3 งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน บริษัท ส่วนของเจ้าของ || รับทำบัญชี.COM

งบแสดงฐานะการเงิน
[Total: 315 Average: 5]

งบการเงิน

งบการเงิน คือ (Financial statement) ?

งบการเงิน (Financial statement) คือ รายงานทางบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ การเปลี่ยนแปลงเงินสดและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ตามแต่รอบปีบัญชีของกิจการ

งบการเงินเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีบริษํทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ?

งบการเงินเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีบริษํทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องมีการจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงผลการดำเนินงาน แสดงฐานะการเงิน และแสดงกระแสงเงินสดของกิจการ โดยการจัดทำงบการเงินขึ้นมาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) กำหนดให้งบการเงินที่สมบูรณ์จะประกอบด้วย
-งบดุล
-งบกำไรขาดทุน
-งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ โดยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
-การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในส่วนของเจ้าของ
-การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ซึ่งไม่รวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรายการกับผู้เป็นเจ้าของซึ่งกระทำการในฐานะของผู้เป็นเจ้าของ
-งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและคำอธิบายอื่นงบการเงินRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นใช่งบกำไรสะสมหรือไม่

ตอบ : งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ใช่งบกำไรค่ะ

เวลาปิดบัญชีเราต้องทำในส่วนงบการเงิน ของธนาคารที่เรามีเงินฝากอยู่หรือเปล่าครับมีตัวอย่างหรือเปล่าครับ

เงินฝากธนาคารที่เปิดในนามของนิติบุคคลนะค่ะ ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการค่ะ จะปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานการเงินของกิจการค่ะ ต้องโชว์ในงบการเงินด้วยค่ะ.

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top