2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ บันทึกหมวดบัญชี ดีเสีย || รับทำบัญชี.COM

กำลังปรับปรุง
[Total: 666 Average: 5]

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note ) ?

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คือ หนังสือตราสารที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ออกตั๋ว ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลหนึ่งที่เรียกว่าผู้รับเงิน โดยในตั๋วสัญญาใช้เงินจะต้องระบุรายละเอียด จำนวนเงิน วันที่กำหนดและวันที่ออกตั๋ว สถานที่ใช้เงิน ชื่อของผู้รับเงินและลายมือชื่อของผู้ออกตั๋ว

เมื่อมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินก็จะต้องมีภาระดอกเบ้ยเกิดขึ้นด้วยเสมอ ?

สงสัยเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชีอย่างไร

เมื่อมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินก็จะต้องมีภาระดอกเบ้ยเกิดขึ้นด้วยเสมอ โดยมักจะแบ่งการจ่ายเป็น 2 กรณี คือ
1. หักดอกเบี้ยเลย เมื่อวันรับเงินตามตั๋ว ซึ่งจะทำให้ได้รับตัวเงินไม่ครบตามหน้าตั๋ว
2. จ่ายดอกเบี้ยแยก แต่ในทางปฏิบัติมักจะเป็นกรณีแรกกล่าวคือหักเงินหน้าตั๋วเลย
ตัวอย่าง บริษัทมีการกู้เงินจากธนาคารโดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน มูลค่า หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท มีอายุ 3 เดือน เมื่อถึงวันครบกำหนดยังไม่มีเงินชำระทางบริษัทได้ออกเช็คเพื่อชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน และออกตั๋วฉบับใหม่ มูลค่า หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเท่ากัน
*** วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน Dr. ธนาคาร 1,650,ooo Dr. ดอกเบี้ยจ่าย 50,000 Cr. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,700,000
*** เมื่อตั๋วสัญญาครบกำหนดชำระ Dr. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,700,000 Cr. เช็ค ( ตั๋วเงินจ่าย ) 1,700,000
*** และในวันเดียวกัน ก็ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ Dr. ธนาคาร 1,625,000 Dr. ดอกเบี้ยจ่าย 75,000 Cr. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,700,000

ตัวอย่างการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงินต้องไปขอวงเงิน กับธนาคารเหมือนการขอเครดิต ประเภท เงินกู้เบิกเกินบัญชีชีหรือ อาจขอเป็นครั้งคราว เมื่อใช้เสร็จ ชำระเงินตามตั๋วแล้ว ขอโอนวงเงินไปเป็นเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือวงเงินและไม่ได้ใช้ อาจขอโอนวงเงินมาเป็นวงเงินสำหรับ ออกตั๋วสัญญาใช้เงินก็ได้
ส่วนฟอร์ม การออกตั๋วสัญญาใช้เงินก็เพียง มีข้อความครบ ตาม มาตรา 982 และ 983 ก็ใช้ได้มาตรา 982 อันว่าตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น คือ หนังสือตราสารซึ่ง บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ออกตั๋ว ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวน หนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับเงิน
มาตรา 983 ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น ต้องมีรายการดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
(1) คำบอกชื่อว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน
(2) คำมั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน
(3) วันถึงกำหนดใช้เงิน
(4) สถานที่ใช้เงิน
(5) ชื่อ หรือยี่ห้อของผู้รับเงิน
(6) วันและสถานที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
(7) ลายมือชื่อผู้ออกตั๋ว
แล้วธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรท่านออกตั๋วไป ผู้รับเค้าไม่เชื่อถือก็ให้ธนาคาร เข้ามาอาวัลโดย เขียนว่า ใช้ได้เป็นอาวัลลงชื่อ ประทับตรา ธนาคารเป็นใช้ได้

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top