ประเภทของการลงทุนสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆ
สำหรับบุคลิกหรือว่านิสัยของคนที่น่าจะสามารถเข้ามาเป็นพนักงานบัญชี
การทำบัญชีบริษัทเอง