เช่าที่ดินกรรมการ

เช่าที่ดินกรรมการ กรรมการ ต้องหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร

Click to rate this post!
[Total: 269 Average: 5]

เช่าที่ดินกรรมการ

เช่าที่ดินกรรมการ

เช่าที่ดินกรรมการ ต้องหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร

ถ้าค่าเช่าต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top