เรื่องการตัดต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง

รับทำบัญชี.COM | การตัดต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง?

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

เรื่องการตัดต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง

ในกิจการงานรับเหมาก่อสร้าง อาจจะมีงานระหว่างทำที่ยังไม่เสร็จ กิจการในวันสิ้นงวดบัญชี ต้องบันทึกงานระหว่างทำปลายงวดด้วย

ต้นทุนของงานในการก่อสร้าง (Construction Cost) รวมราคาที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการก่อสร้างโดยรวม ซึ่งรวมถึงค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระหว่างก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่และทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง

ต้นทุนของงานการก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลัก ๆ ได้ดังนี้

  1. ค่าวัสดุ รวมถึงราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น คอนกรีต, เหล็ก, ไม้, และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ

  2. ค่าแรงงาน รวมถึงค่าจ้างแรงงานที่ทำงานในโครงการ รวมถึงค่าแรงงานทางใบเสร็จและค่าใช้จ่ายในการบริหารและควบคุมงาน

  3. ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงค่าเช่าหรือการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เครื่องจักรทุกประเภท, รถบรรทุก, อุปกรณ์ต่าง ๆ

  4. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมแซมวัสดุและโครงสร้างที่ก่อสร้าง เพื่อรักษาความทนทานและปลอดภัย

  5. ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่และทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่และทรัพย์สินสำหรับโครงการ เช่น ค่าเช่าพื้นที่, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่านายหน้าที่ควบคุมทรัพย์สิน, และอื่น ๆ

  6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางแผน, การจัดการทรัพยากร, การควบคุมต้นทุน, และการรายงาน

  7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นเอกสาร เช่น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย, ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพ, และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย

การประเมินและควบคุมต้นทุนของงานในการก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในระยะเวลาที่กำหนด การจัดทำแผนงานและรายงานค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมีระเบียบจะช่วยให้โครงการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย