ทำไมต้องทำบัญชี

รับทำบัญชี.COM | ทำไมต้องทำบัญชีไม่ทำมีผลอย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

ทำไมต้องทำบัญชี

ทำไมต้องทำบัญชี

ทำไมต้องทำบัญชี

ทำไมต้องทำบัญชี หากไม่ทำจะมีผลอย่างไรบ้าง

          การทำบัญชี ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ประกอบกิจการร้านค้าเพื่อที่จะได้รู้รายรับ รายจ่าย หนี้สิน เป็นอย่างไรอีกทั้งยังช่วยให้รู้สภาพคล่องของกิจการได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องทำบัญชีหรือหากไม่ทำจะมีผลอย่างไรบ้าง
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของคุณที่จะทำให้ทราบถึงความมั่นคงของกิจการนั้นๆซึ่งจะบันทึกบัญชีรายการต่างๆเช่นการลงทุน รายรับ  รายจ่ายและสามารถจัดทำงบดุล กำไร ขาดทุน ทำให้เห็นอนาคตของกิจการว่าจะขยายหรือจะยกเลิกกิจการได้
  2. เป็นตัวช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจของธุรกิจนั้นๆซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการประเมินจากข้อมูลในเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้ รวมถึงการคาดเดาสถานการณ์ความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนในอนาคตที่เรียนรู้มาจากด้านบัญชี
  3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไรและสามารถช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการได้ และทำให้คำนวณต้นทุนของสินค้าและการบริการได้อย่างถูกต้อง สำหรับการบันทึกบัญชีจะทำให้สามารถตรวจสอบหาหลักฐานในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการลดปัญหาการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน
  4. เป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน สำหรับในการจัดทำบัญชีจะทำให้เรานั้นสามารถนำรายงานการบันทึกบัญชีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของธนาคารหรือเจ้าหนี้เงินกู้ เพื่ออนุมัติสินเชื่อต่างๆ
  5. เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอีกทั้งยังเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการหากมีระบบบัญชีที่ดีสามารถคุมระบบได้ดีจะช่วยเรื่องการทุจริตได้เป็นอย่างดีเพราะต้องมีการงายงานข้อมูลการเงินตลอดจนรายการต่างๆเพราะทุกอย่างที่มาของตัวเลขจะต้องมีหลักฐานยืนยันซึ่งยากต่อการยักยอก หากเริ่มมีสัญญาณเตือนที่ไม่ดีก็จะสามารถสืบค้นได้ไม่ยาก
  6. เพื่อประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด หากการทำบัญชีที่ถูกต้องก็จะทำให้ทราบตัวเลขได้ชัดเจนและสามารถวางแผนการเสียภาษีได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังช่วยประหยัดและทำตามขั้นตอนกฎหมายการเสียภาษี

หากไม่ทำระบบการบัญชี จะส่งผลเสียต่อบริษัทอย่างไร

                  ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในการทำบัญชีควรจะถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสำรองข้อมูลหรือไว้ในดิสก์ที่สา มารถเคลื่อนย้ายได้ คุณจะได้มีที่เก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่งแห่ง มีหลายบริษัทต้องปิดกิจการลงในเวลาอันรวดเร็ว นั่นอาจเป็นเพราะการบริหารจัดการทางการเงินไม่ดี

ซึ่งทางบริษัทจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการเงินอย่างสม่ำ เสมอ เพราะการละเลยและไม่ยอมวางแผนการเงินตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น อาจส่งผลทำให้ธุรกิจล้มเหลว แต่หากมีการทำระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้บริษัทเห็นเงินที่กำลังเสียไป และยังหาหนทางแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไปอีกด้วย ความสำคัญของการทำระบบบัญชี ภาพลักษณ์ของระบบการเงินของบริษัท ถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ ความสำเร็จได้ ถือได้ว่าผลตอบ แทนอันคุ้มค่าของการเลือกเป็นเจ้าของกิจการ

ถ้าไม่ทำบัญชีส่งผลเสียอย่างไร

ถ้าไม่ทำบัญชีส่งผลเสียอย่างไร

ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการจัดทำระบบบัญชี เพราะระบบบัญชีที่ดีจะทำให้บริษัทสามารถควบคุมกิจการได้ดีขึ้นและมีกำไรมากขึ้นตามมา หากมีระบบบัญชีไม่ดี อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลลามไปยังการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคต และยังสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสายตาบุคคลภายนอกอีกด้วย มุมมองทางด้านกฎหมายของการทำบัญชี

เจ้าของกิจการอาจจะเคยสงสัยว่า ทำไมต้องทำบัญชี เพราะหลายคนจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับงานจากลูกค้า หรือในส่วนราชการ อาจจะไม่ทราบมาก่อนว่า กิจการเหล่านี้ต้องมีการทำบัญชีหรือทำไปเพื่ออะไร เหตุ ผลที่ต้องทำบัญชี มีมุมมองทางด้านกฎหมายคือ พ.ร.บ. การบัญชี 2543 ได้กำหนดไว้ให้ทำบัญชีและ มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินเพื่อเป็นการส่งต่อกรมพัฒนาฯ ภายในเวลา 5 เดือน หลังจากสิ้นรอบบัญชี

หากไม่ทำระบบการบัญชีจะส่งผลเสียต่อบริษัทอย่างไร

หากไม่ทำระบบการบัญชีจะส่งผลเสียต่อบริษัทอย่างไร

และหากบริษัทไม่ทำบัญชีจะทราบได้อย่างไรว่าควรจะเสียภาษีเท่าใด และถูกต้องหรือไม่ เพราะกรมสรรพากรเองก็ได้กำหนดให้ต้องยื่นแบบ ภายใน 150 วัน หลังจากสิ้นงวดบัญชี ในกรณีของกิจการที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิหากไม่ดำเนินการเรื่องการทำบัญชีจะมีผลอย่างไร ? เพราะหากไม่ทำบัญชี กิจการจะทราบผลการดำเนินการได้อย่างไร หรือเมื่อไม่มีการจัดทำงบการเงิน การจะติดต่อดำเนิน การทางธุรกิจ ก็อาจจะไม่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร โดยธนาคารจะต้องขอดูผลการดำเนินงาน ว่าสมควรจะพิจารณาปล่อยเงินกู้หรือ ไม่

ซึ่งการไม่ดำเนินการจัดทำบัญชี และทำการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการ ค้าหรือกรมสรรพากร จะทำให้เสียค่าปรับ ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่ยื่นช้าทำให้ต้องเสียค่าปรับค่อนข้างสูง เจ้าของกิจการ ที่อยู่ในบังคับจะต้องจัดทำบัญชีตามกฎ หมาย และสมควรดำเนินการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
ทำไมต้องทำบัญชี
ทำไมต้องทำบัญชี