ใบกำกับสินค้า คือ อะไร กี่ประเภท ตัวอย่าง

ใบกำกับสินค้า
[Total: 649 Average: 5]

ใบกำกับสินค้า

ใบกำกับสินค้า คือ ?

ใบกำกับสินค้า คือ ( Invoice ) เอกสารที่แสดงรายการสินค้า จำนวน ราคา ซึ่งผู้ขายสินค้าจัดทำส่งให้กับผู้ซื้อสินค้าและผู้รับสินค้าลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐาน

ประเภทของใบกำกับภาษี ?

ประเภทของใบกำกับภาษี มีกี่ประเภท

1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
   1.1 การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
   1.2 การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม เพื่อออกฉบับใหม่
   1.3 การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

3. เอกสารอื่นที่ถือเป็นใบกำกับภาษี
   (1) ใบเพิ่มหนี้
   (2) ใบลดหนี้
   (3) ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด
   (4) ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 11, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top