต่างของการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศสำหรับรายการสินทรัพย์และหนี้สินระยะยาว (Long-term foreign currency monetary items) ในอัตราที่ต่างไปจากอัตราที่บันทึกไว้ในระหว่างปีหรืออัตราที่ใช้งบการเงินปีก่อน ควรถือเป็นกำไรขาดทุนของงวดปัจจุบันและงวดต่อไปตามเกณฑ์ที่เหมาะสม เช่น ตามอายุของสัญญาแต่ละฉบับ ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าจะเกิดผลขาดทุนเช่นนั้นขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล้ จึงควรที่จะถือผลต่างดังกล่าวเป็นขาดทุนทั้งหมดในงวดปัจจุบัน
6. ผลต่างของการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ สำหรับรายการระหว่างบริษัทอันมีผล กระทบต่อ เงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อยในต่างประเทศ ควรปรับปรุงกับส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน
7. เงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศหรือรายการอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มีความประสงค์ที่จะลดความเสียหายเกี่ยวกับเงินลงทุนสุทธิในบริษัทต่างประเทศ ผลต่างของการแปลงค่าให้นำไปชดเชยผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินลงทุนสุทธิใน บริษัทต่างประเทศนั้น
8. ผลต่างการแปลงค่าเงินตราเกิดจากการลดค่าเงินตราในอัตราสูงและมิได้มีการเตรียมการลดความเสียหายได้ จะทำให้ต้องใช้เงินชำระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จำนวนที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปปรับปรุงเพิ่มราคาสินทรัพย์ที่ซื้อมาได้ไม่เกินราคาที่อาจซื้อแทนใหม่ (Replacement Cost) หรือจำนวนเงินที่จะได้รับคืนจากการใช้หรือการขายสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top