งบแสดงฐานะการเงิน

รับทำบัญชี.COM | งบการเงินแสดงฐานะการเงินบริษัทส่วนของเจ้าของ

Click to rate this post!
[Total: 74 Average: 5]

งบการเงิน

งบการเงิน คือ (Financial statement)

งบการเงิน (Financial statement) คือ รายงานทางบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ การเปลี่ยนแปลงเงินสดและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ตามแต่รอบปีบัญชีของกิจการ

งบการเงินเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีบริษํทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

งบการเงินเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีบริษํทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องมีการจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงผลการดำเนินงาน แสดงฐานะการเงิน และแสดงกระแสงเงินสดของกิจการ โดยการจัดทำงบการเงินขึ้นมาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) กำหนดให้งบการเงินที่สมบูรณ์จะประกอบด้วย
-งบดุล
-งบกำไรขาดทุน
-งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ โดยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
-การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในส่วนของเจ้าของ
-การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ซึ่งไม่รวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรายการกับผู้เป็นเจ้าของซึ่งกระทำการในฐานะของผู้เป็นเจ้าของ
-งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและคำอธิบายอื่นงบการเงินRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นใช่งบกำไรสะสมหรือไม่

ตอบ : งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ใช่งบกำไรค่ะ

เวลาปิดบัญชีเราต้องทำในส่วนงบการเงิน ของธนาคารที่เรามีเงินฝากอยู่หรือเปล่าครับมีตัวอย่างหรือเปล่าครับ

เงินฝากธนาคารที่เปิดในนามของนิติบุคคลนะค่ะ ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการค่ะ จะปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานการเงินของกิจการค่ะ ต้องโชว์ในงบการเงินด้วยค่ะ.

งบการเงิน คือ
งบการเงิน คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )